Разпределяне и Отчитане на Работното Време на Държавните Служители в МВР

Публикувано на: 26.06.2013

ИНСТРУКЦИЯ № Iз-2453 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2012 Г. ЗА РЕДА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ОТЧИТАНЕТО МУ И КОМПЕНСИРАНЕ НА РАБОТАТА ИЗВЪН УСТАНОВЕНОТО РАБОТНО ВРЕМЕ


В сила от 14.12.2012 г.

Издадена от Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.99 от 14 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 12 Февруари 2013г.


Раздел I.
Обща разпоредба

     чл. 1. С тази инструкция се определят редът за разпределяне на работното време на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (МВР), отчитането му и компенсиране на работата извън установеното работно време.


Раздел II.
Продължителност на работното време

     чл. 2. (1) Нормалната продължителност на работното време на държавните служители е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.


          (2) За дейностите, чието изпълнение изисква непрекъсваемост на работния процес, работното време се организира в 8-, 12- или 24-часови смени.

          (3) За държавните служители, с изключение на служителите по чл. 3, ал. 1 и работещите на смени, се установява ненормиран работен ден.


     чл. 3. (1) За държавните служители, които изпълняват служебните си задължения при специфични условия и рискове за живота и здравето, се установява намалено работно време.

          (2) Въвеждането на намалено работно време за отделните длъжности се извършва в съответствие с Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време (ДВ, бр. 103 от 2005 г.).

          (3) За държавните служители по ал. 1 максималната продължителност на установеното работното време може да бъде до 1 час над определеното такова.


     чл. 4. (1) Ръководителите по чл. 186, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) определят със заповед разпределението на работното време в отделните звена в подчинените им структури, както и за осъществяване на отделни служебни дейности в подчинените им структури.

          (2) Разпределението на работното време в звената, които са на пряко подчинение на министъра на вътрешните работи или на главния секретар на МВР, се определя със заповед на министъра на вътрешните работи, съответно със заповед на главния секретар на МВР по предложение на ръководителите на съответните звена.

          (3) За дирекциите в състава на главните дирекции и териториалните звена разпределението на работното време се регламентира със заповед на ръководителите по ал. 1 по предложение на директорите на съответните дирекции и на ръководителите на съответните териториални звена.


     чл. 5. (1) В заповедта по чл. 4 за разпределянето на работното време се определят:

               1. разпределението на работното време на служителите с установен ненормиран работен ден;

               2. продължителността на смените за служителите, работещи на сменен режим;

               3. дейностите, за чието изпълнение се установява режим на полагане на дежурство и време на разположение;

               4. разпределението на работното време за служителите, изпълняващи дейности по административно обслужване на граждани;

               5. видовете почивки, тяхната продължителност с начален и краен час и разпределение в рамките на работното време;

               6. времето за отдих;

               7. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 12.02.2013 г.) времето за хранене - в случаите, когато не може да бъде осигурено ползването на почивки;

               8. организацията за отчитане на отработеното време.

          (2) Физиологичните почивки се посочват отделно в заповедта по ал. 1.


     чл. 6. Времето за участие на държавните служители в мероприятия по подготовка и проверка на готовността на личния състав за работа във военно време се включва в рамките на установените общи работни часове за месеца.


     чл. 7. (1) Работното време на държавните служители, работещи на ненормиран работен ден, е от 8,30 ч. до 17,30 ч. с един час обедна почивка.

          (2) Ръководителят по чл. 4 може да определя и друг начален и краен час на работния ден и обедна почивка за отделни звена, работни екипи или отделни работни места, когато характерът на работата изисква това, като почивката за хранене не може да бъде по-малко от 30 минути.


     чл. 8. (1) Непосредствено след полагане на труд извън установеното работно време на държавните служители се осигурява не по-малко от 12 часа непрекъсната междудневна почивка или 36 часа непрекъсната седмична почивка.

          (2) По изключение се допуска непрекъснатата седмична почивка да бъде в намален размер, но не по-малко от 24 часа.

