Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.1.5. Кредитно Известие за Закупени Стоки

Публикувано на: 30.11.2010

№ 0000012536 

Кредитно Известие към фактура № 0025633325 от 12.03.2010

дата: 30.04.2010

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач) 

(продавач) ДОСТАВЧИК

АЛФА ООД (ние) 

ДЕЛТА ООД 

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК:444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

основание за издаване на известието

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Тонколони (дефектни и върнати от купувача)

бр.

2

500

1 000

начин на плащане:


в брой

дата на доставка или плащане:

30.04.2010

сума:

1 000

срок за плащане:

14.05.2010

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

200


с насрещно прихващане

Място:

София

ДДС 20%:

1 200

основание за 0% ДДС:


сума  за плащане:

1 200


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Връщаме на продавача от магазина за аудио и видео техника две тонколони с цена 500 лв. за брой, без включен ДДС, поради дефект. Продавачът ни издава кредитно известие и ще ни върне парите по банков път в двуседмичен срок отвръщането на стоката (от издаването на кредитното известие).


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За връщането на дефектни стоки или суровини, за които парите ще ни бъдат платени по банков път, е необходимо кредитно известие, което удостоверява намаляването на данъчната основа и/или броя на материалните запаси от фактурата, към която е издадено кредитното известие. (Логично, фактурата трябва да е получена преди кредитното известие, издадено към нея.)

• Начин на осчетоводяване:

Върнатите стоки се осчетоводяват аналитично и количествено към съответната материална сметка със знак минус.

Върнати обратно стоки се осчетоводяват със знак минус по дебита на сметка „Стоки” и със знак минус по кредита сметка „Задължение към доставчици”, което на пръв поглед противоречи на счетоводните правила, защото на практика тази стока е доставена и върната и никога няма да влезе в търговския оборот на дружеството – тоест все едно никога не е идвала. Ако тази операция беше осчетоводена без знак минус, а съответно по кредита на сметка „Стоки” и по дебита на сметка „Задължения към доставчици” щеше да създаде грешно впечатление, че върнатата стока е влязла в търговския оборот. Ако не се осчетоводяваше със знак минус, една фирма би могла непрекъснато да взема и връща дори една и съща стока и гледайки оборотната и ведомост да оставаш с впечатление за сериозен търговски оборот, какъвто на практика няма.

От друга страна, съгласно ЗДДС, кредитните известия трябва да бъдат показани в Дневника за Покупки със знак минус, което също налага статията да бъде съставена именно по този начин.

Разчетът към доставчика се осчетоводява аналитично към сметката за разчети с доставчици също със знак (-), а за самото кредитно известие се създава отделна партида към аналитичността на доставчика, за да се следи вземането и плащанията от доставчика.

В полето „бележки” на счетоводния софтуер се записва към коя фактура е издадено кредитното известие.


• Счетоводна статия:


стопанска операция:

304

Покупка на стоки

вид документ:

3

Кредитно известие

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

304

Стоки

-1 000

401

Задължение към доставчици

-1 200

аналит.

Тонколони (2 бр. х 500 лв.)

-1 000

аналит.

Делта ООД

-1 200

4531

Начислено ДДС върху покупките

-200

парт.

КИ 0000012536/30.04.2010

-1 200

ОБЩО

-1 200

ОБЩО

-1 200


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:


Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Стоки

-1 000

Задълж. към доставчици

-1 200

ДДС за възстановяване

-200Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност
от инвестиционна дейност
от финансова дейност

В допълнение: Когато вземането по това кредитно известие бъде платено от доставчика, тогава ще се осчетоводи закриване на вземането по тази партида срещу получена сума в банковата сметка на купувача (ако бъде платено по банка, както е предвидено).


• Счетоводна статия:


стопанска операция:

401

Плащане на доставчик

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

503 

Разплащателна сметка в лева

1 200

401

Задължение към доставчици

1 200
аналит.

Делта ООД

1 200
парт.

КИ 0000012536/30.04.2010

1 200

ОБЩО

1 200

ОБЩО

1 200


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:


Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Парични средства

1 200

Задълж. към доставчици

1 200

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

1 200от инвестиционна дейност
от финансова дейност


Коментари

  • Статията за връщането на парите от доставчика:
    503/401 - увеличаваме парите в сметката, но увеличаваме и задължението към доставчика???
  • Моля обяснете защо данъчната основа на кредитнотоизвестие е 200 лв.?
  • Моля обяснете защо данъчната основа на кредитнотоизвестие е 200 лв.?
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->