Eli Coneva Eli Coneva Потребител

Отработване на празничен денСлед като на 02.05.2013г ( на който почиваха всички) съм бил на 12-часово домашно дежурство (на повикване), трябва ли сега на 18.05 (събота ) да отработвам?Отговори

 • Здравейте,

  От запитването ви не става ясно дали сте били дежурна (на работа според графика за дежурствата) или сте била на разположение на работодателя (т.е. била сте си у дома на повикване но не сте работила). По тази причина давам принципно разяснение на разликата между дежурство и разположение.

  Разпоредбата на чл. 139, ал. 5 от Кодекса на труда предвижда, че за някои категории работници и служители, поради особения характер на работата им, може да бъде установявано задължение да дежурят или да бъдат на разположение на работодателя през определено време от денонощието.
  Категориите работници и служители, максималната продължителност на времето и редът за отчитането му се определят от министъра на труда и социалната политика. За прилагането на тази разпоредба е в действие Наредба № 2 от 22.04.1994 г. за реда за установяване на задължение за дежурство или за разположение на работодателя. Условията за дежурство са установени в чл. 2 от наредбата.
  Съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредба № 2 от 22.04.1994 г. за реда за установяване на задължение за дежурство или разположение на работодателя, дежурството представлява специфична организация на работата при подневно или сумирано отчитане на работното време, при спазване изискванията на КТ относно междудневната и междуседмичната почивка. Това означава, че времето на дежурството е работно време, през което работникът или служителят се явява на работното си място и изпълнява работата по трудовото си правоотношение. За целта е необходимо в съответната длъжностна характеристика за работното място или индивидуалния трудов договор да се определи трудовата функция, включително и за времето на дежурството.
  Времето за дежурството се определя с месечен график, утвърден от работодателя (чл. 4 от наредбата).
  В случаите при подневно отчитане на работното време, когато работникът или служителят полага труд през почивните дни и официалните празници, се заплаща извънреден труд, съгласно чл. 262, т. 2 и 3 КТ.
  За работа при сумирано изчисляване на работното време, положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но за не по-малко от 50 на сто (чл. 262, т. 4 КТ).
  В чл. 3, ал. 1-4 от същата наредба е предвидено, че когато особеният характер на работата налага, с колективния или индивидуалния трудов договор, може да се уговори задължение за работника или служителя да бъде на разположение на работодателя извън територията на предприятието с готовност да осъществи при необходимост трудовата си функция. Мястото на разположението се уговаря между работника или служителя и работодателя.

  Времето, през което работникът или служителят се намира на разположение извън територията на предприятието, не се включва и не се отчита като работно време. То се заплаща по реда на чл. 8 на Наредбата за допълнителните и другите трудови възнаграждения.
  Фактически извършената работа през времето на разположение се отчита и заплаща като извънреден труд.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->