Емил Попов Емил Попов Kreston BulMar управляващ съдружник, директор корпоративни финанси и основател на компанията

Справочник за Закона и Правилника за ДДС

Публикувано на: 20.03.2013

Данъкът върху Добавената Стойност (ДДС) е косвен данък, с който ефективно се облага стойността, която всеки един стопански субект добавя върху закупените от него стоки, суровини или услуги в резултат на тяхната преработка с цел препродажба или тяхната директна препродажба.

ДДС работи много опростено. Той се начислява върху стойността на продаваните стоки и услуги на всеки един етап от тяхната трансформация от суровина до стока или услуга за нуждите на краен потребител, който може да бъде физическо лице или стопански субект.

Всеки стопански субект приспада платеното ДДС за своите покупки от полученото ДДС за своите продажби и разликата (която на практика се явява данъкът върху добавената в процеса на препродажбата стойност) внася в държавата (НАП).

Най-елементарният пример за прилагането на ДДС е следният: Търговец купува една стока за 100 лв., върху които доставчикът е начислил 20% (20 лв.) ДДС, за което търговецът му е платил общо 120 лв. След това търговецът е продал на свой клиент същата тази стока за 110 лв. (слагайки си 10% надценка), върху които също е начислил 20% (22 лв.) ДДС, като е получил от своя клиент общо 132 лв. В крайна сметка, търговецът е платил 20 лв. ДДС на своя доставчик и е получил 22 лв. ДДС от своя клиент. Разликата от 2 лв. между ДДС-то, което е платил и ДДС-то, което е получил е ефективният Данък върху Добавената от търговеца Стойност (надценка от 10%), който той ще внесе в държавата (НАП).

Въпреки че на пръв поглед ДДС изглежда много опростен, всъщност той е много сложен за прилагане данък. Освен облагаеми доставки, има такива, които са необлагаеми (наречени още освободени), а има и такива, които са със ставка 0%. Има доставки, за които може да се приспадне изцяло платеният ДДС и такива, за които той не може да се приспадне или се приспада частично. Много важни са още и правилата за определяне на базата, върху която се начислява ДДС, в кой точно момент, къде и от кого се начислява. Допълнително усложнение се появява и от факта, че България е част от ЕС, където съществуват норми за начисляването на ДДС на територията на целия ЕС.

Настоящият справочник за ЗДДС и ПП си поставя за цел

Да представи закона и правилника кратко и разбираемо, като разглежда всички съществени клаузи в тях. Справочникът е значително по-кратък от оригиналния текст на ЗДДС и Правилника за Прилагането (ПП) му, като клаузите са представени с принципните си постановки.

При решаването на конкретни казуси се препоръчва да се четат оригиналните текстове от закона и правилника, към които справочника препраща (в т.ч. и свързаните актове, изброени в края на справочника), защото само точният текст на нормата е база за най-коректно тълкуване и вземане на правилно решение.

Справочникът не може да се използва за пряко прилагане на ЗДДС и правилника към него – то има единствено за цел да създаде задълбочена принципна представа за всички аспекти, регулирани от ЗДДС и къде да бъде намерено тяхното уреждане.

За най-прецизно прилагане на ЗДДС, трябва да се вземат предвид и всички указания на НАП за тълкуване на закона, съдебната практика на Върховния Административен Съд (ВАС) и практиката на Европейския Съд по дела, свързани със ЗДДС.

Легенда:

Основна клауза

Клауза с особена важност, която може да доведе до вреда при грешка/пропуск

Клауза с висок риск за грешка и сериозна директна вреда при грешка/пропуск

За правилното прилагане на ЗДДС винаги трябва много точно да се съобрази:

от гледна точка на продавача:

 • кога трябва да издаде фактура – датата на данъчното събитие;
 • трябва ли да начисли и какъв % ДДС – облагаема с 20%, с 9%, с 0% или освободена доставка извършва и с какво място на изпълнение;
 • върху каква сума трябва да начисли ДДС – данъчната основа;
 • трябва ли да извърши корекция на ползван данъчен кредит.

от гледна точка на купувача:

 • дали закупената стока или услуга е с право на пълен или частичен данъчен кредит или е без право на данъчен кредит;
 • трябва ли да състави протокол за покупката;
 • трябва ли да самоначисли ДДС за покупката.

Отговорите на всички тези въпроси ще се открият в съдържанието по-долу.

Съдържание

01. Обект на Облагане с ДДС

02. Данъчно Задължени Лица по ДДС

03. Стока и Доставка на Стока

04. Вътре-Общностна Доставка (ВОД) на Стока

05. Услуга и Доставка на Услуга

06. Липса на Доставка на Стока и Услуга

07. Доставчик и Получател

08. Облагаема Доставка

09. Вътре-Общностно Придобиване (ВОП)

10. Дистанционна Продажба на Стоки

11. Тристранна Операция

12. Внос на Стоки

13. Специфични Случаи на Доставки

14. Място на Изпълнение

15. Данъчно Събитие

16. Данъчна Основа

17. Облагаеми Доставки с Нулева Ставка на ДДС

18. Освободени Доставки и Придобивания

19. Облагане с ДДС на Вътре-Общностни Доставки (ВОД)

20. Облагане с ДДС на Вноса

21. Облагане с ДДС на Вътре-Общностно Придобиване (ВОП)

22. Специален Ред на Облагане с ДДС

23. Данъчна Ставка и Размер на Данъка

24. Данъчен Кредит – Право на Приспадане, Пълен и Частичен Данъчен Кредит

25. Корекции на Ползван Данъчен Кредит

26. Начисляване и Внасяне на ДДС

27. Регистрация и Дерегистрация по ЗДДС

28. Специфични Случаи на Регистрация и Дерегистрация

29. Фактури, Дебитни и Кредитни Известия и Протоколи за Целите на ДДС

30. Удостоверяване/Доказване на Доставките

31. Съхраняване на Документи и Счетоводна Отчетност

32. Отчитане и Деклариране на ДДС

33. Други Разпоредби

34. Други Актове, Свързани със ЗДДС

1. Обект на Облагане с ДДС

01

С ДДС се облага:

 • всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга;
 • всяка безвъзмездна доставка на стока или услуга за лично ползване или нужди на собственици, служители и трети лица, освен ако за стоката не е ползван данъчен кредит;
 • всяко възмездно Вътре-Общностно Придобиване (ВОП) с място на изпълнение в България, извършено от регистрирано по ЗДДС лице или за което е възникнало задължение да се регистрира;
 • всеки възмезден ВОП на ново превозно средство;
 • всеки възмезден ВОП на акцизни стоки с място на изпълнение в България – независимо кой е получателя;
 • вносът на стоки.

(чл.1 и 2 от ЗДДС)

2. Данъчно Задължени Лица по ДДС

02
 • Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултата от нея. Независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус.
 • Работата по Трудов Договор и Договор за Управление и Контрол не е независима икономическа дейност.
 • Данъчно задължено лице е и всяко, което извършва инцидентна Вътре-Общностна Доставка (ВОД) на ново превозно средство.
 • Данъчно задължено лице е всяко физическо или юридическо лице, което прави внос на стоки.
 • Не са данъчно задължени лица органите на централната и местната власт, освен в случаите когато извършват търговска дейност.

(чл.3 и 4 от ЗДДС / чл.2 от ПП)

3. Стока и Доставка на Стока

03
 • Стока е всяка движима и недвижима вещ, включително електрическата енергия, газ, вода, топлинна и хладилна енергия и други подобни, както и стандартният софтуер (тоест софтуер, който не е разработен по специална поръчка).
 • Не са стока парите в обращение и чуждестранната валута, използвани като платежно средство.

(чл.5 от ЗДДС)

04
 • Доставка на стока е прехвърляне правото на собственост или друго вещно право върху стока. Фактическото предоставяне на стока също е доставка, дори прехвърляне правото на собственост да е под отлагателно условие (в т.ч. и консигнацията).
 • Доставка е и фактическото предоставяне на стока по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне собствеността върху стоката (финансов лизинг), освен в случаите когато само е предвидена опция за прехвърляне собствеността върху стоката, когато доставката се третира като доставка на услуга.
 • Доставка е и когато стока е предоставена на лице, което работи от свое име, но за чужда сметка (комисионер).
 • За доставка на стока се счита и предоставянето на стоки за лично ползване или употреба на собственик, служители или трети лица; безвъзмездното прехвърляне на стоки на трети лица, с изключение на случаите, когато тези стоки са предоставени на служители съгласно нормативни разпоредби (работно облекло, предпазни средства и т.н.) или представляват рекламни материали на единична стойност до 30 лв. и мостри без ограничение в стойността.

(чл.6 от ЗДДС / чл.3 от ПП)

Ако предоставяне на стока, което е доставка, не бъде отчетено като доставка и не се начисли дължимото ДДС, санкцията е в размер на неначисления данък, но не по-малко от 500 лв. При повторно нарушение санкцията е в двоен размер на неначисления ДДС, но не по-малко от 5 000 лв. Отделно се дължи неначисления ДДС и законовата лихва за забава.

(чл.180, ал.1 и 4 от ЗДДС)

4. Вътре-Общностна Доставка (ВОД) на Стока

05
 • Вътре-Общностна Доставка (ВОД) на стоки е доставка на стоки от  България до  държава от ЕС, когато получателят е лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава на ЕС.
 • ВОД на стоки е и доставката на ново превозно средство, доставено от България до държава от ЕС, независимо дали получателят или доставчикът са данъчно задължени или не лица.
 • ВОД на стоки е и доставката на акцизни стоки, доставени от България до държава от ЕС, независимо дали получателя е регистриран за целите на ДДС в държава от ЕС.
 • ВОД на стоки е и изпращането на стоки от България до държава от ЕС, когато тези стоки са нужни за икономическата дейност на лицето там и то е регистрирано за целите на ДДС в тази държава на ЕС.

(чл.7, ал.1-4 от ЗДДС)

5. Услуга и Доставка на Услуга

07

Услуга е всичко, което има стойност и е различно от стока.

(чл.8 от ЗДДС)

08

Доставка на услуга е всяко извършване на услуга, в това число и:

 • продажбата или прехвърляне на права върху нематериално имущество;
 • поемането на задължение за неизвършване на действия или упражняване на права;
 • всеки физически и интелектуален труд, в т.ч. изграждане на актив с материали на възложителя;
 • извършване на подобрение на нает/държан актив от страна на наемателя/държателя – ако е възмездно се счита за бартер срещу наема, ако е безвъзмездно се счита за възмездна доставка;
 • услуги предоставени за личните нужди на собственик, служители или трети лица, както и безвъзмездно предоставени услуги на трети лица, освен в случаите, когато те са предоставени по силата на законови разпоредби или за целите на икономическата дейност на лицето (напр. транспорт на служители до работното им място).

