Венцислав Спасов Венцислав Спасов счетоводител

Данъчно третиране при липса и брак на стоки

Публикувано на: 03.04.2013Тъй като в края на годината се прави задължителна ревизия на стоково-материалните запаси по Закона за счетоводството, възникват и въпроси свързани с евентуалната липса на стоки и/или материали.

Корекция на данъчен кредит при липса или брак на стоки

Трябва ли да правим корекция на ползваното ДДС при покупката? Не се прави корекция, тоест не се начислява ДДС при случаи като:

  1. Унищожаване, липса или брак, причинени от непреодолима сила, аварии или катастрофи;
  2. Липси или брак, за които лицето може да докаже, че не са причинени по негова вина или по вина на лицето, което използва стоката, както и в случаите на унищожаване на акцизни стоки по реда на Закона за акцизите и данъчните складове;
  3. При липси, произтичащи от промяна на физико-химичните свойства в нормални размери, съответстващи на установените норми, и липси на стоки при тяхното съхраняване и транспортиране съгласно утвърдените стандарти, отраслови нормали и други нормативни актове;
  4. Технологичен брак в допустимите норми, определени с технологичната документация за съответното производство или дейност;
  5. Брак поради изтичане срока на годност или трайност, определен съгласно изискванията на нормативен акт;
  6. Брак на дълготрайни материални активи по смисъла на Закона за счетоводството, когато балансовата им стойност е по-ниска от 10 на сто от отчетната им стойност.

Основното при тези случаи е, че трябва да разполагаме с документална обосновка, за пред данъчните органи.

Ако все пак установим, че нашият случай е изключение от горните, трябва да начислим ДДС, като вписваме сумата в 16-та колона в дневник Продажби с протокол.

(виж чл.79 и чл.80 от ЗДДС)

Данъчно третиране на липси и брак по ЗКПО

Можем да признаем за данъчни цели счетоводни разходи от липси на дълготрайни и краткотрайни активи, които са следствие от:

  1. Непреодолима сила (природно бедствие, пожар);
  2. Технологичен брак или промяна на физико-химичните свойства, установени с нормативен акт или с фирмени стандарти, а когато не е налице нормативен акт - в обичайните за съответната дейност размери;
  3. Изтичане срока на годност съгласно нормативен акт или фирмени стандарти, когато не е налице нормативен акт, и в обичайните за съответната дейност размери;
  4. Липси на стоки, произтичащи от търговска дейност в обекти, в които клиентите имат пряк физически достъп до предлаганите стоки (например хипермаркети), в размер до 0,25 на сто от размера на нетните приходи от продажби на съответния търговски обект.

(виж чл.28 от ЗКПО)Коментари

Свързани документи със ЗДДС

-->