          (3) При изпълнение на законовоустановените дейности от държавните служители от службите за сигурност в МВР ал. 1 не се прилага.


     чл. 9. (1) За държавните служители, които изпълняват дейности, чието осъществяване изисква специфична организация на работа, ръководителят по чл. 4 може да установява време на разположение или режим на 12- или 24-часово дежурство.

          (2) Времето на разположение за служителите, работещи на смени, се определя за всеки конкретен случай със заповед на ръководителя по чл. 4 или на определено от него длъжностно лице с ръководни функции по предложение на преките ръководители на съответните служители.

          (3) Извън случаите по ал. 2 времето на разположение или режимът на дежурство се организира в седмични или месечни графици, които се изготвят и утвърждават по реда на чл. 11.

          (4) В графиците по ал. 3 не могат да бъдат включвани държавни служители, работещи на смени.

          (5) При определяне на индивидуално дежурство с времетраене повече от 6 часа на служителите се осигурява време за хранене, което не може да бъде по-малко от 30 минути.

          (6) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 12.02.2013 г.) При оказване на медицинска помощ ал. 4 не се прилага за държавните служители в Медицинския институт на МВР.


Раздел III.
Разпределяне на работното време

     чл. 10. (1) Разпределението на работното време на смени се извършва при спазване на нормативната уредба за организацията и изпълнението на отделните служебни дейности в МВР.


          (2) Ръководителят по чл. 4 може да установява 24-часови смени, когато численият състав или изпълнението на отделни служебни дейности не позволява организирането на работата на 8-часови и 12-часови смени.

          (3) С разпределението на работните смени се определя времето за хранене или времето за отдих, както и физиологичните почивки.

          (4) Времето за хранене или времето за отдих не може да бъде по-малко от 30 минути.


     чл. 11. (1) Работните смени се организират в седмичен, месечен или тримесечен график, изготвен от ръководителя на съответната структура или от служител, определен със заповед на ръководителя по чл. 4.

          (2) Графиците по ал. 1 се утвърждават от ръководителя по чл. 4 или от определено от него длъжностно лице с ръководни функции.

          (3) Промените в утвърдения график се утвърждават по реда на ал. 2.


     чл. 12. (1) При разпределяне на работните смени и дежурствата на държавните служители се осигуряват не по-малко от 12 часа непрекъсната междудневна почивка и не по-малко от 36 часа непрекъсната седмична почивка.

          (2) По изключение при разместване на индивидуалните смени или дежурства се допуска непрекъснатата седмична почивка да бъде в намален размер, но не по-малко от 24 часа.


     чл. 13. В случаите, когато отделни дейности в рамките на определеното работно време по чл. 9 и 10 се изпълняват:

               1. от повече от един държавен служител и характерът на дейността позволява ползването на почивки, при разпределянето на работното време се определя време за една или повече почивки;

               2. от един държавен служител или характерът на дейността не позволява ползването на почивки, на държавните служители се осигурява време за хранене не по-малко от 30 минути, без да се прекъсват изпълняваните задължения.


     чл. 14. (1) Максималната продължителност на времето на разположение не може да превишава:

               1. общо за един календарен месец - 100 часа;

               2. през почивни дни - 24 часа.

          (2) На държавния служител не може да се възлага да бъде на разположение или на дежурство в два последователни календарни дни.

          (3) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 12.02.2013 г.) При изпълнение на законовоустановените дейности от държавните служители от службите за сигурност в МВР, държавните служители, изпълняващи експертно-криминалистическа дейност ал. 1 и 2 не се прилагат.

          (4) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 12.02.2013 г.) При оказване на медицинска помощ ал. 2 не се прилага за държавните служители в Медицинския институт на МВР.


     чл. 15. Държавните служители, командировани за изпълнение на служебни задължения или преместени на основание чл. 192а ЗМВР, спазват работното време на структурата или звеното, където са командировани или преместени.


Раздел IV.
Отчитане на работното време

     чл. 16. (1) Работното време на държавните служители, работещи на ненормиран работен ден, се отчита в работни дни - подневно.


