Йорданка Терзийска Йорданка Терзийска счетоводител

Анулиране на фактура за продажба на услугаФирма издава фактура за инвеститорски контрол през м.03,2013г. Контрагента разваля сделката и връща фактурата-оргинал през м.04,2013г като същата не е включил дневника си за покупки. Фирмата издатела фактурата е включил същата в дневника си за продажби през м.03,2013.

Как следва да се анулира тази фактура?Отговори

 • Коригиране на фактурите и известията
  Чл. 116. (1) Поправки и добавки във фактурите и известията към тях не се разрешават. Погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови.
  (2) За погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и известия към тях, в които не е начислен данък, въпреки че е следвало да бъде начислен.
  (3) За погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и известия към тях, в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен.
  (4) Когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол - за всяка от страните, който съдържа:
  1. основанието за анулирането;
  2. номера и датата на документа, който се анулира;
  3. номера и датата на издадения нов документ;
  4. подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.
  (5) Всички екземпляри на анулираните документи се съхраняват при издателя, а отчитането им от доставчика и получателя се извършва по ред, определен с правилника за прилагане на закона.
  ВАШИЯ СЛУЧАЙ Е ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА СДЕЛКА - ИЗДАВАТЕ КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->