Цветан Банков Цветан Банков Kreston BulMar стажант-счетоводител

Финансов лизингКои са отличителните особености на финансовия лизинг?Отговори

 • Здравейте,

  Финансовия лизинг според МСС 17 е лизингов договор, при който по същество се прехвърлят всички рискове и изгоди, произтичащи от собствеността върху даден актив. В края на договора правото на собственост може да бъде или да не бъде прехвърлено.

  Характерните особености на Финансовия лизинг са:

  - Активът се отписва от счетоводството на лизингодателя и се заприхождава (признава) в счетоводството на лизингополучателя;

  - Счетоводни амортизации се отчитат от лизингополучателя;

  - Лизингодателят отчита лихвени приходи за срока на лизинговия договор; съответно лизингополучателят отчита лихвени разходи:


  Един договор за лизинг може да бъде класифициран като финансов лизинг, когато са изпълнени следните изисквания:

  - лизинговият договор прехвърля собствеността върху актива на лизингополучателя към края на срока на лизинговия договор;

  - лизингополучателят притежава опция за закупуване на актива на цена, която се очаква да бъде достатъчно по-ниска от справедливата стойност към датата, на която опцията става упражняема, за да бъде до голяма степен сигурно още в началото на лизинговия договор, че опцията ще бъде упражнена;

  - срокът на лизинговия договор покрива по-голямата част от икономическия живот на актива дори ако правото на собственост не е прехвърлено;

  - в началото на лизинговия договор настоящата стойност на минималните лизингови плащания се равнява почти изцяло на справедливата стойност на наетия актив; и

  - наетите активи имат дотолкова специфичен характер, че само лизингополучателят може да ги използва без съществени модификации.  Ако искате да прочете повече за финансовия лизинг вижте посочените линкове.

  http://balans.bg/217-mss-17-lizing/

  http://balans.bg/419-3-83-dogovor-za-finansov-lizing-ae-kratyk-primer/

  http://balans.bg/776-5-6-11-prodajba-na-avtomobil-chrez-finansov-lizing/

  http://balans.bg/491-5-2-11-pokupka-na-avtomobil-chrez-finansov-lizing/


  Поздрави,
  Ивелина Георгиева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->