          (2) Работното време на държавните служители, работещи на смени, се изчислява и отчита в часове, сумирано за тримесечен период.

          (3) Не се допуска сумирано изчисляване на работното време за служители, работещи на ненормиран работен ден.


     чл. 17. (1) Отработеното време включва:

               1. работните часове в рамките на установеното редовно работно време;

               2. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 12.02.2013 г.) времето за хранене;

               3. времето за физиологични почивки;

               4. времето за провеждане на професионално обучение;

               5. времето за инструктаж, отвод, приемане и сдаване на дежурството (смяната);

               6. времето за отдих;

               7. фактически извършената работа по време на разположение;

               8. работа извън установеното работно време;

               9. времето на дежурство.

          (2) Времето за обедна почивка и почивките за хранене не са работно време.


     чл. 18. (1) Отработеното време от държавните служители, работещи на смени, се отчита на тримесечен период.

          (2) За отработените часове над установената нормална продължителност на работното време за отчетния период се изготвя протокол (приложение № 1).

          (3) Протоколът се изготвя от служителя, определен да изготвя графиците, до десето число на месеца, следващ отчетния период, и се утвърждава от ръководителя по чл. 4 или от определено от него длъжностно лице с ръководни функции.

          (4) Екземпляр от утвърдения протокол се изпраща на съответното финансово звено и на звеното "Човешки ресурси".


     чл. 19. (1) Положените дежурства от държавните служители, работещи на ненормиран работен ден, се отчитат в часове за месеца, през който са положени, с протокол (приложение № 2).

          (2) Времето на дежурство и фактически положеният труд през времето на разположение се отчитат по реда на раздел VI и се компенсират като труд извън установеното работно време по реда на раздел VII.


Раздел V.
Полагане на труд извън установеното работно време

     чл. 20. (1) Държавните служители изпълняват служебните си задължения извън установеното редовно работно време въз основа на заповед за полагане на труд извън установеното работно време, издадена от ръководителя по чл. 4 или оправомощено от него длъжностно лице с ръководни функции.


          (2) За държавните служители от звената на пряко подчинение на министъра на вътрешните работи или на главния секретар на МВР заповедта по ал. 1 се издава от министъра на вътрешните работи, съответно от главния секретар на МВР или от изрично оправомощени от тях длъжностни лица.


     чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 12.02.2013 г.) Заповедите за полагане на труд извън установеното работно време от ръководителите по чл. 186, ал. 1 ЗМВР на структурите и специализираните звена, както и от ръководителите на звената на пряко подчинение на министъра на вътрешните работи или на главния секретар на МВР се издават от:

               1. министъра на вътрешните работи - за главния секретар на МВР и ръководителите на структурите и звената на пряко подчинение на министъра на вътрешните работи;

               2. главния секретар на МВР - за директорите на главни и областни дирекции на МВР, директора на дирекция "Специална куриерска служба" и командира на Специализирания отряд за борба с тероризма;

               3. заместник-министър на вътрешните работи съгласно определения му ресор - за останалите ръководители на структури по чл. 186, ал. 1 ЗМВР.


     чл. 22. В случаите, когато поради неотложност полагането на труд извън установеното работно време е разпоредено устно или от пряк ръководител, заповедта по чл. 20 и 21 се издава в първия работен ден, следващ деня, в който е положен трудът. По изключение срокът за издаване на заповедта може да бъде удължен, но не повече от 5 работни дни от деня на полагане на труда.


Раздел VI.
Отчитане и документиране на положен труд извън установеното работно време

     чл. 23. (1) Положеният труд извън установеното работно време се отчита почасово с протокол (приложение № 1 или приложение № 2).


          (2) За държавните служители от отделно структурно звено протоколите по ал. 1 се съставят обобщено за отчетния период, в който е положен трудът извън установеното работно време.

          (3) Протоколът по ал. 1 се изготвя от ръководителя на звеното или от определен от него служител и се утвърждава от ръководителя по чл. 4 или от определено от него длъжностно лице с ръководни функции.

