Иваничка Василева Иваничка Василева готвач

Отчита ли се майчинството към класа за прослужено времеПолучавала съм помощ за отглеждане на малко дете 3 години до февруари 1999 година.

Смятат ли се годините в които съм била по майчинство към класа за прослужено време? В момента той ми се начислява без тях.Отговори

 • Г-жо Василева
  Съгласно НАРЕДБА ЗА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА която внесе известни промени Класа прослужено време е заменен с Клас за придобит професионален опит и стаж и съгласно
  Чл. 12. (1) За придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор.
  (2) За придобит трудов стаж и професионален опит се зачита стажът, признат по реда на Кодекса на труда за времето, през което работникът или служителят е работил и продължава да работи в предприятието, в т.ч. на различни работни места и длъжности.
  (3) В случаите по чл. 123 и 123а от Кодекса на труда при определянето на допълнителното възнаграждение по ал. 1 се зачита и времето, през което работникът или служителят е работил в предприятието преди промяната на работодателя.
  (4) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2008 г.) При определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и:
  1. трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия
  2. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) времето, през което без трудово правоотношение лицата са упражнявали трудова дейност и/или професия, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор, и са били задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица или за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство;

  Имайте предвид ,че ако длъжността която сте била назначена преди да излезете в отпуск по майчичнство не е сходна с тази която в момента изпълнявате може да не се зачете за професионален опит и стаж от настоящия Ви работодател. Работодателя определя кои професии са сходни и за кои ще признае професионален опит и стаж съгласно вътрешните правила за структура на работната заплата на предприятието .
  Поздрави Валя Дадова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->