valentina atanasova valentina atanasova Потребител

Съставители на ГФООтговарям на изискванията за съставител на ГФО, съгласно чл.35 ЗС. Налага се да подписвам нулеви ГФО /за фирми не извършвали дейност през годината/. За подписаните нулеви ГФО не желая да получавам възнаграждение, но съгласно чл.34 ал.5 ЗС лицето, съставител на ГФО трябва да бъде в трудово или облигационно отношение с предприятието, чийто ГФО е подписан. Това от своя страна вероятно води до задължението ми да получа възнаграждение. Въпросът ми е има ли възможност взаимоотношението ми с тези предприятия, да се оформи по начин, при който да не получавам възнаграждение за подписан нулев ГФО и това да не се счита като отклонение от данъчно облагане и за двете страни.

Не съм свързано лице с тези предприятия.

Въпросът ми е продиктуван от факта, че фирми, които не са осъществявали дейност през годината и нямат приходи и разходи, също са длъжни да подадат ГФО в търговскя регистър към АП, макар и с нулеви стойности и тези ГФО трябва да бъдат подписани от Управителя на фирмата и съставителя на ГФО. Управителите на неработещи фирми и не отговарящи на изискванията за съставители на ГФО, съгласно ЗС, не могат да се подпишат и като съставители на нулевите си ГФО и в същото време е нелогично да плащат на лице, което отговаря на тези изисквания, тъй като те нямат доходи, защото не осъществяват дейност. Моля за Вашия коментар.


Отговори

  • Здравейте г-жо Атанасова ,

    ЗЗД - ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА - вид облигационен договор при който ,Чл. 286. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 1993 г.) Доверителят е длъжен да заплати на довереника възнаграждение само ако е уговорено.
    Не уоговарянето на възнаграждение не изменя облигационните отношения на договора.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->