Не се смята за доставка на услуга:

 • безвъзмездното извършване на ремонт на нает/държан актив от страна на наемателя/държателя;
 • безвъзмездното извършване на услуга с рекламна цел, на стойност до 30 лв.
 • доставката на услуга между лице установено в друга страна от ЕС и негови звена в България и обратното. В тези случаи е налице вътрешен оборот.

(чл.9 от ЗДДС / чл.3 от ПП)

Ако предоставяне на услуга, което е доставка, не бъде отчетено като доставка и не се начисли дължимото ДДС, санкцията е в размер на неначисления данък, но не по-малко от 500 лв. При повторно нарушение санкцията е в двоен размер на неначисления ДДС, но не по-малко от 5 000 лв. Отделно се дължи неначисления ДДС и законовата лихва за забава.

(чл.180, ал.1 и 4 от ЗДДС)

6. Липса на Доставка на Стока и Услуга

09
 • Не е доставка на стока или услуга доставката към приобретателя (получателя) от преобразуващия се, от отчуждителя или от апортиращия в резултат на отделяне, разделяне, вливане, сливане, апорт или прехвърляне на търговско предприятие. В случаите по предходното изречение, получателят на стоките е правоприемник и на всички права и задължения по ЗДДС във връзка с тях, в т.ч. правото на приспадане на данъчен кредит и на задълженията за извършване на корекция на ползван данъчен кредит. Това се отнася и за преобразуващи се бюджетни организации.

(чл.10 от ЗДДС)

 • Доставки на стоки или услуги между клонове и структурни единици в рамките на едно юридическо лице само на територията на България (или само на територията на държава от ЕС) не се счита за доставка на стоки и услуги. Ако тези доставки са извършени между клонове от различни държави в ЕС, тогава са налице доставки, освен ако тези доставки се извършват с цел покриване на разходи по себестойност, тогава се считат за вътрешен оборот, а не за доставка.

(чл.3 от ПП)

7. Доставчик и Получател

10

Доставчик е лицето, което извършва доставка на стока или услуга, а получател е лицето, което получава стока или услуга.

(чл.11 от ЗДДС)

8. Облагаема Доставка

11
 • Облагаема с ДДС е всяка доставка на стока или услуга, когато е извършена от данъчно задължено лице и е с място на изпълнение на територията на България.
 • При доставка, по която получателят е платец на ДДС, данъка не се начислява от доставчика (например при доставка на отпадъци).

(чл.12 от ЗДДС)

9. Вътре-Общностно Придобиване (ВОП)

12
 • Вътре-Общностно Придобиване (ВОП) е придобиване правото на собственост върху стока, която идва в България от държава в ЕС, когато както доставчикът така и получателят са регистрирани за целите на ДДС в съответните държави от ЕС.
 • ВОП на стоки е и придобиването на ново превозно средство, което идва в България от държава в ЕС, независимо дали доставчикът или получателят са регистрирани за целите на ДДС в държава от ЕС.
 • ВОП на стоки е и получаването на стоки в България от държава в ЕС, когато тези стоки са нужни за икономическата дейност на лицето и то е регистрирано за целите на ДДС в тази държава на ЕС.

(чл.13, ал.1-3 и 6 от ЗДДС)

13

Не е ВОП:

 • придобиването на стоки, за които се прилага специалния ред за облагане маржа на цената за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети;
 • придобиването на стоки, които се монтират или инсталират от или за сметка на доставчика;
 • придобиването на стоки, свързани с получаването на ресторантьорски и кетъринг услуги, извършвани на борда на кораби, самолети и влакове;
 • придобиването на стоки, във връзка с доставки свързани с международен транспорт;
 • придобиването на газ, електроенергия, топлинна и хладилна енергия, чрез съответната инфраструктура, разположена на територията на ЕС;
 • придобиването на стоки от придобиващ в тристранна операция;
 • придобиването на стоки от дистанционни продажби, осъществени под ДДС номер, издаден от НАП;
 • получаването на стоки в България от друга страна в ЕС с цел тяхната оценка или преработка, при условие че след това ще бъдат върнати на изпращача в същата страна от ЕС;
 • получаването на стоки в България от друга страна в ЕС с цел да бъдат използвани за извършване на услуги, при условие че след това ще бъдат върнати на изпращача в същата страна от ЕС.

(чл.13, ал.4 от ЗДДС)

10. Дистанционна Продажба на Стоки

14
 • Дистанционна продажба е доставка на стоки, при която стоките се изпращат за сметка на доставчика от една страна в ЕС до друга страна в ЕС, доставчикът е регистриран за целите на ДДС в първата страна, а получателят е лице, което не е длъжно да самоначисли ДДС за придобиване на стоката във втората страна – тоест той е малка фирма или физическо лице.
 • Обект на дистанционна продажба не могат да бъдат нови превозни средства, стоки, които се монтират или инсталират от или за сметка на доставчика или са предмет на специален ред за облагане за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети.

(чл.14 от ЗДДС)

11. Тристранна Операция

15

Тристранна операция е доставката на стоки между три регистрирани за целите на ДДС лица от три различни държави в ЕС, когато са налице едновременно следните условия:

 • прехвърлителя от първата държава доставя стоката на посредник във втората държава, който след това извършва доставка на придобиващия в третата държава, но стоките се транспортират директно от прехвърлителя на придобиващия;
 • посредникът не е регистриран за целите на ДДС в държавите на прехвърлителя и придобиващия;
 • придобиващия начислява ДДС като получател на доставката.

(чл.15 от ЗДДС / чл.113, ал.12 от ПП)

12. Внос на Стоки

16

Внос на стоки е въвеждането на стоки на територията на България от държави, които не са членки на ЕС.

(чл.16 от ЗДДС)

13. Специфични Случаи на Доставки

17

Когато комисионер доставя стоки или услуги от свое име и за чужда сметка се приема, че комисионерът е продал стоката или услугата на клиента и в същия момент я е придобил от своя доверител/възложител, на когото е извършил услуга, за което ще получи комисион/възнаграждение – тоест налице са три отделни доставки.

(чл.127 от ЗДДС)

18

Когато основна доставка се съпътства от друга доставка, но плащането е определено общо, приема се, че налице е една основна доставка.

(чл.128 от ЗДДС)

19

Не се смята за доставка предоставянето на стоки и услуги, които са във връзка с договорено гаранционно обслужване, което се извършва за сметка на производителя.

(чл.129 от ЗДДС)

20

Когато при доставка възнаграждението е уговорено в стоки или услуги (бартер), се приема, че са налице две насрещни доставки, като всеки от доставчиците се приема за продавач на това, което дава и за купувач, на това, което получава. Ако една от доставките предхожда другата, тогава тя се смята за авансово плащане (цялостно или частично) по втората доставка.

(чл.130 от ЗДДС)

21

В случаите на публична продан, когато длъжникът е регистриран по ЗДДС, продажбата се извършва и оформя от публичния изпълнител, съдебния изпълнител или заложния кредитор по специален ред.

(чл.131 от ЗДДС)

14. Място на Изпълнение

22
 • Място на изпълнение при доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността или при фактическото и предоставяне.

(чл.17, ал.1 от ЗДДС)

 • Мястото на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва, е там от където тръгва към получателя.

(чл.17, ал.2 от ЗДДС)

 • Мястото на изпълнение при доставка на стока от посредник в тристранна операция е държавата от ЕС, където придобиващият е регистриран за целите на ДДС.

(чл.17, ал.3 от ЗДДС / чл.9, ал.2-5 и чл.10, ал.3-5 от ПП)

 • Мястото на изпълнение при доставка на стока, която се монтира или инсталира от или за сметка на доставчика, е мястото, където се монтира или инсталира стоката.

(чл.17, ал.4 от ЗДДС)

 • Мястото на изпълнение при доставка на стока, която се превозва от трета страна до България, е България, ако доставчикът на стоката е и вносител.

(чл.4 от ПП)

Ако заради неправилно определяне на мястото на изпълнение на доставка на стока не се начисли дължимото ДДС, санкцията е в размер на неначисления данък, но не по-малко от 500 лв. При повторно нарушение санкцията е в двоен размер на неначисления ДДС, но не по-малко от 5 000 лв. Отделно се дължи неначисления ДДС и законовата лихва за забава.

(чл.180, ал.1 и 4 от ЗДДС)

23

Място на изпълнение при доставка на стоки, ресторантьорски и кетъринг услуги, извършвани на борда на самолети, влакове и кораби е на територията на България, ако превозът на пътниците: започва от България и свършва в държава от ЕС (без да спира в трета държава); започва от България, спира в държава от ЕС и завършва в трета държава; започва от трета държава и завършва в държава от ЕС, но първото спиране в ЕС е в България; започва и завършва в България. В тези случаи мястото на изпълнение е България само за доставките, извършени на територията на България или между територията на България и други държави от ЕС, в останалите случаи мястото на изпълнение е извън територията на България.

(чл.18 от ЗДДС)

24

Място на изпълнение при доставка на природен газ, електроенергия, топлинна и хладилна енергия, чрез съответната инфраструктура, изградена на територията на ЕС, е мястото, където се намира седалището или постоянния обект на получателя.

(чл.19 от ЗДДС)

25

Място на изпълнение при доставка на стоки при условията на дистанционна продажба е държавата от ЕС, в която стоката се доставя, ако доставчикът е регистриран за целите на ДДС в своята държава и извършените от него дистанционни продажби в тази същата държава от ЕС за предходната година надхвърлят определен праг – за България той е 70 000 лв.

(чл.20 от ЗДДС)

26
 • Място на изпълнение при доставка на услуга, когато получател на услугата е данъчно незадължено лице, е мястото, откъдето доставчика извършва своята дейност.
 • Място на изпълнение при доставка на услуга, когато получател на услугата е данъчно задължено лице е мястото, откъдето получателят извършва своята дейност. Това важи и за случаите, когато получател е лице, което е извън ЕС. Когато доставката на услуга е свързана с осигуряване на достъп до събитие, чрез плащане за вход, тогава мястото на изпълнение е мястото, където се провежда събитието.
 • Място на изпълнение при доставка на услуга, свързана с недвижим имот, е мястото, където се намира недвижимият имот – в т.ч. и при настаняване в хотели, къмпинги и други подобни.
 • Място на изпълнение при доставка на услуга, свързана с пътнически транспорт, е мястото, където се извършва пътническият транспорт, пропорционално на реализирания пробег.
 • Място на изпълнение при доставка на услуга, свързана с ресторантьорски и кетъринг услуги, е мястото, където услугата се извършва физически.

