Keri Vancheva Keri Vancheva счетоводител

Продажба на ЕТ на ЕООДПродажба на ЕТ на ЕООД със заличаване И двете лица нямат регистрация за целите на ЗДДС и на двете собственик е едно и също физическо лице. Към датата на продажба ЕТ има натрупана печалба 56 000 лв, текуща печалба 7 000 лв. Няма ДМА, има вземания 1 000 лв, задължения 1 000 лв. Налични парични средства в каса и банка 33 000 лв, по дебита на с/ка 499 18 хил. лева/ формирани от прехвърляни средства от ЕТ към банкова сметка на Физ.лице/.

В договора за продажба е фиксирана цена 5 000 лв. Налице ли са ограничения за така определената цена? Какви са задълженията по ЗКПО и ЗДФЛ за лицата? Какви счетоводни записвания трябва да бъдат съставени в ЕООД и ЕТ?Отговори

 • Здравейте,

  В Закона за корпоративното подоходно облагане е предвидена регулация за сделките между свързани лица, какъвто е Вашият случай. При такива сделки продажната/покупната цена трябва да не се разминава от тази, която би била определена при сделки между несвързани лица при пазарни условия. Ако цената по договора не отговаря на тези условия, то има риск да Ви бъде начислен данък върху пазарната цена на сделката.

  Според Закона за данъците върху доходите на физическите лица облагаемият доход при прехвърляне на предприятието на едноличния търговец със заличаване на едноличния търговец е положителната разлика между определената с договора продажна цена и собствения капитал на предприятието. Този доход се включва в годишната данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество, която се декларира с годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

  Според Националните счетоводни стандарти придобиване, при което придобитото предприятие прекратява юридическата си самостоятелност, т.е. придобиване, при което придобитото предприятие става част от придобиващото го предприятие - от датата на придобиването, придобиващото предприятие:
  а) включва в отчета си за приходите и разходите резултата от дейността на придобитото предприятие, и
  б) отчита в баланса си разграничимите активи и пасиви на придобитото предприятие и съответната репутация, възникнала при придобиването.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 15 от Закона за Корпоративното подоходно облагане, в чл. 33, ал. 11 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и § 3.6. от Счетоводен стандарт (НСФОМСП) 22 Отчитане на бизнескомбинации.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->