Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

Трудов стаж - документиране и изчисляване

Публикувано на: 14.05.2013Дефиниция за трудов стаж

Трудов стаж по смисъла на Кодекса на труда е:

Времето, през което работник или служител е работил по трудово правоотношение, както и времето, през което лицето е работило като държавен служител. Трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с документ за възникване и за прекратяване на правоотношението.

Трудова книжка

Трудовия стаж се удостоверява с трудова книжка. Тя е официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства относно трудовата дейност на работника или служителя. При постъпване на работа, работника или служителя е длъжен да представи на работодателя си трудова книжка, като последния отразява в нея постъпването на работа.

СРОК ! – Когато работника или служителя постъпва на работа за първи път, работодателят е длъжен да го снабди с трудова книжка в срок от 5 дни. Дните са календарни.

Внимание! – Постъпването за първи път се удостоверява от работника или служителя с писмена декларация.

Трудовата книжка се съхранява само и единствено от работника или служителя, който е длъжен да я предоставя на работодателя при поискване, както и за вписване на нови обстоятелства в нея. Работодателя не може в никакъв случай да съхранява трудовите книжки на работниците и служителите, дори и с тяхното изрично писмено съгласие.

Изчисляване на трудовия стаж

Изчисляването на трудовия стаж става по реда на Кодекса на труда и Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж. Той се изчислява в дни, месеци и години. За един ден трудов стаж се зачита времето, през което работник или служител е отработил най-малко половината от законоустановеното за него работно време по едно или няколко трудови правоотношения. При подневно изчисляване на работното време, когато са отработени всички работни дни през месеца, той се признава за пълен месец. Когато в отделни месеци са отработени по-малко от работните дни в съответния месец, трудовият стаж се зачита за толкова месеца, колкото се получават, като общия брой на отработените дни през тези месеци се раздели на 21 (при 5 дневна работна седмица) и на 25 (при шестдневна работна седмица), като към така изчисления трудов стаж се прибавят и зачетените пълни месеци. Всеки 12 месеца трудов стаж, изчислени по този метод се зачитат за една година трудов стаж.

Трудов стаж при сумирано изчисляване на работно време

При сумирано изчисляване на работното време (СИРВ), трудовия стаж се изчислява, като изработените по графика часове за периода на сумирането, след превръщането на нощните часове в дневни за смените с повече от 4 нощни часа, се разделят на нормалната продължителност на работното време за съответната длъжност или работно място. Изчисления, по този начин трудов стаж не може да бъде по-голям от броя на работните дни в периода на СИРВ.

В трудовия закон и в наредбата, за прилагането на глава седемнадесета от него, която се издава от Министерски съвет, има съвсем малки разлики, тълкуването на които обаче води до съществени разлики в начина на изчисляване на трудовия стаж в практиката на НОИ и в практиката на колеги, които се занимават с ТРЗ и Осигуряване. Накратко – НОИ са възприели метода на изваждането и изчисляват трудовия стаж в календарни дни, като се счита, че в един месец има средно 30 календарни дни. Според наредбата, както вече казахме по-горе, всеки месец има средно 21 работни дни при петдневна работна седмица, и 25 работни дни при шестдневна работна седмица. По този начин за периода от 01.03.2013 до 15.03.2013 вкл, при пълно работно време, изчисления стаж според наредбата ще бъде равен на 11 дни, а според практиката на НОИ ще бъде равен на 15 дни.

Трудов стаж при намалено работно време

Често допускана грешка е, че при работно време от 4 часа работодателите не зачитат трудовия стаж в пълен размер. В трудовия закон, както и в наредбата е ясно казано, че за един ден се зачита времето, в което е отработено най-малко половината от законоустановеното работно време за съответната длъжност или работно място. По този начин без значение дали лицето е работило на 4, 5, 6, 7 или 8 часов работен ден при законоустановено работно време от 8 часа дневно, трудовият му стаж ще бъде зачетен в пълен размер. Например за периода 01.03.2013 до 31.03.2013 вкл, при пълно работно време и изработени всички работни дни през месеца, ще бъде зачетен един пълен месец трудов стаж. За същия период при изработени всички работни дни през месеца, но на 4 часов работен ден, той отново ще бъде зачетен за пълен месец трудов стаж. Това е така, тъй като лицето е отработило най-малко половината от законоустановеното работено време за длъжността или работното място.

По друг начин стоят нещата обаче, когато работното време е по-малко от 4 часа дневно. Например за периода 01.03.2013 до 15.03.2013 вкл, при работно време от 3 часа дневно, за трудов стаж ще бъдат зачетени 4 дни. Трудовият стаж в този случай се изчислява по следния начин – За посочения период има 11 работни дни, в които лицето е работило по 3 часа дневно, което е равно на 33 изработени часове. Нормалната продължителност на работното време за длъжността е 8 часа. За да изчислим стажа е нужно да разделим изработените часове, в посочения период, на нормалната продължителност на работното време или 33/8=4.125 – (4 дни зачетен трудов стаж). За да стане по-ясно ще дадем още един пример за периода 01.03.2013 до 31.03.2013 вкл, при работно време от 3 часа дневно. Трудовият стаж в този случай се изчислява по следния начин – За посочения период има 21 работни дни, в които лицето е работило по 3 часа дневно, което е равно на 63 изработени часове. За да изчислим стажа е нужно да разделим изработените часове, в посочения период, на нормалната продължителност на работното време или 63/8=7.875 – (8 дни зачетен трудов стаж).

В заключение мога само да дам препоръка трудовият стаж да бъде изчисляван по реда на наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж.Коментари

 • Бих искала да попитам следното нещо - при работа на втори трудов договор, той как се вписва в трудовата книжка?
 • Здравейте,

  Само тази информация не е достатъчна за да се даде точен и конкретен отговор на въпроса. По тази причина давам принципен отговор.
  Втори трудов договор по принцип не се вписва в трудова книжка. В нея се вписва само стажа по основното трудово правоотношение. За стажа и дохода по договора за допълнителен труд следва да издадете УП2 и УП3.

  Моля да имате предвид, че от значение е работното време по основния и по допълнителния трудов договор.
 • И аз питам - Работникът работи на основен трудов договор - 8 часа, има и 4 допълнителни трудови договори по 1 час. Тези допълнителни договори отразяват ли се в трудовата книжка и техният стаж как се изчислява и начислява за трудов стаж?
  Благодаря!
  • 26 Mar 2016 16:39
  • Сание Хасанова (Потребител)
  • Компания: Академия за образование, развитие и култура - А.О.Р.К ООД
  • 2
  зашто винаги когато работя ме тормозят, и ми пречат да работя ?
 • Здравейте,

  При работа по основен трудов договор на 8 часа, в трудовата книжка се вписва стажа само от него. Допълнителните трудови договори не се вписват в трудовата книжка. За тях се изчислява осигурителен стаж и се издава УП2 и УП3.
  Що се отнася до допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит (ТСПО), то се изчислява до достигане на пълното работно време по един или повече трудови договори.
  Например:Ако едно лице има два трудови договора на по 4 часа. В този случай допълнително възнаграждение трябва да се изчисли по двата трудови договора.
  Във вашия случай, тъй като лицето има основен ТД на 8 часа, ТСПО ще се изчисли само по основния договор. По допълнителните трудови договори няма да изчислявате допълнително възнаграждение за ТСПО.

  Поздрави,
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->