(чл.21 от ЗДДС / чл.5 от ПП)

Ако заради неправилно определяне на мястото на изпълнение на доставка на услуга не се начисли дължимото ДДС, санкцията е в размер на неначисления данък, но не по-малко от 500 лв. При повторно нарушение санкцията е в двоен размер на неначисления ДДС, но не по-малко от 5 000 лв. Отделно се дължи неначисления ДДС и законовата лихва за забава.

(чл.180, ал.1 и 4 от ЗДДС)

27
 • Място на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стоки в рамките на ЕС, предоставена на данъчно незадължено лице, е на територията на държавата от ЕС, откъдето транспортът започва.
 • Място на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стоки извън ЕС, предоставена на данъчно незадължено лице, е мястото, където се осъществява транспортът, пропорционално на реализирания пробег.
 • Място на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стоки в рамките или извън ЕС, предоставена на данъчно задължено лице, е мястото, откъдето получателят извършва своята дейност.
 • Спедиторските, куриерските и пощенските услуги се приравняват на услуги по транспорт.

(чл.22 от ЗДДС)

28

Място на изпълнение при доставка на услуга по краткосрочно (до 30 дни) предоставяне под наем на превозни средства (в случая автомобили) е мястото, където превозните средства фактически се предават на разположение на получателя.

(чл.23 от ЗДДС)

29

Място на изпълнение при доставка на услуга, извършена от посредник, предоставена на данъчно незадължено лице, е мястото на изпълнение на основната доставка, във връзка с която е оказано посредничеството.

(чл.24 от ЗДДС)

15. Данъчно Събитие

30
 • Данъчно събитие е доставката на стоки или услуги, извършена от данъчно задължени лица, включително когато тя е с място на изпълнение извън България;
 • Данъчни събития са още ВОП и вносът на стоки;
 • Данъчното събитие възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или стоката е фактически предоставена от доставчика на получателя;
 • Данъчното събитие възниква на датата, на която бъдат извадени монетите/жетоните от вендинг машина;
 • Данъчното събитие при доставка на услуга възниква на датата, на която услугата е извършена или на която трябва да бъде признат приход от нея съгласно Закона за Счетоводството и приложимите счетоводни стандарти. Когато услуга е свързана с изпълнението на отделни етапи, тогава данъчното събитие настъпва на датата на завършване на всеки етап, което се удостоверява с приемо-предавателен протокол от двете страни.
 • При доставка с периодично, поетапно или непрекъснато изпълнение всеки период, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, на което плащането е станало дължимо. Това важи и за договорите за лизинг, в които няма изрична клауза за прехвърляне правото на собственост, а то е само опция/възможност при изрично волеизявление на лизингополучателя и срещу допълнително заплащане, различно от вноските по договора. Ако уговорените периоди за плащане са по-дълги от една година, данъчното събитие настъпва в края на всяка календарна година.
 • Ако в лизингов договор, в който в самото начало е уговорена само опция за прехвърляне на собствеността, но в резултат на промяна се уговори изрично нейното прехвърляне, се счита, че на датата на промяната възниква данъчно събитие, като данъчната основа е равна на оставащите вноски по договора.
 • При заместване на лизингополучател по лизингов договор, в който изрично е уговорено прехвърлянето на собствеността, в деня на заместването лизингодателят издава кредитно известие на замествания лизингополучател със сумата на оставащите лизингови вноски (ако задържа всички платени до момента вноски) и издава фактура на втория лизингополучател със същата сума.

(чл.25, ал.1-5 от ЗДДС / чл.11-13 от ПП)

Ако заради неправилно определяне на датата на данъчното събитие не се начисли дължимото ДДС, санкцията е в размер на неначисления данък, но не по-малко от 500 лв. При повторно нарушение санкцията е в двоен размер на неначисления ДДС, но не по-малко от 5 000 лв. Отделно се дължи неначисления ДДС и законовата лихва за забава.

(чл.180, ал.1 и 4 от ЗДДС)

31
 • На датата на възникване на данъчното събитие, ДДС става изискуем за облагаемите доставки и възниква задължение за регистрираното по ЗДДС лице да го начисли или възниква основание за освобождаване от начисляване на ДДС за освободените доставки и доставките с място на изпълнение извън територията на България.
 • При цялостно или частично авансово плащане за доставка ДДС става изискуем при получаване на плащането, като се приема, че ДДС е включен в размера на извършеното плащане. Това не се отнася за аванс получен по ВОД.
 • Данъчното събитие за доставка на вестници, списания, книги и други печатни, музикални и видео издания, продавани чрез комисионер, възниква на по-ранната от двете дати: датата, на която доверителя получи плащането от комисионера или последния ден от тримесечието, следващо данъчния период, през който е извършено фактическото предаване на стоката на комисионера.

(чл.25, ал.6-9 от ЗДДС)

Ако заради неправилно определяне на датата на данъчното събитие не се начисли дължимото ДДС, санкцията е в размер на неначисления данък, но не по-малко от 500 лв. При повторно нарушение санкцията е в двоен размер на неначисления ДДС, но не по-малко от 5 000 лв. Отделно се дължи неначисления ДДС и законовата лихва за забава.

(чл.180, ал.1 и 4 от ЗДДС)

16. Данъчна Основа

32
 • Данъчната основа е стойността, върху която се начислява ДДС.
 • Данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката.
 • Не се смятат за възнаграждение по и във връзка с доставка всякакви плащания на неустойки и лихви, които имат обезщетителен характер.
 • Данъчната основа включва всички местни данъци и такси, субсидии, финансирания, съпътстващи разходи, опаковки (ако не подлежат на връщане, защото са за многократна употреба – бутилки, палети, контейнери и т.н.), стойността на гаранционното обслужване или сума, задържана от получателя като гаранция за добро изпълнение. Ако опаковки, подлежащи на връщане, не бъдат върнати в срок от 12 месеца, се включват в данъчната основа на доставката.
 • Данъчната основа не включва търговска отстъпка или намаление, а ако те са предоставени по-късно, се издава кредитно известие. Не е търговска отстъпка предоставянето на стоки или услуги, които не са свързани с предмета на доставката, към която се предоставят – това се третира, като безвъзмездна доставка (дарение).
 • Когато възнаграждението е уговорено изцяло или частично в стоки или услуги (бартер), тогава данъчната основа на всяка от доставките е пазарната цена на предоставяната стока или услуга към датата на данъчното събитие.
 • В данъчната основа при ВОП на акцизни стоки се включва и дължимият или платеният акциз за стоките в държавата от ЕС, откъдето идват стоките, освен в случаите когато акцизът е възстановен – тогава данъчната основа се намалява с размера на въз-становения акциз, което се прави с протокол.
 • Данъчната основа е пазарната цена на стоката или услугата към датата на данъчното събитие при: дерегистрация за наличните активи; при ремонт на нает актив от наемател/държател; и при определени доставки между свързани лица, когато някоя от страните няма право на данъчен кредит или има право на частичен данъчен кредит. Тоест ако при доставка между две свързани лица и двете страни имат право на пълен данъчен кредит по доставката, тогава данъчната основа може и да не е пазарната цена на стоката или услугата.

(чл.26, 27, 52, 55 и 64 от ЗДДС / чл.14-20 от ПП)

При неправилно определяне на данъчната основа се дължи недоначисления върху данъчната основа ДДС и законова лихва за забава.

(чл.1 от Закона за Лихвите Върху Данъци, Такси и …)

17. Облагаеми Доставки с Нулева Ставка на ДДС

33

Облагаеми доставки със ставка нула са:

 • доставка на стоки извън територията на ЕС (износ);

(чл.28 от ЗДДС)

 • международен транспорт на пътници;

(чл.29 от ЗДДС)

 • международен транспорт на стоки;

(чл.30 от ЗДДС)

 • доставки, свързани с международен транспорт;

(чл.31 от ЗДДС)

 • доставки, свързани с международния стоков трафик (товарене, разтоварване, претоварване и т.н.);

(чл.32 от ЗДДС)

 • доставки по обработка на стоки (ишлеме);

(чл.33 от ЗДДС)

 • и други.

(чл.34, 35 и 36 от ЗДДС)

34

Удостоверяването на основанието за прилагане на нулева ставка става с конкретни документи, според вида на доставката. Ако доставчикът не се снабди с необходимите документи до края на месеца следващ месеца, в който данъкът по доставката е станал изискуем, тогава отпада основанието за прилагане на нулева ставка и доставчика начислява данъка на общо основание. Ако в последствие доставчикът се снабди с нужните документи, той има право да коригира начисления данък.

(чл.37 от ЗДДС / чл.21-40 от ПП)

18. Освободени Доставки и Придобивания

35
 • Освободени доставки са изрично определените от ЗДДС;
 • Освободени са и ВОД, които биха били освободени, ако са извършени на територията на България;
 • Освободени са и ВОП, чиято доставка на територията на България би била освободена.

