Иванка Тасева Иванка Тасева Потребител

Управител на ЕООД по трудов договорЗдравейте,

Управител и собственик на ЕООД, регистриран в Търговския Регистър като управител на дружеството беше назначен по ДУК. След консултации със специалисти в областта на осигуряването и след информация от различни счетоводни издания, преди две години взехме решение да го преназначим на трудов договор, тъй като ДУК по осигуряване се приравнява на такъв. Сега обаче чувам категорични мнения отново от специалисти, че това е неправилно.

Има ли някаква промяна в законодателството по този въпрос от тази година и ако наистина е неправилно как да се поправи грешката?Отговори

 • Не мога да си обясня как е направена такава регистрация на трудов договор - категорично ЕООД не може да се самоназначи на трудов договор .

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

  № 26-184 от 19.04.2010 г. - ОТНОСНО: Едноличният собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД), ако е и управител на същото дружество, не може да сключи трудов договор за извършваната от него дейност като управител. Няма пречка обаче да бъде сключен трудов договор с лице, което е съдружник в дружество с ограничена отговорност (ООД) за извършваната от него дейност като управител

  ОТНОСНО: Едноличният собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД), ако е и управител на същото дружество, не може да сключи трудов договор за извършваната от него дейност като управител. Няма пречка обаче да бъде сключен трудов договор с лице, което е съдружник в дружество с ограничена отговорност (ООД) за извършваната от него дейност като управител

  Кодексът на труда урежда трудовите отношения между работника или служителя и работодателя, както и други отношения, непосредствено свързани с тях. В чл. 66, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) е посочено, че трудовият договор съдържа данни за страните - работодател и работник или служител, и определя: 1. мястото на работа; 2. наименованието на длъжността и характера на работата; 3. датата на сключването му и началото на неговото изпълнение; 4. времетраенето на трудовия договор; 5. размера на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски; 6. еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор; 7. основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане; 8. продължителността на работния ден или седмица.

  От гореизложеното е видно, че предмет на трудовия договор е предоставянето на работна сила от работника или служителя, а не определен трудов резултат. По трудовия договор работникът или служителят е подчинен на работен режим, установен от работодателя, и поема задължение да спазва трудова дисциплина и ред. Той има определено работно място, работно време, определен вид работа и се намира в положение на йерархическа зависимост от работодателя. От трудовия договор за работника или служителя възникват редица права като право на гарантирано трудово възнаграждение, на почивки, на отпуски, на обезщетения, на социално-битово обслужване, на социално осигуряване за всички осигурени социални рискове, на безопасни и здравословни условия на труд и т.н.

  По принцип работникът или служителят по трудов договор работи под контрола и указанията на работодателя. Съгласно § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда „работодател" е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение.

  Според чл. 147, ал. 1 от Търговския закон едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител. В този случай едноличният собственик на капитала например, ако е и управител на ЕООД, не може да се намира в такава служебна зависимост от самия себе си, която е характерна при съществуването на трудово правоотношение. Той се ползва с пълна свобода на оперативно управление на дружеството и разполага с широки възможности за вземане на решения по собствена преценка.

  Не е възможно едно и също лице да възлага и изпълнява работата, да извършва оценка на труда и изпълнението, да налага дисциплинарни наказания, да си разрешава ползване на отпуск, да прекратява трудовия договор или да води съдебен спор при незаконосъобразно уволнение.

  Предвид гореизложеното, управителят на ЕООД не може да се намира в трудово правоотношение сам със себе си.

  Няма пречка обаче с лице, което е съдружник в дружество с ограничена отговорност да бъде сключен трудов договор за извършваната от него дейност като управител. В този случай се прилагат всички разпоредби на трудовото законодателство, включително и всички предвидени в Кодекса на труда основания за сключване на трудов договор.

  Министър: (п)
 • Подкрепям мнението на колежката. Собственик и Управител на ЕООД не може да се самоназначи да работи по трудов договор.
 • Здравейте,

  Като продължение на темата: може ли да бъде сключен трудов договор между управител и съдружник на ЕООД при условие, че съдружника е американско юридическо лице, 100% собственик на капитала на българското дружество?


  Предварително благодаря!
 • При поможение ,че 100 % - в собственик на ЕООД- то е друго дружество то сключването на договор за управление с физическо лице е желателно.
 • Здравейте,

  като продължение на темата:

  може ли да бъде сключен трудов договор ако лицето е и Управител и Съдружник в ООД, заедно с другият капитала е разпределен 60/40? Благодаря!
 • Има ли пречка собственик на ЕООД да назначи управител на фирмата на 4 часов трудов договор друго лице, което не е съдружник?
 • Напълно подкрепям твърдението, че собственик на ЕООД може да се назначи на трудов договор. Това е наистина договор на едно лице със себе си, но от едната страна на договора е като собственик на ЕООД, а от другата, като физическо лице. Като физическо лице, той може да сключва и други трудови договори. Това е формата на ЕООД, като още от създаването на фирмата, обикновено собственика сам се избира и за управител. По пътя на логиката на всички противници на подкрепяната от мен теза, то това също не би трябвало да може да се случи.
 • В такъв случай , ако СОЛ собственик на ЕООД само се осигурява през фирмата си , без възнаграждение, съответно и без осигуровките да са разход на фирмата :

  1. Трябва ли да сключи договор с фирмата си, за да има право да извършва дейност с личен труд.

  2. Има ли право на възнаграждение за положен труд, като собственик, или трябва да има ДУК
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->