          (4) Екземпляр от протокола по ал. 1 заедно с копие от заповедта за полагане на труд извън установеното работно време се изпраща за вписване в книгата по чл. 27.

          (5) Екземпляр от протокола по ал. 1 се изпраща на съответното финансово звено и на звеното "Човешки ресурси".


     чл. 24. (1) За държавните служители от структури с централизирани щатове и месторабота в териториални звена се съставя отделен протокол, който се утвърждава от ръководителя, по чиято писмена заповед е положен трудът.

          (2) Екземпляр от протокола заедно с копие от заповедта за полагане на труд извън установеното работно време се изпращат до ръководителя по чл. 4 за компенсиране на положения труд.

          (3) Екземпляри или копия от документите по ал. 2 се предоставят за вписване в книгата по чл. 27 по местополагане на труд извън установеното работно време.


     чл. 25. Положеният труд по реда на чл. 20 се отчита с протокол (приложение № 1 или приложение № 2), който се утвърждава от ръководителя, издал заповедта за полагане на труд извън установеното работно време.


     чл. 26. (1) В случаите, когато изпълнението на служебни задачи извън установеното редовно работно време налага пътуване до друго населено място, заповедта за полагане на труд извън установеното работно време се издава отделно от заповедта за командироване.

          (2) Когато периодът на командироване включва дни на национални или официални празници, които попадат в работната седмица, отработеното време през тези дни се отчита и се компенсира като труд извън установеното работно време по реда на чл. 23.


     чл. 27. (1) Положеният труд извън установеното работно време се документира в специална книга по образец (приложение № 3).

          (2) Книгата по ал. 1 се води и съхранява от служител, определен с отделна заповед на ръководителя по чл. 4.

          (3) За длъжностно лице по ал. 2 не може да бъде определян служител, на когото е възложено да изготвя протоколите за отчитане на положения труд.

          (4) Във всяка организационно или териториално обособена структура се води отделна книга.

          (5) Книгата по ал. 1 може да се води и на електронен носител.


Раздел VII.
Компенсиране на държавните служители за работа извън установеното работно време

     чл. 28. (1) Положеният труд от държавните служители извън установеното редовно работно време се компенсира при условията и в размерите, определени в ЗМВР.


          (2) Положеният труд извън установеното редовно работно време не може да надвишава размера за компенсиране, предвиден в чл. 211, ал. 5 ЗМВР.

          (3) Възнагражденията за труд извън установеното работно време се включват в месечното възнаграждение и се изплащат в месеца, следващ отчетния период, при своевременно изпращане на протоколите във финансовите звена.

          (4) Положеният труд по време на дежурство се компенсира според часовете, които надхвърлят установеното работно време.


Допълнителни разпоредби


     § 1. По смисъла на тази инструкция:

               1. "Длъжностни лица с ръководни функции" са държавни служители в МВР от категория "А", "Б" или "В", които заемат най-високата ръководна длъжност в рамките на организационно обособената структура.

               2. "Организационно или териториално обособени структури на МВР" са:

                    а) главните дирекции на МВР;

                    б) териториалните звена в състава на главните дирекции: дирекция "Специализирани полицейски сили" към Главна дирекция "Национална полиция" и териториалните й звена, регионалните дирекции "Гранична полиция", граничните полицейски управления, базите гранично-полицейски кораби, граничните контролно-пропускателни пунктове и Специализираният отряд "Въздушно наблюдение" към Главна дирекция "Гранична полиция", териториалните звена на отдел "Транспортна полиция" към Главна дирекция "Национална полиция", териториалните звена на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", териториалните звена на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", областните управления "Пожарна безопасност и защита на населението" и Столичното управление "Пожарна безопасност и защита на населението" към Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и районните служби "ПБЗН";

                    в) областните дирекции на МВР, районните управления към областните дирекции на МВР и други самостоятелни звена от по-нисък ранг;