(чл.38 от ЗДДС)

36

Освободени доставки са доставките:

 • свързани със здравеопазване – извършването на здравни/медицински услуги, оказвани от здравни заведения и детски ясли; доставка на човешки органи, кръв и кърма; доставка на протези, импланти и зъбни протези; транспортиране на болни или ранени с линейки; други доставки на стоки и услуги в рамките на хуманитарни операции;

(чл.39 от ЗДДС / чл.41 от ПП)

 • свързани със социални грижи и осигуряване – извършването на социални услуги и доставката на социални помощи по Закона за Социалното Подпомагане; социалното, пенсионното и здравното осигуряване;

(чл.40 от ЗДДС)

 • свързани с образование, спорт или физическо възпитание – предучилищно, училищно и университетско образование, професионално образование и обучение, следдипломно обучение, предоставяни от лицензирани институции; доставката на учебници и помагала, определени по специален ред; услуги, свързани със спорт и физическото възпитание, предоставени от определени организации;

(чл.41 от ЗДДС)

 • свързани с култура – продажба на билети за циркови, музикални и театрални спектакли, музеи, галерии, библиотеки и театри, извършвани от определени културни институти;

(чл.42 от ЗДДС)

 • свързани с вероизповедания – доставката на стоки и услуги, свързани с осъществяване на религиозна, социална, образователна и здравна дейност на регистрираните вероизповедания;

(чл.43 от ЗДДС)

 • с нестопански характер – доставката на стоки и услуги от здравни, социални, образователни, спортни и културни организации, които са във връзка с набиране на средства за тяхната дейност освен ако не нарушават правилата за конкуренция;

(чл.44 от ЗДДС)

 • на финансови услуги – отпускането и управлението на кредит срещу лихва; договарянето на гаранции и сделки с гаранции и ценни книжа; платежни/разплащателни услуги; покупко-продажба на валута (без тази с нумизматична стойност), където данъчната основа е положителната разлика от покупко-продажбата и таксите, ако има такива; сделки с дружествени дялове, акции, борсови ценни книжа и техни деривати; управлението на колективни и пенсионни фондове; сделки с финансови фючърси и опции; лихвата по договор за лизинг може да бъде облагаема доставка;

(чл.46 от ЗДДС / чл.42 от ПП)

 • на застрахователни услуги – услуги предоставяни от застрахователи, презастрахователи, застрахователни брокери и агенти;

(чл.47 от ЗДДС)

 • на хазарт – организирането на хазартни игри, съгласно Закона за Хазарта;

(чл.48 от ЗДДС)

 • на пощенски марки и пощенски услуги – доставката на пощенски марки по номинал (в т.ч. приравнен на тях знак) и извършването на универсални пощенски услуги по Закона за Пощенските Услуги;

(чл.49 от ЗДДС / чл.43 от ПП)

 • на стоки и услуги, за които не е ползван данъчен кредит – това са стоки и услуги, които са били закупени/получени, за да бъдат използвани изцяло за извършването на освободени доставки, поради което не е ползван данъчен кредит за начисленото върху тях ДДС или това са били закупени стоки, за които не е било налице право на ползване на данъчен кредит (например покупката на лек автомобил). Когато след време тези стоки или услуги се препродават, те са освободена доставка, освен ако на по-късен етап след придобиването им за тях не е ползван данъчен кредит;

(чл.50 от ЗДДС)

 • всеки ВОД, който би бил освободен, ако се извършва в България;

(чл.38 от ЗДДС)

37

Сделките със земя и сгради се облагат по следния начин:

 • доставка на Поземлен Имот – освободена, но може да се начисли 20%;
 • доставка на Урегулиран Поземлен Имот – 20%;
 • доставка на прилежащ терен към стара сграда (ако в сградата има и нови части, тогава пропорционално) – освободена, но може да се начисли 20%;
 • доставка на нова сграда или част от нова сграда – 20%;
 • прехвърляне право на строеж – освободена, до момента на издаване на разрешение за строеж;
 • доставка на стара сграда (над 5 год.) – освободена, но може да се начисли 20%.

(чл.45 от ЗДДС / чл.44 от ПП)

При некоректно начисляване на ДДС или при некоректно определяне на данъчната основа се дължи неначисления ДДС или недоначисления данък върху данъчната основа и законова лихва за забава.

(чл.1 от Закона за Лихвите Върху Данъци, Такси и …)

19. Облагане с ДДС на Вътре-Общностни Доставки (ВОД)

38
 • Данъчното събитие при ВОД възниква на датата, на която би възникнало данъчно събитие при доставка на територията на България. При непрекъсната доставка на стоки, която продължава повече от един календарен месец, данъчно събитие настъпва в края на всеки календарен месец.
 • ДДС при ВОД е изискуем на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие или на датата на издаване на фактурата, ако е преди този срок.
 • Данъчната основа при ВОД се определя по общите правила за определяне на данъчната основа. При непрекъсната доставка на стоки, която продължава повече от един календарен месец, данъчната основа в края на всеки календарен месец е пропорционална на броя дни на месеца отнесени към броя дни за цялата доставка.
 • ВОД се облага с нулева ставка на ДДС, с изключение на освободените доставки (на тях по принцип не се начислява ДДС) – тези, които са такива, ако биха били извършени на територията на България.
 • ВОД се доказва с издадена фактура и документ удостоверяващ изпращането или транспортирането на стоки от България до друга държава от ЕС. Ако доставчикът не се снабди с необходимите документи до края на месеца следващ месеца, в който данъкът по доставката е станал изискуем, тогава отпада основанието за прилагане на нулева ставка и доставчика начислява данъка на общо основание. Ако в последствие доставчикът се снабди с нужните документи, той има право да коригира начисления данък.

(чл.51-53 от ЗДДС / чл.45 и 46 от ПП)

20. Облагане с ДДС на Вноса

39
 • ДДС при внос се начислява независимо дали вносителят е регистриран или не по ЗДДС;
 • Данъчното събитие при внос на стоки възниква и ДДС става изискуем на датата, на която възниква задължението за плащане на митните сборове по вноса на територията на България;
 • Данъчната основа при внос на стоки е митническата стойност (това по принцип е фактурната стойност), увеличена с мито, акциз, такси и разходите свързани с вноса, като разходи за опаковка, транспорт и застраховка;
 • ДДС при внос се начислява от митническите органи, с изключение на случаите, когато вносителят има одобрен от министъра на финансите инвестиционен проект и си го начислява сам с протокол;
 • Освободени от ДДС при внос са: стоки предназначени за дипломатически мисии; човешки органи; одобрени учебници и учебни помагала; стоки, с които веднага ще бъде извършен ВОД (който в определен срок трябва бъде документиран и доказан, в противен случай ДДС се начислява от вносителя с протокол); инвестиционно злато; стоки, които са били временно изнесени за ремонт; стоки за лична употреба/консумация или с незначителна стойност; лично имущество и много други;
 • Плащането на ДДС при внос се извършва на митницата, заедно с дължимите митни сборове, след което митническите органи освобождават стоката;
 • Не се начислява ДДС на митница, когато стоките влизат със статут на временно складирани стоки или са поставени в свободна зона или склад, или са под митнически режими митническо складиране, активно или пасивно усъвършенстване, обработка под митнически контрол, временен внос с пълно освобождаване от митни сборове или външен транзит. Когато стоките престанат да бъдат с този статут или режим на територията на България, тогава се счита, че те са внесени в страната и се начислява дължимото ДДС по общия ред.

(чл.16 и чл.54-61 от ЗДДС / чл.47-52 и чл.56а от ПП)

21. Облагане с ДДС на Вътре-Общностно Придобиване (ВОП)

40
 • Мястото на изпълнение на ВОП е в България, когато стоките пристигат на територията на страната. Независимо от това условие, ВОП може да бъде налице и когато стоките не пристигат на територията на България, но получателят ги е получил под български ДДС номер;

(чл.9, ал. 1 и 6 от ЗДДС / чл.10, ал.1 и 2 от ПП)

 • Данъчното събитие при ВОП възниква на датата, на която би възникнало данъчното събитие при доставка на територията на България;
 • ДДС при ВОП става изискуем на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие, но ако за ВОП е издаден фактура преди този срок, ДДС става изискуем на датата на издаване на фактурата. Това не се прилага за случаите, когато фактурата е издадена във връзка с направено плащане преди датата на данъчното събитие;
 • ДДС за ВОП се самоначислява с протокол, който се съставя в срок до 15 дни, след като данъкът е станал изискуем;
 • Данъчната основа при ВОП се определя по общите правила за определяне на данъчната основа;
 • Освободени ВОП на стоки са тези, които биха били освободени ако са извършени на територията на България. Освободени ВОП на стоки са и тези, предназначени за лица, които са страни по международни договори или са институции на ЕС, или получателят е лице посредник в тристранна операция, регистрирано за целите на ДДС в друга държава от ЕС.

(чл.62-65 от ЗДДС)

За неначислен ДДС по ВОП (или неиздаден Протокол за ВОП) в предвидените срокове санкцията е в размер на 5% от неначисления данък, но не по-малко от 50 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер на 20% от неначисления данък, но не по-малко от 500 лв. Ако ДДС при ВОП бъде начислен в следващия данъчен период (или Протокола за ВОП е издаден в следващия данъчен период) се налага санкция в размер на 2% от неначисления ДДС, но не по-малко от 25 лв.

(чл.180а, ал.1 и 3 от ЗДДС)

22. Специален Ред на Облагане с ДДС

41
 • Когато туроператор доставя от свое име стоки или услуги, свързани с пътуването на пътуващо лице, за осъществяването на което се използват стоки или услуги, от които пътуващото лице се възползва пряко, се смята, че се извършва една доставка на обща туристическа услуга.
 • Доставката от туроператор на туроператор не е обща туристическа услуга. Мястото на изпълнение на доставка на обща туристическа услуга е мястото, където туроператорът извършва своята дейност.
 • Датата на данъчното събитие при обща туристическа услуга е датата, на която пътуващото лице се възползва за първи път от доставката.
 • Данъчната основа при общата туристическа услуга е маржът между платената от пътуващото лице сума и сумата, която туроператора ще плати на своите доставчици за пътуването на лицето. Данъчната основа не може да бъде отрицателна величина.
 • Общата туристическа услуга се облага с нулева ставка за всички стоки и услуги, от които се възползва пътуващото лице в страни извън ЕС.
 • Туроператорът няма право на данъчен кредит за доставките на стоки и услуги, получени от други данъчно задължени лица, от които пътуващото лице се е възползвало пряко.
 • ДДС за обща туристическа услуга се начислява с протокол, а изчисляването на дължимото ДДС, документирането и отчитането на доставките се извършва по специален ред.

(чл.136-142 от ЗДДС / чл.85-87а от ПП)

42
 • Доставките на стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети се облагат по реда за облагане маржа на цената.
 • Мястото на изпълнение на тези доставки е мястото, където дилърът на тези стоки извършва дейността си.
 • Данъчното събитие при продажба на тези стоки се определя по общия ред – най-често е деня, в който те са предадени или прехвърлени.
 • Данъчната основа за тези продажби е маржът между продажната цена на стоката и цената, която дилърът е платил, за да я придобие. Данъчната основа не може да бъде отрицателна величина.
 • Доставката на стока по специалния ред за облагане маржа на цената е облагаема с нулева ставка, когато е предназначена за износ.
 • Дилърът няма право на данъчен кредит за получени или внесени стоки, с изключение на вноса на стоки втора употреба, облагани по специалния ред за облагане маржа на цената, но има право на данъчен кредит за стоки, за които не е упражнил правото си да ги облага по този специален ред.
 • Облагаемият оборот на дилъра е оборотът от маржовете.
 • Дилърът може да прилага и общия ред за облагане по ЗДДС за търгуваните по-горе стоки – тоест може за едни стоки да прилага единия начин, а за останалите стоки другия начин на облагане.
 • ДДС при облагане маржа на цената се начислява с протокол, а изчисляването на дължимото ДДС, документирането и отчитането на доставките се извършва по специален ред. Във фактурата или известие към фактура за тези доставки се вписва ”режим на облагане на маржа – стоки втора употреба / произведения на изкуството / предмети за колекции и антикварни предмети”.

