Марина Маринова Марина Маринова обслужващ персонал на инвалиди

Трудово осигуряване в ИспанияОт 7 години живея и работя в Испания. За този период съм работила 3 години с договор. Договора включва само здравно и пенсионно осигуряване. Не включва обещетение при безработица и т.н.

Ще се прибавят ли и тези 3 години стаж към общият ми трудов стаж, който имам в България? Какви документи трябва да представя и къде, за да се прибавят тези години от Испания към стажа ми?Отговори

 • Съгласно чл.351, ал.2 от Кодекса на труда времето, през което е изпълнявана работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението се признава за трудов стаж.
  Съгласно чл.13 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж работодателят, при който лицето работи по трудово правоотношение, следва да признае трудовия стаж, придобит в друга държава – членка на ЕС. За тази цел трябва да подадете заявление до работодателя, към което да приложите акт за възникване и за прекратяване на трудовото правоотношение или документи, издадени от испанския работодател и/или от компетентната институция, за обстоятелства, които дават основание за признаване на трудов стаж. Въз основа на предоставените документи, българският работодател предприема необходимите действия за осигуряване на ползването на права по трудовото правоотношение, произтичащи от наличието и продължителността на трудовия стаж.
  За да Ви бъде признат трудовия стаж при испанския работодател, следва да предоставите документи от които ясно да личи характера на работата и нейната продължителност. Това може да е самият акт за назначаване, трудов или аналогичен договор, акт за прекратяване на правоотношението, акт, удостоверяващ продължителността и вида на извършваните дейности и др.
 • Що се отнася до осигурителния стаж то
  Необходими документи за удостоверяване осигурителен стаж, придобит в държава - членка на ЕС или държава, с която Република България има сключен договор в областта на осигуряването.

  1. Молба за издаване на удостоверение за зачитане на придобит осигурителен стаж в държава - членка на ЕС или в държава, с която България има сключена спогодба за социална сигурност.

  2. Документи, удостоверяващи чуждия стаж;

  3. Удостоверение Е 104 по Регламент 1408/71 на ЕС, отнасящо се до сумиране на осигурителни периоди, периоди на трудова заетост или периоди на пребиваване /болест - майчинство - смърт /помощи/ - инвалидност/ - издадено от компетентната институция на държавата-членка на ЕС, в която е придобит осигурителният стаж;

  4. Удостоверение Е 301 по Регламент 1408/71 на ЕС, отнасящо се до периодите, които трябва да бъдат взети предвид при отпускане на обезщетения за безработица - издадено от компетентната институция на държавата - членка на ЕС, в която е придобит осигурителният стаж;

  5. Информация относно осигурителните периоди;

  6. Удостоверение Е 207 по Регламент 1408/71 на ЕС;

  7. Пълномощно с нотариална заверка на подписа.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->