Malina Kandeva Malina Kandeva счетоводител

Покупка на дълготрайни активиКак се осчетоводява покупка на автомобил чрез финансов лизинг?Отговори

 • Привет,

  Аз бих осчетоводил:

  Дт Актив - Цялата стойност + такса управление ако има
  Дт Фин. р-ди за бъдещи периоди - лихвата
  Кт - Други заеми - цена + лихва+ такса упр.

  Дт Други заеми - цена + такса упр
  Дт ДДС покупки (ако има) - 20%
  Кт Доставчик -

  Съответно плащане на първа вноска + такса управление +ДДС

  Дт Доставчик
  Кт Пари(каса/РС)

  Ако не греша, промените от 2013г. гласят, че ако не е изрично уговорено прехвърлянето на собствеността на автомобила (ако е лек) , лизингополучателят по финансовия лизинг има право да ползва данъчен кредит.
  Моля да бъде поправен ако съм допуснал грешка.

  Поздрави
 • Здравейте,

  Като цяло съм съгласна с колегата. Закупеният дълготраен актив се осчетоводява аналитично към съответната сметка от група 20 „Дълготрайни Мате-риални Активи”.
  Разходът за лихви за бъдещи периоди се осчетоводява аналитично към сметка 652 „Финансови разходи за бъдещи пе-риоди”.
  Разчетът към доставчика се осчетоводява аналитично към сметката за разчети с доставчици, а за самата фактура се създава отделна партида към аналитичността на доставчика, за да се следи задължението и плащанията по нея.
  Когато част от задължението по тази фактура се плаща, съгласно погасителния план, тогава ще се осчетоводява намаляване на задължението по тази партида срещу сума от банковата сметка (касата) на купувача.
  Стойността на актива се калкулира като сума от: първоначалната вноска, месечните главници по договора и платената такса за управление.
  При получаването на фактура за месечната дължима лихва, се намалява задължението по лизинга. Разходът за бъдещи периоди по сметка 652 се отнася по дебита на сметка 621 „Разходи за лихви”, като така се признава за текущ разход.

  От гледна точка на ДДС третирането, също сте прав. Ако автомобилът не се придобива, а се наема, то имате право на данъчен кредит.

  Поздрави,
  Станислава Бъзовска

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->