(чл.143-151 от ЗДДС / чл.88-94 от ПП)

43
 • Доставчици на услуги, извършвани по електронен път от лица, които не са установени в ЕС, получатели на които са данъчно незадължени лица от ЕС, имат право да се регистрират по ЗДДС.
 • Мястото на изпълнение е държавата в ЕС, в която е установен получателят.
 • Данъчната основа се определя по общия ред, а данъчната ставка е данъчната ставка на държавата в ЕС, в която е установен получателят.
 • Данъчният период за деклариране и внасяне на данъка е три месеца.
 • Доставчикът няма право на данъчен кредит за получените доставки на територията на страната, но може да си възстанови платения данък на реципрочен принцип.
 • За извършените доставки доставчикът води електронен регистър и подава специална декларация в НАП за всеки данъчен период.

(чл.152-159 от ЗДДС / чл.95-97 и чл.119 от ПП)

За неподадена справка декларация и съпътстващите я регистри се налага санкция в размер от 500 до 10 000 лв. Отделно се дължи неначисления ДДС ведно със законовата лихва за забава.

(чл.179 от ЗДДС)

44
 • Доставките на инвестиционно злато са освободени.
 • Производителите на инвестиционно злато и търговците на злато за производствени цели могат да изберат доставките на злато да бъдат облагаеми, ако получателите на златото са регистрирани по ЗДДС и в издадената към тях фактура е записано, че ДДС ще бъде начислен от получателя.
 • ДДС се начислява от получателя с протокол.
 • Получателя има право на данъчен кредит за начисления ДДС при придобиването на златото.

(чл.160-163 от ЗДДС / чл.98-100 от ПП)

45
 • ДДС по доставки на битови, производствени, строителни и опасни отпадъци или услуги по добив, обработка или преработка на същите отпадъци е изискуем от получателя – регистрирано по ЗДДС лице, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено лице.
 • Данъчното събитие възниква с получаване на отпадъците.
 • Начисляването на данъка се извършва от получателя с протокол.
 • Когато доставчика е регистриран по ЗДДС, той издава фактура за доставката, в която посочва, че ДДС се начислява от получателя.

(чл.163а-163в от ЗДДС)

46
 • При изпълнение на инвестиционен проект, одобрен от министъра на финансите, вносителят (изпълнител на инвестиционния проект) има право да получи стоката си, без да внесе ДДС на митницата, а да го начисли с протокол. За начисления данък вносителя има право на данъчен кредит.
 • При изпълнение на инвестиционен проект, одобрен от министъра на финансите, лицето има право да възстанови ДДС в срок до 30 дни от подаването на справка-декларацията.

(чл.164-167 от ЗДДС)

При невъзстановен данък от страна на НАП санкцията за виновното длъжностното лице е в размер от 500 до 2 000 лв., а при повторно нарушение е в двоен размер.

(чл.190 от ЗДДС)

47
 • Всяко нерегистрирано по ЗДДС лице (или регистрирано само: за целите на ВОП; защото получава услуги облагаеми при получателя; или защото предоставя услуги в ЕС), което извърши ВОП на ново превозно средство или извърши инцидентен ВОД на ново превозно средство, е длъжно да ги декларира в 14 дневен срок от изтичане на данъчния период, през който данъкът за придобиването или доставката е станал изискуем – а изискуем става на 15-то число на месеца, следващ месеца на придобиването или доставката.
 • ДДС при ВОП на ново превозно средство се внася в срока за деклариране на придобиването.
 • В случите на ВОД на ново превозно средство, при определени условия, доставчикът има право на възстановяване на платения данък за придобитото превозно средство.

(чл.168 от ЗДДС / чл.101-104 от ПП)

За неподадена декларация за ВОП или инцидентен ВОД на ново превозно средство от нерегистрирано по ЗДДС лице санкцията е в размер от 1 000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 5 000 до 20 000 лв. Отделно се дължи невнесения ДДС и лихва за забава.

(чл.184 от ЗДДС)

За невнасяне на изискуемия данък за ВОП на ново превозно средство от нерегистрирано по ЗДДС лице санкцията е в размер от 500 до 2 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер на невнесения данък, но не по-малко от 4 000 лв. Отделно се дължи невнесения ДДС и лихва за забава.

(чл.189 от ЗДДС)

23. Данъчна Ставка и Размер на Данъка

48
 • Ставката на ДДС е 20%.
 • Ставката на ДДС за хотелиерски услуги е 9%.
 • Размерът на данъка се определя, като ставката се умножи по данъчната основа.

(чл.66 и 67 от ЗДДС)

24. Данъчен Кредит – Право на Приспадане, Пълен и Частичен Данъчен Кредит

49
 • Данъчен кредит е сумата на ДДС, платена за закупени стоки или услуги, платени аванси, извършен внос или самоначисляване на ДДС при определени покупки, които получателят, ако е регистриран по ЗДДС, има право да приспадне от начисления от него ДДС за неговите продажби към трети лица;
 • Правото на данъчен кредит по покупки, внос или самоначисляване на ДДС от получател възниква, ако лицето разполага с необходимите документи (фактури, дебитни известия, протоколи и митнически декларации) и ги е отразило в дневника си за покупките;
 • Правото на данъчен кредит по фактура, дебитно известие и митническа декларация може да се упражни в месеца, в който са издадени или в някой от следващите 12 месеца;
 • Правилникът към ЗДДС предвижда как се упражнява правото на приспадане на данъчен кредит при забавен, загубен или унищожен документ за покупка или ВОП, както и в случаите при публична продан от оторизирано лице и в случаите на правоприемство, където има много стриктни правила и срокове.

(чл.68, 71 и 72 от ЗДДС / чл.55, 58, 59, 60 и 61а от ПП)

50

С право на пълен данъчен кредит са само покупки, внос или самоначисляване на ДДС от получател, които са свързани изключително и само с облагаеми доставки (в т.ч. със ставка нула), ВОД и износ на лицето. Всички други са без право на данъчен кредит.

(чл.69 от ЗДДС)

51

Без право на данъчен кредит са покупки:

 • свързани с извършване на освободени доставки;
 • предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност, освен в случаите за: рекламни материали с единична стойност до 30 лв.; задължения на работодател по КТ; ремонт или подобрение на нает или ползван актив; и други изолирани случаи;
 • предназначени за развлекателни или представителни цели, без случаите на организиране на конференции и мероприятия, свързани с представяне или тестване на предлаганите от лицето стоки и услуги;
 • свързани с придобит мотоциклет или лек автомобил освен ако не се използват за основния предмет на дейност или за препродажба (напр. куриерски, транспортни или таксиметрови услуги);
 • свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията (в т.ч. и горивото) на придобит мотоциклет или лек автомобил освен ако не се използват за основния предмет на дейност (напр. куриерски, транспортни или таксиметрови услуги, шофьорски курсове и т.н.);
 • свързани с получени транспортни услуги или таксиметрови превози, извършени с мотоциклет или лек автомобил.
 • забележка: наемът на мотоциклет или лек автомобил, както и разходите за тяхната поддръжка и експлоатация са с право на данъчен кредит.

(чл.70 от ЗДДС / чл.57, 62 и 63 от ПП)

При неправомерно ползван данъчен кредит санкцията е в размер на неправомерно ползвания данъчен кредит ведно със законовата лихва за забава.

(чл.1 от Закона за Лихвите Върху Данъци, Такси и …)

52

Няма право на приспадане на данъчен кредит лице, което е регистрирано по ЗДДС, защото е получател на услуги от ЕС, доставчик на услуги към ЕС или извършва ВОП над 20 000 лв. за година.

(чл.70, ал.4 от ЗДДС)

53

Не е налице право на данъчен кредит, който е начислен неправомерно.

(чл.70, ал.5 от ЗДДС)

54

За покупки, които са свързани едновременно с облагаеми и с освободени доставки, е налице право на частичен данъчен кредит, който се определя чрез коефициент (изчислен до втория знак след десетичната запетая) от съотношението между доставките с право на пълен данъчен кредит и всички доставки, които лицето извършва. Коефициентът е по-малък от единица. Коефициентът се изчислява на база на оборотите на лицето за предходната календарна година, а в края на годината се извършва корекция на ползвания частичен данъчен кредит на база на оборотите от текущата календарна година. Ако през предходната календарна година лицето няма обороти на база на които да се изчисли коефициента, същият се изчислява за всеки данъчен период, а в края на годината ползвания частичен данъчен кредит се преизчислява на база на оборотите за текущата година.

(чл.73 от ЗДДС / чл.64 и 65 от ПП)

При некоректно определен частичен данъчен кредит санкцията е в размер на неправомерно ползвания данъчен кредит ведно със законовата лихва за забава.

(чл.1 от Закона за Лихвите Върху Данъци, Такси и …)

55

При доставки, ДДС за които се начислява и изисква от получателя, също е налице данъчен кредит за получателя, дори и доставчикът да не е издал фактура на получателя. В този случай данъчният кредит се приспада в същия данъчен период, в който е начислен данъка – получава се насрещно нулиране на ДДС разчетите.

(чл.73а от ЗДДС)

56
 • При регистрация по ЗДДС, регистриращото се лице има право на приспадане на данъчния кредит за закупени или внесени активи преди датата на регистрацията, които са налични към датата на регистрация.
 • За да упражни това право, регистриращото се по ЗДДС лице в срок до 45 дни след датата на регистрация трябва да подаде в НАП регистрационен опис за наличните активи към датата на регистрация по ЗДДС. Пропускането на този срок води до загуба на правото за ползване на данъчен кредит за наличните активи към датата на регистрация.
 • Регистриращото се по ЗДДС лице има право на приспадане на данъчен кредит и за получени услуги, свързани с регистрацията му по Търговския Закон и за получени ВОП, за които лицето е платило ДДС, преди регистрацията си по ЗДДС.
 • Правото на приспадане на данъчен кредит за налични активи и получени услуги във връзка с регистрацията по ЗДДС може да се упражни в първия данъчен период след регистрацията или в един от следващите три периода.

(чл.74 и 75 от ЗДДС / чл.61 от ПП)

При пропускане на срока за деклариране на наличните активи, за които може да се ползва данъчен кредит, към момента на регистрация по ЗДДС, това право се губи необратимо.

(чл.74, ал.2 от ЗДДС)

57

При повторна регистрация по ЗДДС възниква право за приспадане на данъчен кредит за начисления ДДС при дерегистрацията.

