ЕЛИЗАБЕТ МЛАДЕНОВА ЕЛИЗАБЕТ МЛАДЕНОВА Потребител

Нереализирана продукцияВ края на финансовата година какво правим с непродадената, но произведена продукция за която сме вложили материали и труд?Отговори

  • 21 Aug 2013 14:23
  • Дона Балканска (Потребител)
  • Компания: Център за професионално обучение " Интелект " - град Пловдив
  • 0
  Остава като продукция на склад.Произведената готова продукция счетоводно се отразява със стойностната оценка на производствените разходи, т.е. по нейната фактическа себестойност. По същата стойностна оценка продукцията се изписва, когато се реализира. Счетоводната сметка, която отразява готовата продукция, следователно има операционен характер - по правило нейните две страни имат еднакви стойностни оценки.

  Увеличенията и намаленията на продукцията счетоводно се отразяват в с/ка 303 Продукция, като към нея се използват още сметки с четирицифрен код: 3031 Продукция на склад, 3032 Продукция на отговорно пазене и 3033 Продукция на консигнация. Системният подход към счетоводния информационен процес позволява с/ка 303 Продукция условно да се разглежда като самостоятелна система, с посочените подсистеми (сметките с четирицифрен код), респективно с множеството аналитични сметки по видове продукция с информация за времето и мястото на заприходяване, за стойностните и натуралните измерения, отговорностите за съхраняване, началните състояния и изменения по сметките, крайните им състояния към даден момент. В системата от счетоводни сметки увеличенията по с/ка Продукция се отразяват по нейния дебит и са резултат от произведена и заприходена продукция или от излишък на продукция. В края на даден отчетен период остатъците по сметката (крайното салдо) се записват в баланса по продажна стойност, ако тя е по-ниска от отчитаната до този момент. Допуска се от счетоводното законодателство да се използва и т.нар. ориентировъчна оценка на продукцията.

 • Здравейте,

  Подкрепям написания отговор.

  Бих допълнила и отразяването на изменението на запасите от готова продукция и незавършено производство в ОПР - то. То се посочва съответно на редовете „Намаление на запасите от продукция и незавършено производство”( в раздел разходи ), или „Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство”( раздел приходи ). Трябва да сравните крайните и началните салда на сметките за готова продукция и незавършено производство и да намерите разликата между тях.

  Повече информация относно отчитането на МЗ можете да прочете на посочените линкове :

  http://balans.bg/205-mss-2-materialni-zapasi/
  http://balans.bg/167-nss-2-otchitane-na-stokovo-materialnite-zapasi/
  http://balans.bg/1773-4-2-1-obshti-pravila-za-otchitane-na-stokovo-materialni-zapasi/

  Поздрави,
  Ивелина Георгиева • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->