ivan ivanov ivan ivanov Потребител

Наказание при закъснение за работаКакво е законовото наказание при системно закъснение за работа и занижен контрол от прекия началник?Отговори

 • В КТ - Чл. 187.ал1 Нарушения на трудовата дисциплина са:
  1. закъснение, преждевременно напускане на работа, неявяване на работа или неуплътняване на работното време;
  Видове дисциплинарни наказания
  Чл. 188. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Дисциплинарните наказания са:
  1. забележка;
  2. предупреждение за уволнение;
  3. уволнение.
  Критерии за определяне и еднократност на дисциплинарното наказание
  Чл. 189. (1) (Ал. 1 отм., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) При определяне на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на работника или служителя.
  (2) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) За едно и също нарушение на трудовата дисциплина може да се наложи само едно дисциплинарно наказание.
  Дисциплинарно уволнение
  Чл. 190. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишен текст на чл. 190 - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Дисциплинарно уволнение може да се налага за:
  1. три закъснения или преждевременни напускания на работа в един календарен месец, всяко от които не по-малко от 1 час;
  2. неявяване на работа в течение на два последователни работни дни;
  3. системни нарушения на трудовата дисциплина;
  4. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) злоупотреба с доверието на работодателя или разпространяване на поверителни за него сведения;
  5. ощетяване на гражданите от работници или служители в търговията и услугите чрез измама в цената, теглото, качеството на стоката или услугата;
  6. (нова - ДВ, бр. 51 от 1999 г.) участие в хазартни игри чрез телекомуникационни средства на предприятието и се възстановяват направените разходи в пълен размер;
  7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 51 от 1999 г.) други тежки нарушения на трудовата дисциплина.
  (2) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Дисциплинарно уволнение по ал. 1 се налага при съобразяване с критериите по чл. 189, ал. 1.

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->