(чл.76 и 77 от ЗДДС)

25. Корекции на Ползван Данъчен Кредит

58

При изменение на данъчната основа или при разваляне на доставка или при промяна на вида на доставка, лицето ползвало данъчен кредит по тази доставка е длъжно да го коригира. Корекцията на данъчния кредит се извършва в данъчния период, в който са възникнали обстоятелствата водещи до корекция и се документира с протокол, който се отразява в дневника за покупките за същия данъчен период.

(чл.78 от ЗДДС)

При некоригиран или некоректно коригиран данъчен кредит санкцията е в размер на неправомерно ползвания данъчен кредит ведно със законовата лихва за забава.

(чл.1 от Закона за Лихвите Върху Данъци, Такси и …)

59

Корекции за намаление на ползван данъчен кредит се налагат в следните случаи:

 • за ползван пълен данъчен кредит по доставки, които в последствие са използвани за освободени доставки или доставки без право на данъчен кредит;
 • за ползван пълен или частичен данъчен кредит по доставки, които в последствие са погинали, изчезнали, бракувани или е сменено тяхното предназначение, за което не е налице право на данъчен кредит;
 • за ползван пълен или частичен данъчен кредит по доставка, която след това е реализирана като безвъзмезден ВОД, се дължи ДДС в размер на ползвания данъчен кредит, независимо след колко години е направен този ВОД;
 • Корекцията в намаления на данъчния кредит се извършва по определени формули еднократно в данъчния период, в който са възникнали обстоятелствата водещи до корекция и се документира с протокол, който се отразява в дневника за продажбите за същия данъчен период.

(чл.79 и чл.80, ал.3 от ЗДДС / чл.66 от ПП)

При некоригиран или некоректно коригиран данъчен кредит санкцията е в размер на неправомерно ползвания данъчен кредит ведно със законовата лихва за забава.

(чл.1 от Закона за Лихвите Върху Данъци, Такси и …)

60

Ако не е ползван данъчен кредит или е ползван частичен данъчен кредит за доставки, които след това бъдат използвани само за извършване на облагаеми доставки, възниква право за ползване или увеличаване на ползвания данъчен кредит. Корекцията в увеличение на данъчния кредит, когато е ползван частичен такъв, се извършва по определена формула еднократно в данъчния период, в който са възникнали обстоятелствата водещи до корекция и се документира с протокол, който се отразява в дневника за покупките в последния данъчен период на последната година на условния срок на ползване (20 год. за недвижими имоти и 5 год. за другите ДМА).

(чл.79, ал.8 от ЗДДС / чл.67 от ПП)

61
 • Корекция на ползван данъчен кредит не се извършва, ако безвъзмездно предоставени стоки и услуги на служители са предоставени във връзка със законови разпоредби;
 • Корекция на ползван данъчен кредит не се извършва за стоки или услуги, ако са изминали 5 год. от началото на годината, в която е упражнено правото на данъчен кредит, а за недвижимите имоти 20 год.;
 • Корекция на ползван данъчен кредит не се извършва в случаите: на унищожаване, липса и брак, причинени от непреодолима сила, аварии и катастрофи; на липси, произтичащи от промяна на физико-химични свойства и естествени фири на стоките; на технологичен брак или брак заради изтекъл срок на годност; брак на активи, когато балансовата им стойност е по-ниска от 10% от отчетната им стойност.

(чл.80 от ЗДДС)

62

При специален ред се възстановява платеният ДДС от:

 • лица, регистрирани за целите на ДДС в други държави на ЕС, за закупените от тях стоки и получените от тях услуги на територията на България;
 • лица, регистрирани за целите на ДДС в държави извън ЕС, за закупените от тях стоки и получените от тях услуги на територията на България – на реципрочен принцип;
 • физически лица, установени извън ЕС, за покупка на стоки за лично потребление, след напускане на територията на България, при условие че стоките се изнасят в непроменен вид.

(чл.81 от ЗДДС)

26. Начисляване и Внасяне на ДДС

63

ДДС се начислява и плаща/изисква от:

 • доставчикът по облагаема доставка, ако е регистрирано по ЗДДС лице;

(чл.82, ал.1 от ЗДДС)

 • получателят, когато доставчикът не е установен в България, но доставката е облагаема и с място на изпълнение в България и е: свързана с природен газ, електроенергия, топлоенергия, хладилна енергия; или е свързана със стоки, които се монтират  или инсталират за сметка на доставчика, когато получател е регистрирано по ЗДДС лице, а доставчика е от ЕС; или е свързана с доставки на услуги, когато получателят е данъчно задължено лице.

(чл.82, ал.2 от ЗДДС)

 • получателят по доставки на златни материали и инвестиционно злато, ако е регистрирано по ЗДДС лице (начисляването става с протокол);

(чл.161, ал.1 от ЗДДС)

 • получателят по доставки на битови, производствени, строителни и опасни отпадъци или услуги по добив, обработка или преработка на същите отпадъци, ако е регистрирано по ЗДДС лице, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено лице (начисляването става с протокол);

(чл.163а от ЗДДС)

 • вносителят, при внос;

(чл.83 от ЗДДС)

 • придобиващият, при ВОП;

(чл.84 от ЗДДС)

 • всяко лице, което посочи данъка във фактура или известие;

(чл.85 от ЗДДС)

 • доставчикът, при извършване на безвъзмездни облагаеми доставки на стоки или услуги, с изключение на случаите, при които се предоставят стоки и услуги с рекламна цел на единична стойност до 30 лв. или мостри, без ограничения в стойността;

(чл.53 и 55 от ПП)

 • получателят, при получаване на авансово плащане за доставка;

(чл.54, ал.3 от ПП)

64
 • Лице, за което ДДС е станал изискуем е длъжно да го начисли чрез издаване на данъчен документ (фактура, дебитно известие или протокол) в срок до 5 дни от данъчното събитие, който трябва да включи в дневника си за продажбите за същия данъчен период. (чл.86, ал.1 от ЗДДС / чл.54, ал.1 от ПП)
 • ДДС е дължим от регистрираните по ЗДДС лица за данъчния период, през който е издаден данъчния документ (фактура, дебитно известие или протокол), а ако не е издаден в срок – за данъчния период, за който ДДС е станал изискуем. (чл.86, ал.2 от ЗДДС)

За неначислен ДДС в предвидените срокове санкцията е в размер на неначисления данък, но не по-малко от 500 лв. При повторно нарушение размерът на санкцията е двукратният размер на неначисления данък, но не по-малко от 5 000 лв Отделно се дължи неначисления ДДС и законовата лихва за забава.

(чл.180, ал.1 и 4 от ЗДДС)

65

Не се начислява ДДС при извършване на освободена доставка, освободен ВОП, доставки с 0% ДДС (ВОД, износ и международен транспорт) както и при доставка с място на изпълнение извън територията на България (най-често услуги за чуждестранни клиенти).

(чл.86, ал.3 от ЗДДС)

66
 • Данъчният период след изтичането, на който регистрираното лице е длъжно да декларира резултата за периода е един месец и съвпада с календарния месец.
 • Резултатът за данъчния период е разликата между изискуемият от лицето данък по продажбите и приспаднатият данъчен кредит по покупките. Резултатът може да бъде ДДС за внасяне или ДДС за възстановяване.

(чл.87 и 88 от ЗДДС)

67
 • ДДС се внася по сметка на НАП до крайния срок за подаване на Справка-Декларацията по ДДС – до 14-то число на месеца, следващ отчетния месец. ДДС се смята за внесен/платен в деня, в който е постъпил по сметката на НАП.
 • ДДС при внос се внася на митническото учреждение, което оформя вноса. Освобождаването на стока от митница се разрешава след като ДДС е платено или обезпечено.
 • ДДС за ВОП на ново превозно средство или на акцизни стоки от нерегистрирано лице се извършва в срок до 14 дни от изтичането на месеца, в който данъкът е станал изискуем. Данъкът се внася по сметка на НАП и се смята за внесен/платен в деня, в който е постъпил по сметката на НАП.

(чл.89-91 от ЗДДС)

За по-късно внесения ДДС се начислява законова лихва до окончателното му постъпване по сметката на НАП.

(чл.1 от Закона за Лихвите Върху Данъци, Такси и …)

За невнасяне в срок на дължимия ДДС при ВОП на ново превозно средство от нерегистрирано по ЗДДС лице се налага санкция в размер от 500 до 2 000 лв., при първо нарушение и невнесения ДДС, но не по малко от 4 000 лв., при повторно нарушение. Отделно се дължи невнесения ДДС ведно със законовата лихва за забава.

(чл.189 от ЗДДС)

За невнасяне в срок на дължимия ДДС при ВОП на акцизни стоки, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, което не е регистрирано по ЗДДС се налага санкция в размер от 500 до 2 000 лв., при първо нарушение и невнесения ДДС, но не по малко от 4 000 лв., при повторно нарушение. Отделно се дължи невнесения ДДС ведно със законовата лихва за забава.

(чл.189 от ЗДДС)

68
 • ДДС за възстановяване по Справка-Декларация се приспада от дължимия за внасяне ДДС в следващите два месеца, след което, ако има остатък за внасяне, се внася, а ако има остатък за възстановяване (в т.ч. натрупан и в следващите два месеца), НАП го възстановява в срок до 30 дни от подаването на последната Справка-Декларация. Но ако е започнала ревизия, срокът за възстановяване е срокът за издаване на ревизионния акт.
 • За лицата, за които повече от 30% от доставките им са ВОД или износ или имат специално одобрен от министъра на финансите инвестиционен проект, възстановяването на ДДС се извършва в 30 дневен срок от подаването на Справка-Декларацията, без да се извършва прихващане в следващите два данъчни периода.
 • Ако към датата на искането на ДДС за възстановяване лицето има неплатени данъчни и осигурителни задължения, събирани от НАП, НАП ги прихваща и възстановява разликата.
 • Забавен за възстановяване ДДС се възстановява ведно със законовата лихва за забава.

(чл.92 и 93 от ЗДДС / чл.68-71 от ПП)

При невъзстановен данък от страна на НАП санкцията за виновното длъжностното лице е в размер от 500 до 2 000 лв., а при повторно нарушение е в двоен размер.

(чл.190 от ЗДДС)

27. Регистрация и Дерегистрация по ЗДДС

69
 • На регистрация за целите на ДДС подлежат данъчно задължени лица (установени или не в България), които извършват облагаеми доставки на стоки или услуги.
 • Регистрацията за целите на ДДС е задължителна или доброволна.