                    г) Специализирана дирекция "Оперативни технически операции", специализираните административни дирекции, дирекция "Управление на собствеността и социалните дейности", "Ведомствена служба по трудова медицина", дирекция "Вътрешна сигурност", дирекция "Миграция", дирекция "Български документи за самоличност", дирекция "Международни проекти", звено "Материални проверки", звено "Вътрешен одит", Институтът за специална техника, Научноизследователският институт по криминалистика и криминология, Институтът по психология, Институтът за компютърни технологии, дирекция "Международно оперативно сътрудничество";

                    д) дирекция "Национална система 112" и районните центрове 112;

                    е) Академията на МВР, центровете за специализация и професионална подготовка към нея, звеното "Ведомствена служба по трудова медицина";

                    ж) Медицинският институт на МВР и филиалите за долекуване, продължително лечение и рехабилитация към него;

                    з) Специализираният отряд за борба с тероризма, дирекция "Специална куриерска служба";

                    и) базите за отдих на Министерството на вътрешните работи.

               3. "Време на разположение" е времето, през което служителят е на разположение на ръководителя си извън работното място с готовност при необходимост да изпълнява служебните си задължения.

               4. "Дежурство" е специфична организация на работата при подневно отчитане на работното време. През времето на дежурство служителят се явява на работното си място и изпълнява служебните си задължения в рамките на продължителността на дежурството.

               5. "Време за отдих" е времето, през което служителят възстановява трудовите си сили в зоните и обектите на отговорност, но е длъжен да изпълнява служебните си задължения в рамките на продължителността на смяната или дежурството.

               6. "Смяна" е времето, през което държавният служител изпълнява служебните си задължения по предварително утвърден график при непрекъсваемост на работния процес.

               7. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 12.02.2013 г.) "Обедна почивка" или "Почивка за хранене" е период от време в рамките на утвърденото работно време, през който служителят не изпълнява служебните си задължения.

               8. "Служби за сигурност в МВР" са Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" на МВР и Специализираната дирекция "Оперативни технически операции" на МВР съгласно § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на класифицираната информация.


     § 2. Въвеждането на физиологичен режим на труд и почивка се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 15 от 1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа (ДВ, бр. 54 от 1999 г.).


     § 3. Участието на държавните служители в действия по предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации се компенсира като труд извън установеното работно време по ред, установен със закон или акт на Министерския съвет.


     § 4. В случаите, когато за организацията и изпълнението на отделни дейности в МВР с нормативен акт е предвиден специален ред, разпоредбите на тази инструкция се прилагат, доколкото не противоречат на специалните разпоредби.


Заключителни разпоредби

     § 5. Тази инструкция се издава на основание чл. 211, ал. 7 от Закона за Министерството на вътрешните работи.


     § 6. Отменя се Инструкция № Із-343 от 2009 г. (изм. и доп. с Инструкция № Iз-823 от 2011 г. и Инструкция № Iз-3115 от 2011 г.) за реда за разпределяне на работното време на държавните служители в Министерството на вътрешните работи, отчитането му и компенсиране на работата извън установеното работно време (необнародвана).


     § 7. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 12.02.2013 г.) В едномесечен срок от влизане в сила на тази инструкция ръководителите по чл. 186, ал. 1 ЗМВР издават заповед по чл. 4.


     § 8. В тримесечен срок от влизане в сила на тази инструкция със заповед на главния секретар на МВР се утвърждават указания за нейното прилагане.


     § 9. Инструкцията влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № IЗ-2453 ОТ 2012 Г. ЗА РЕДА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ОТЧИТАНЕТО МУ И КОМПЕНСИРАНЕ НА РАБОТАТА ИЗВЪН УСТАНОВЕНОТО РАБОТНО ВРЕМЕ

          (ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 12.02.2013 Г.)

     § 8. Инструкцията влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 18, ал. 2, чл. 23, ал. 1, чл. 25

......................................................................................................................

......................................................................................................................

(структура)

____________________________________________________________________________________________________

Рег. № ................ Екз. № ..............................................................................................................................


 

.................. 20 ...... г.

УТВЪРЖДАВАМ

 


..............................

 


(.................................)

