Иванка Калинкова Иванка Калинкова Потребител

Право на обезщетение от 6 заплати при пенсиониранеРаботя в едно и също лечебно заведение от 1984г. От 2000 до 2002г. имам 3 годишно прекъсване, поради преместване в друг град, но през 2003 г. отново започнах работа в здравеопазването в града, в който се бях преместила. През 2004 г. се върнах в града си и веднага, без прекъсване, отново започнах работа в първото лечебно заведение в което работех и преди. В края на 2010 г. лечебното заведение бе ликвидирано, работещите трябваше да напуснат с молби "по своя воля", за да бъдат веднага назначени на работа в друго лечебно заведение - приемник на предишното. Вече 10 години работя на срочен трудов договор, до заемането на длъжността въз основа на конкурс, както в ликвидираното вече, така и в настоящото лечебно заведение. Конкурси са обявявани, но поради липса на кандидати, длъжността все още се заема от мен. През август 2014 г. придобивам право на пенсиониране, та въпросите ми са следните:

1. Имам ли право на обезщетение от 6 брутни заплати, поради пенсиониране, предвид ликвидацията?
2. Размерът на обезщетението, освен основната работна заплата и добавката за стаж по специалността включва ли сумите, получени по клинични пътеки, както и тези от извършените платени медицински услуги, регламентирани със заповед на ръководителя?Отговори

 • Здравейте,

  1. Всеки служител има право на обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение, след като е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Този вид обезщетение е в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Това парично обезщетение се дължи от работодателя.

  2. Брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията е полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение или последното получено.
  Съгласно нормативната уредба брутната работна заплата се състои от:
  1. основна работна заплата, определена съгласно действащата нормативна уредба и прилаганата система на заплащане на труда;
  2. допълнителни трудови възнаграждения, определени в Кодекса на труда, в наредбата, в друг нормативен акт или в колективен трудов договор;
  3. други трудови възнаграждения, определени в нормативен акт или в индивидуалния трудов договор.

  Конкретно във Вашия казус сумите, получени по клинични пътеки, както и тези от извършените платени медицински услуги, регламентирани със заповед на ръководителя влизат в обхвата на брутната работна заплата, тъй като може да се счете, че издаването на заповед от работодателя е създаване на вътрешно правило, от което следва и тези суми да бъдат включени в изчислението на размера на обезщетението.

  Приложимата нормативна уредба, засягаща Вашия казус - чл. 222 ал. 3 от КТ; чл. 3 - 7 и чл. 11 - 15 от НАРЕДБА ЗА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА.

  Поздрави,
  Станислава Бъзовска
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->