(чл.94 и 95 от ЗДДС)

70

На задължителна регистрация по ЗДДС подлежат:

 • Лица, достигнали облагаем оборот от 50 000 лв. за предходните 12 месеца; (Облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки и получените авансови плащания. Доставките на финансови и застрахователни услуги също се включват в облагаемият оборот, при условие че са свързани с основната дейност на лицето)

(чл.96 от ЗДДС)

 • Лица, установени в държава на ЕС и неустановени в България, които извършват доставки на стоки, които се монтират или инсталират в страната за тяхна сметка и получателят не е регистриран по ЗДДС;

(чл.97 от ЗДДС)

 • Лица, които получават услуги с място на изпълнение в България, които са облагаеми и ДДС е изискуем от получателя (защото доставчикът не е установен в страната) във връзка с доставки: свързани с природен газ, електроенергия, топлоенергия и хладилна енергия; свързани със стоки, които се монтират или инсталират за сметка на доставчика, който е от ЕС; свързани с доставки на услуги, когато получателят е данъчно задължено лице;

(чл.97а, ал.1 от ЗДДС)

 • Лица, които са установени в България и предоставят услуги с място на изпълнение на територията на държави от ЕС;

(чл.97а, ал.2 от ЗДДС)

 • Лица, регистрирани за целите на ДДС в държава членка на ЕС, които извършват доставки с място на изпълнение на територията на България при условията на дистанционна продажба и приходът им от тези доставки за текущата или предходната календарна година ще надхвърли 70 000 лв.;

(чл.98 от ЗДДС)

 • Лица, които са получатели по ВОП и данъчната основа по придобиванията им за текущата календарна година ще надхвърли 20 000 лв.;

(чл.99 от ЗДДС)

За неподадено заявление за регистрация по ЗДДС в предвидения срок санкцията е в размер от 500 до 5 000 лв. и ДДС-то, което би трябвало да бъде начислено за всички продажби от момента на възникване на задължението за регистрация по ЗДДС ведно със законова лихва за забава.

(чл.178 от ЗДДС)

71

Всяко данъчно задължено лице има право да се регистрира доброволно по ЗДДС.

(чл.100 от ЗДДС)

72
 • Регистрацията по ЗДДС се извършва чрез подаване на заявление за регистрация с нужните приложения в зависимост от основанието за регистрация. Заявлението може да се подаде и по електронен път.
 • При регистрацията по ЗДДС задължително се заявява и електронен адрес за комуникация с НАП, при промяната на който лицето уведомява НАП в 7 дневен срок.
 • В 14 дневен срок от подаването на заявлението за регистрация НАП извършва проверка на основанията за регистрация и извършва регистрацията или прави мотивиран отказ. За регистрацията по ЗДДС се издава удостоверение.
 • Регистрацията по ЗДДС за целите на ВОП, дистанционни продажби и други специфични услуги се извършва в 3 дневен срок от подаване на заявлението за регистрация.
 • Ако едно данъчно задължено лице не се е регистрирало по ЗДДС, въпреки че са били налице обстоятелства, налагащи регистрацията, НАП го регистрира по своя инициатива, веднага щом открие наличието на обстоятелствата.
 • Регистрацията по ЗДДС настъпва в деня, в който е връчено удостоверението за регистрация.

(чл.101-105 от ЗДДС / чл.72-75 от ПП)

73

Основание за задължителна дерегистрация по ЗДДС е смъртта на физическо лице, прекратяването на търговец по Търговския Закон или прекратяването на кооперация, юридическо лице или неперсонифицирано дружество, които са били регистрирани по ЗДДС. В 14 дневен срок от настъпване на съответните обстоятелства (с изключение на смърт) лицето трябва да подаде заявление за дерегистрация.

(чл.106, 107 и чл.109, ал.1 от ЗДДС)

За неподадено в установения срок заявление за дерегистрация по ЗДДС, след като са налице основанията за това, се налага санкция в размер от 500 до 5 000 лв.

(чл.178 от ЗДДС)

74

Лице, регистрирано по ЗДДС, може да се дерегистрира доброволно, когато:

 • облагаемият му оборот за предходните 12 месеца спадне под 50 000 лв., когато е подлежал на задължителна регистрация;
 • данъчните основи на извършените доставки при условията на дистанционни продажби за предходните две календарни години е бил под 70 000 лв., когато е регистриран на това основание;
 • данъчните основи на облагаемите придобивания по ВОП за предходната календарна година е бил под 20 000 лв., когато е регистриран на това основание;
 • са изминали 24 месеца от началото на годината, следваща годината му на доброволна регистрация и облагаемият му оборот за предходните 12 месеца е спаднал под 50 000 лв.
 • Дерегистрацията по ЗДДС се извършва чрез подаване на заявление за дерегистрация с нужните приложения в зависимост от основанието за дерегистрация.
 • В 14 дневен срок от подаването на заявлението за дерегистрация НАП извършва проверка на основанията за дерегистрация и извършва дерегистрацията или прави мотивиран отказ.
 • Дерегистрацията по ЗДДС настъпва в деня, в който е връчен акта за дерегистрация.

(чл.108 и 109 от ЗДДС / чл.77 от ПП)

75

НАП може по своя инициатива да дерегистрира по ЗДДС лица, които не могат да бъдат открити на адреса им за кореспонденция (или са го сменили без да уведомят), които в продължение на 3 и повече месеца не подават Справки Декларации по ЗДДС в НАП или чиито задължения към НАП са по-големи от техните активи. Датата на дерегистрация в тези случаи е датата, на която са установени обстоятелствата за тях.

(чл.110 от ЗДДС)

76

При дерегистрация се смята, че лицето извършва доставка на всички налични стоки и/или услуги, за които е ползвало изцяло или частично данъчен кредит и които са активи по смисъла на Закона за Счетоводството и ЗКПО.

(чл.111 от ЗДДС)

28. Специфични Случаи на Регистрация и Дерегистрация

77
 • На задължителна регистрация по ЗДДС подлежи дружество по Търговския Закон, което в резултат на преобразуване (в т.ч. разделяне, отделяне, вливане, сливане, покупка на предприятие или апорт) придобие стоки и услуги от регистрирано по ЗДДС лице. Това се отнася и за преобразуващи се бюджетни организации.
 • Заявление до НАП за регистрация по ЗДДС в резултат на преобразуване се подава в 14 дневен срок от датата на вписването в Търговския Регистър или Регистър БУЛСТАТ, а датата на регистрация е от датата на вписването. Опис за наличните активи (без тези в резултат на преобразуването), за които ще се ползва данъчен кредит след регистрацията, се подава в срок до 45 дни.

(чл.132 от ЗДДС)

За неподадено в срок заявление за регистрация по ЗДДС санкцията е в размер от 500 до 5 000 лв. и ДДС-то, което би трябвало да бъде начислено за всички продажби от момента на възникване на задължението за регистрация по ЗДДС ведно със законова лихва за забава.

(чл.178 от ЗДДС)

78

Чуждестранно лице, което има постоянен обект на територията на България, от който извършва икономическа дейност или ако чуждестранно лице, което не е установено на територията на страната, но извършва облагаеми доставки на територията на България и отговаря на условията за задължителна регистрация, се регистрира по ЗДДС чрез акредитиран представител. Лица от ЕС могат да се регистрират и без акредитиран представител. Дерегистрацията на тези лица се извършва при общите условия за дерегистрация, с изключение на случаите, когато не бъде определен нов акредитиран представител – тогава дерегистрацията може да се направи по инициатива на НАП.

(чл.133 и 134 от ЗДДС)

За неподадено в срок заявление за регистрация по ЗДДС санкцията е в размер от 500 до 5 000 лв. и ДДС-то, което би трябвало да бъде начислено за всички продажби от момента на възникване на задължението за регистрация по ЗДДС ведно със законова лихва за забава.

(чл.178 от ЗДДС)

79
 • Акредитиран представител може да бъде дееспособно физическо лице с постоянен адрес и пребиваване в България или местно юридическо лице, което не е в ликвидация или несъстоятелност и няма задължения към НАП.
 • Акредитирания представител представлява чуждестранното лице във всички негови правоотношения с НАП и е солидарно отговорно с него.

(чл.135 от ЗДДС / чл.76 от ПП)

29. Фактури, Известия, Протоколи и Отчети за Целите на ДДС

80
 • Данъчен документ, с който се документират доставки и измененията в доставка са фактура, известие към фактура и протокол.
 • Всеки доставчик е длъжен да издаде фактура за извършена от него доставка на стока или услуга или за получено авансово плащане в срок до 5 дни от възникване на данъчното събитие за доставка или от деня на получаването на авансовото плащане.
 • При ВОД фактура се издава до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие.

(чл.111а, чл.112 и чл.113, ал.1, 4 и 5 от ЗДДС)

При неиздаден данъчен документ санкцията е в размер на неначисленото ДДС, но не по-малко от 1 000 лв. Ако данъчният документ е издаден в месеца, следващ месеца, в който е трябвало да бъде издаден, санкцията е в размер на 25% от неначисленото ДДС, но не по-малко от 250 лв.

(чл.182, ал.1 и 2 от ЗДДС)

81
 • за доставки, по които получател е данъчно незадължено физическо лице;
 • за доставка на финансови или застрахователни услуги;
 • за продажби на самолетни билети;
 • при безвъзмездни и някои други доставки;
 • при публична продан.

  Когато не е задължително издаването на фактура, тя може да бъде издадена по желание на доставчика или получателя и другият е длъжен да му съдейства.

(чл.113, ал.3 и 6 от ЗДДС)

82
 • Фактура или известие по фактура от името на доставчика може да издава и получателя по доставката по специален ред, ако двете страни са се споразумели за това. В този случай на фактуриране получателят вписва във фактурата ”самофактуриране”.
 • Електронни фактури и известия към фактури се счита за издадени на датата, на която доставчикът ги предостави на получателя по безспорен начин.
 • За две или повече доставки на стоки или услуги в рамките на един данъчен период може да се издаде една сборна фактура, най-късно в последния ден на месеца, в който данъкът е станал изискуем.