 

ПРОТОКОЛ

за положен труд от държавни служители, работещи на смени в ........................... за периода от ............... 20 ... г. до .................. 20 .... г.

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Номер на заповед

Дата на полагане на труда по заповед

Начален и краен час на положения труд по заповед

Отработени часове извън установеното работно време

Общо отра- ботени часове по график

Общо отра- ботени часове (7 + 8)

Норма за периода

Часове за компенсиране със:

 
           


   


възнаг- раждение

отпуск

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

1

         


      

2

         


      

................/...................

ИЗГОТВИЛ

 

............. 20 .... г.

.....................................

 

гр. ..........................


 

Отп. в 3 екз.:


 

Екз. 1 - КД


 

Екз. 2 - ФО


 

Екз. 3 - ЧР


  


Приложение № 2 към чл. 19, ал. 1, чл. 23, ал. 1, чл. 25


.........................................................................................................................................................................................................................

(наименование на основната структура)

........................................................................................................................................................................................................................

(наименование на съответната структура) 

Рег. № ......................, екз. ............

УТВЪРЖДАВАМ: ...................................

 

............................................. 20 .... г.

(име и длъжност) (подпис и печат)

 

ПРОТОКОЛ

за отчитане на положен труд извън установеното работно време и за времето на дежурство от държавни служители с установен ненормиран работен ден

за месец ................... 20... г.

Име, презиме, фамилия на служителя

ЕГН

№ и дата на заповедта или на месечния график

Дата на полагане на труд извън установеното работно време/ Дата на полагане на дежурство

Начален и краен час

Брой отработени часове извън установеното работно време

Брой часове за компенсиране със:

 
 


 

въз-наг-раж-дение

отпуск

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 
     
     
 

Изготвил: ..................................................

 
 

(длъжност) (имена)

 

Отп. в ....... екз.:

   

Екз. 1 - КД

   

Екз. 2 - ФО

   

Екз. 3 - ЧР

   

Забележка. Когато през месеца служител е положил повече от едно дежурство, данните за всяко дежурство се нанасят последователно едно под друго срещу името на служителя, без да е необходимо да се отразяват самостоятелно с отделно посочване на същото име.


Приложение № 3 към чл. 27, ал. 1

Образец на лицева корица

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

...............................................................................................................................

(наименование на основната структура)

...............................................................................................................................

(наименование на съответната структура)


СПЕЦИАЛНА КНИГА

за отчитане на положен труд извън установеното работно време

Започната на ............................... 20 ... г.

Завършена на ............................... 20 ... г.

брой страници ................. (словом ..............................................................)


Утвърдил: ............................

(подпис и печат)

Образец на стр. 2

КНИГАТА СЕ ВОДИ ОТ:

1. ............................................................................................................

№ и дата на заповедта ...............................................................................................................


(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)2. ............................................................................................................

№ и дата на заповедта ...............................................................................................................


(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)3. ............................................................................................................

№ и дата на заповедта ...............................................................................................................


(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)4. ............................................................................................................

№ и дата на заповедта ...............................................................................................................


(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)5. ............................................................................................................

№ и дата на заповедта ...............................................................................................................


(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)6. ............................................................................................................

№ и дата на заповедта ...............................................................................................................


(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)7. ............................................................................................................

№ и дата на заповедта ...............................................................................................................


(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)8. ............................................................................................................

№ и дата на заповедта ...............................................................................................................


(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)9. ............................................................................................................

№ и дата на заповедта ...............................................................................................................


(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)10. ............................................................................................................

№ и дата на заповедта ...............................................................................................................


(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)


Образец на стр. 3 и следващи

Име, презиме, фамилия на служителя

ЕГН

№ на заповедта за полагане на труд

№ на протокола за отчитане

Дата на полагане на труд/ дежурството

Брой часове труд извън установеното работно време

Брой часове време на разположение

Брой извънредни часове за компенсиране със:

Подпис на длъж- ностното лице

 
               

възнаг-

отпуск

 


               

раждение

   


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


               


   


               


   


               


   


               


   


               


   
Коментари

Свързани с Кодекса на труда

-->