Доника Маринова Доника Маринова Kreston BulMar Управляващ съдружник финансов одит

Патентен данък

Публикувано на: 09.08.2013Преди няколко години бяха направени промени в нормативната уредба, касаеща облагането с патентен данък и от януари 2008г. е в обхвата на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), така от републикански данък се превърна в местен. Това изменение дава правомощия на общинските съвети самостоятелно да определят размера на този местен данък и възможност да получават по-големи приходи за формирането на общинските бюджети. ЗМДТ задава минимални и максимални размери на патентния данък, а всяка община има правото да определя конкретните размери на данъка за различните дейности и за различните зони на територията на общината и на населените места.

Счита се, че това е облекчено данъчно облагане за дребни търговци, занаятчи и малки обекти. По този начин за извършването на тяхната дейност се дължи патент в определен размер, без да се има предвид реализирания резултат от тази дейност, печалба или загуба.

Кои лица подлежат на облагане с патентен данък?

С патентен данък се облагат всички физически лица, включително еднолични търговци, които извършват патентна дейност при условие, че лицето е реализирало оборот за предходната година до 50 000лв. и не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Допуска се облагане с патентен данък, ако лицето е регистрирано по ЗДДС, но по специалния ред за реализирано вътреобщностно придобиване.

Ако през текущата година отпадне някое от основанията за облагане с патентен данък, физическото лице или едноличния търговец ще се облага по общия ред с данък върху доходите на физическите лица. В този случай патентния данък за текущата година е дължим до края на тримесечието, предхождащо тримесечието, през което са настъпили промените. Внесените вноски за патентен данък се считат за авансово платен данък върху доходите на физическите лица и за тази текуща година не се правят авансови вноски.

Как се декларира облагането с патентен данък?

Когато едно лице извършва патентна дейност, то е задължено в срок до 31 януари на текущата година да подаде данъчна декларация в общината, където се намира обекта, ако няма постоянно място - по постоянен адрес на лицето, което ще извършва патентна дейност. Ако лицето през годината започва да извършва патентна дейност и е след 31 януари, то трябва да подаде данъчната декларация непосредствено преди да започне да извършва дейността.

Ако през текущата година отпадне някое от условията за облагане с патентен данък, това обстоятелство се декларира до кая на месеца, следващ месеца, през който е възникнало.

Как се определя дължимият патентен данък?

Всяко задължено лице дължи патентен данък за всяка от упражняваните дейности поотделно и за всеки един обект, в който тя се извършва. За различните обекти на едно лице може да се дължи патентен данък в различен размер, в зависомост от местонахождението му. В рамките на една община за различните зони може да е определен различен размер на патента.

При започване или прекратяване на патентна дейност през годината данък се дължи включително за тримесечието на започване или прекратяване на дейността.

Изключение: Ако едно лице извършва двете патентни дейности „търговия на дребно до 100кв.м нетна търговска площ на обекта” и „проджба на вестници, списания, българска и преводна литература” в един обект, то в този случай ще се дължи патентен данък само за дейността търговия на дребно.

Кога се внася патентния данък?

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

 • За първо тримесечие – 31 януари;
 • За второ тримесечие – до 30 април;
 • За трето тримесечие – до 31 юли;
 • За четвърто тримесечие – до 31 октомври.

Задължените лица, които в срок до 31 януари на текущата година са декларирали задължението си за патентен данък и са го платили в пълен размер в този срок ползват отстъпка от 5%.

Когато текущо през годината възникне задължение за внасяне на патентен данък, тогава дължимата част за текущото тримесечие трябва да се внесе в 7-дневен срок от датата на подаване на декларацията за патентен данък, ако не е подадена – в 7 дневен срок от изтичане на срока за подаването й.

Какви данъчни облекчения са предвидени за лицата, дължащи патентен данък?

Физически лица и ЕТ, които са с намалена работоспособност 50 и над 50% и извършват дейността си лично, без да наемат работници за тази дейност през цялата година дължат патентен данък с 50% намаление.

Лицата, които с личен труд през цялата година извършват две или три вида патентна дейност дължат патентен данък само за дейността с най-висок размер на данъка. При извършване на повече от три вида патентна дейност това облекчение не се прилага.

За някой определени дейности се допуска облекчение на задължените лица, когато те са пенсионери, извършват дейността си лично и не наемат работници дължат патентен данък с 50% намаление.

Ако задълженото лице използва работното място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършва определени патентни дейности има право да ползва намаление от 50% на дължимият данък за това работно място.

*Някой видове патентни дейности

 • Средства за подслон и места за настаняване с до 20 стаи – 1 и 2 звезди
 • Заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници, барове, бюфети, каравани и павилиони
 • Търговия на дребно до 100кв.м нетна тъговска площ на обекта
 • Платени паркинги
 • Дърводелски услуги
 • Шивашки, кожарски и др. подобни услуги
 • Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали
 • Обущарски и шапкарски услуги
 • Металообработващи услуги
 • Бръснарски и фризьорски услуги
 • Козметични услуги, поставяне на татуировки
 • Часовникарски услуги
 • Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми
 • Ремонт на електро и водопроводни инсталации
 • Компаньонки и компаньони
 • Масажистки и масажисти
 • Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти
 • Фотографски услуги
 • Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и тодаване под наем на недвижими имоти
 • Фитнес центрове и спортни зали
 • Химическо чистене, пране и гладене
 • Услуги „Пътна помощ” на пътни превозни средства
 • Обучения на водачи на МПС
 • Услуги с атрактивен характер – корабчета, влакчета, яхти, лодки, файтони и др.

Още по темата

За патентния данък може да научите и от статията на Лора Танева, както и видео семинара Патентен данък. В долния плеър може да видите демо-филм от семинара.Коментари

Свързани документи със ЗМДТ

-->