Anna Dimitrowa Anna Dimitrowa Потребител

Основен капиталКъм 31,12,2012г. основният капитал на предприятието-майка е 90 000лв., а на дъщерното му предприятие е 50 000 лв. Каква ще бъде стойността на основния капитал в консолидирания финансов отчет към 31,12,2012 , ако към датата на придобиване на контрол основният капитал на дъщерното предприятие е бил 40 000 лв, и процентът на контрол е 70%?

Mоля, помагайтеОтговори

 • Консолидиран счетоводен баланс

  6.2. При съставянето на консолидирания счетоводен баланс:
  а) инвестициите на предприятието майка в дъщерните предприятия и делът на предприятието майка в собствения капитал на тези предприятия се елиминират; елиминирането се извършва въз основа на балансовите им стойности към датата, на която предприятието майка придобива контрол в дъщерното предприятие; разликите от елиминирането се отчитат съгласно СС 22 - Отчитане на бизнескомбинации;
  б) акциите или дяловете на дъщерни предприятия, които се притежават от други предприятия от групата, различни от предприятието майка, и делът, който те представляват в собствения капитал на тези дъщерни предприятия, се елиминират;
  в) акциите или дяловете на предприятието майка, които се притежават от него или от негово дъщерно предприятие, се посочват в статия "Изкупени собствени акции";
  г) малцинственото участие в нетните активи на дъщерните предприятия се посочва в отделна статия с наименование "Собствен капитал, непринадлежащ на групата" и се отчита съгласно СС 22 - Отчитане на бизнескомбинации;
  д) положителните и отрицателните репутации, възникнали при консолидирането на дъщерните предприятия, се компенсират и представят нетно;
  е) вътрешногруповите разчети (вземания и задължения) се елиминират;
  ж) балансовата стойност на активите се коригира с печалбите и загубите, възникнали в резултат на сделки между предприятия от групата, когато същите са включени в балансовата стойност на тези активи.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->