(чл.113, ал.11-13 от ЗДДС)

83
 • Фактурата задължително съдържа следните реквизити:
  • наименование на документа;
  • пореден десетразряден номер;
  • дата на издаване;
  • име и адрес на доставчика;
  • идентификационен (ДДС) номер на доставчика;
  • име и адрес на получателя на доставката;
  • идентификационен (ДДС) номер на получателя;
  • количеството и вида на стоката или вида на услугата;
  • датата на данъчното събитие или на полученото плащане;
  • единичната цена без данъка и данъчната основа на доставката;
  • ставката на данъка, а ако тя е нулева, основанието за прилагането и;
  • размерът на данъка;
  • сумата за плащане, ако е различна от сумата на данъчната основа и данъка;
  • обстоятелства, които определят стоката, като ново превозно средство.
  • Екземплярът, който се предоставя на купувача, задължително съдържа гриф ”оригинал”;
  • Номерата на фактурите и известията нарастват без дублиране и пропуски и не зависят от това дали се отнасят за фактури или известия. Отделните офиси и клонове на едно предприятие могат да си определят отделни диапазони от номера за издаване на фактури и известия.
  • Когато се извършва дистанционна продажба или когато лицето е посредник при тристранна операция има допълнителни изисквания към съдържанието на фактурата.
  • Когато данъкът е изискуем от получателя, във фактурата не се посочват данъчна ставка и размер на данъка, а се вписва ”обратно начисляване” и основанието за това.
  • Издадени фактури могат да бъдат предоставяни/изпращани на хартиен носител или по електронен път, при условие че са гарантирани автентичността на произхода и ненарушимостта на съдържанието на електронното копие.
  • Фактура се издава независимо дали получателя е регистриран или не по ЗДДС.
  • При доставки на стойност до 100 евро (данъчна основа + данък), ставката на данъка и сумата за плащане, ако е различна от сумата на данъчната основа и данъка, не са задължителен реквизит. Тоест ако цената на доставката е 120 лева, във фактурата може да се запише само: данъчна основа 100 лев и 20 лева размер на данъка – 20% ставка на данъка може да не се запише.

(чл.114 от ЗДДС / чл.78 и 79 от ПП)

При липса на реквизит на фактура съществува риска да не бъде призната доставката и данъчния кредит по нея.

84
 • При изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е длъжен да издаде известие към фактурата.
 • При увеличаване на данъчната основа се издава дебитно известие, а при намаляване на данъчната основа или разваляне на сделка се издава кредитно известие.
 • Известие се издава в срок до 5 дни от настъпване на обстоятелството за неговото издаване.
 • Известието задължително съдържа всички реквизити на фактурата, както и номера и датата на фактурата, към която е издадено и основанието за издаването на известието. При ВОД или дистанционна
 • При прекратяване или разваляне на договор за лизинг има специални правила за издаване на кредитно известие.

(чл.115 от ЗДДС)

При неиздаден данъчен документ санкцията е в размер на неначисленото ДДС, но не по-малко от 1 000 лв. Ако данъчният документ е издаден в месеца, следващ месеца, в който е трябвало да бъде издаден, санкцията е в размер на 25% от неначисленото ДДС, но не по-малко от 250 лв.

(чл.182, ал.1 и 2 от ЗДДС)

85
 • Поправки и добавки във фактури, известия и протоколи не се разрешават.
 • Погрешно съставени или поправени документи се анулират и издават нови.
 • Когато погрешно съставени или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя специален двустранен протокол.

(чл.116 от ЗДДС)

При поправка в документ съществува риска да не бъде призната доставката и данъчния кредит по нея.

86

Протокол за доставка задължително се издава в следните случаи:

 • от получател по доставка, в случаите когато доставчикът не е установен в България, но доставката е облагаема и с място на изпълнение в България и е: свързана с природен газ, електроенергия, топлоенергия, хладилна енергия, извършена чрез съответна инфраструктура на територията на ЕС; или е свързана със стоки, които се монтират  или инсталират за сметка на доставчика, когато получател е регистрирано по ЗДДС лице, а доставчика е от ЕС; или е свързана с услуги, когато получателят е данъчно задължено лице; (чл.82, ал.2 от ЗДДС)
 • от получателя при тристранна операция; (чл.15 и 82, ал.3 от ЗДДС)
 • от получателя при придобиване на златни материали и инвестиционно злато; (чл.161 от ЗДДС)
 • от получателя при придобиване на битови, производствени, строителни и опасни отпадъци или услуги по добив, обработка или преработка на същите отпадъци;  (чл.163а от ЗДДС)
 • от получателя при ВОП; (чл.84 от ЗДДС)
 • от вносителя във връзка с реализирането на инвестиционен проект, одобрен от министъра на финансите; (чл.164 и 166 от ЗДДС)
 • от доставчика при предоставяне на стока за лично ползване или употреба, в т.ч. при безвъзмездно прехвърляне на собственост върху стоки на собственик, служител или трети лица; (чл.6, ал.3 от ЗДДС)
 • от доставчика при изпращането на стоки в друга страна на ЕС за нуждите на икономическата дейност на лицето; (чл.7, ал.4 от ЗДДС)
 • от доставчика при предоставяне на услуга за лични нужди на собственик, служител или трети лица; (чл.9, ал.3 от ЗДДС)
 • от доставчика за доставка на обща туристическа услуга, а във фактурата и известията се вписва ”режим на облагане на маржа – туристически услуги”; (чл.142 от ЗДДС)
 • от доставчика за доставка на стоки втора употреба, произведения на изкуството, колекционерски предмети и антики; (чл.143 и 144 от ЗДДС)
 • от получателя при корекция на ползван данъчен кредит;
 • от доставчика при получаване на финансирания/субсидии. (чл.26 от ЗДДС / чл.16 от ПП)

(чл.117, ал.1 от ЗДДС / чл.81 от ПП)

При неиздаден данъчен документ санкцията е в размер на неначисленото ДДС, но не по-малко от 1 000 лв. Ако данъчният документ е издаден в месеца, следващ месеца, в който е трябвало да бъде издаден, санкцията е в размер на 25% от неначисленото ДДС, но не по-малко от 250 лв.

(чл.182, ал.1 и 2 от ЗДДС)

87

Протоколът за начисляване на ДДС задължително съдържа следните реквизити:

 • номер и дата;
 • името и идентификационния (ДДС) номер на издателя на протокола;
 • количеството и вида на стоката или вида на услугата;
 • датата на данъчното събитие;
 • данъчната основа;
 • ставката на данъка;
 • основанието за начисляване или неначисляване на ДДС от издателя на протокола;
 • размерът на данъка.

Номерата на протоколите са различни от тези на фактурите и известията, нарастват без дублиране и пропуски. Отделните офиси и клонове на едно предприятие могат да си определят отделни диапазони от номера за издаване на протоколи.

(чл.117, ал.2 от ЗДДС / чл.80 от ПП)

88

Протоколът за начисляване на ДДС се издава до 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем (датата на данъчното събитие).

(чл.117, ал.3 от ЗДДС)

При неиздаден данъчен документ санкцията е в размер на неначисленото ДДС, но не по-малко от 1 000 лв. Ако данъчният документ е издаден в месеца, следващ месеца в който е трябвало да бъде издаден, санкцията е в размер на 25% от неначисленото ДДС, но не по-малко от 250 лв.

(чл.182, ал.1 и 2 от ЗДДС)

89

При изменение на данъчна основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издаден протокол, се издава нов протокол, който задължително съдържа:

 • номерът и датата на първоначалния протокол за доставката;
 • основанието за издаването на новия протокол;
 • увеличението/намалението на данъчната основа;
 • увеличението/намалението на данъка.

Протокол за изменение на протокол по доставка се издава в срок до 15 дни от датата, на която е възникнало обстоятелството за промяна.

(чл.117, ал.4 и 5 от ЗДДС)

При неиздаден данъчен документ санкцията е в размер на неначисленото ДДС, но не по-малко от 1 000 лв. Ако данъчният документ е издаден в месеца, следващ месеца в който е трябвало да бъде издаден, санкцията е в размер на 25% от неначисленото ДДС, но не по-малко от 250 лв.

(чл.182, ал.1 и 2 от ЗДДС)

90
 • При продажба, платена в брой, доставчикът/продавачът е длъжен да регистрира продажбата чрез издаване на фискална касова бележка от касов апарат, свързан с НАП, независимо дали за продажбата е издадена фактура.
 • С фискалната касова бележка се регистрират всички продажби, по които се плаща в брой, с чек, с банкова дебитна или кредитна карта или с други заместващи парите платежни средства.

(чл.118 от ЗДДС)

При неиздаване на фискална касова бележка за продажба в брой санкцията е в размер от 500 до 2 000 лв., а при повторно нарушение е в двоен размер. Санкцията за физическо лице, което не е издало самата фискална касова бележка е от 100 до 500 лв.

(чл.185, ал1-5 от ЗДДС)

При неиздаване на фискална касова бележка за продажба в брой, независимо от горните санкции, НАП има право да затвори търговския обект за срок до 30 дни.

(чл.186, ал.1 и 3 от ЗДДС)

91

За доставките, за които издаването на фактура или протокол не е задължително (в т.ч. продажбите на дребно в магазин, финансови услуги, продажба на самолетни билети и т.н.), доставчикът съставя отчет за извършените продажби, който съдържа обобщена информация за продажбите за съответния данъчен период. В отчета се описват данъчните основи по различните данъчни ставки и освободените доставки. Отчетът за продажбите се отразява в дневника за продажбите.

(чл.119 от ЗДДС / чл.112 от ПП)

92

За доставка на туристически услуги, на стоки втора употреба, произведения на изкуството, колекционерски предмети и антики, на златни материали и инвестиционно злато се съставя отчет за извършените продажби през данъчния период, който съдържа минимум следната информация:

 • количество и вид на стоката за всяка конкретна доставка или вида на услугата;
 • датата, на която е възникнало данъчното събитие за доставката;
 • описание на издадените фактури за доставките, когато издаването им е задължително;
 • елементите, необходими за определяне на данъчната основа;
 • данъчната основа;
 • ставката на данъка;
 • размерът на данъка.

(чл.120, ал.1 от ЗДДС)

93

За доставка на услуги, извършвани по електронен път от лица, които не са установени в ЕС се съставя електронен регистър за доставените услуги през данъчния период, който съдържа минимум следната информация:

 • име, адрес и електронен адрес на клиента;
 • вид и количество на услугата, предоставена по електронен път;
 • датата, на която е възникнало данъчното събитие на доставката;
 • номер и дата на издадената фактура за доставката;
 • данъчната основа;
 • приложимата ставка на данъка;
 • размерът на данъка;
 • начин на плащане.

(чл.120, ал.3 от ЗДДС)

94

За доставка на битови, производствени, строителни и опасни отпадъци или услуги по добив, обработка или преработка на същите отпадъци, по които доставчици са физически лица, получателят съставя отчет за покупките за данъчния период, който съдържа минимум следната информация:

 • количество и вид на стоката или вида на услугата - за всяка доставка;
 • датата, на която данъкът за доставката е станал изискуем;
 • покупна цена - за всяка доставка;
 • ставката на данъка;
 • размерът на данъка.

(чл.120, ал.4 от ЗДДС)

95
 • Когато се налага корекция на сделки от правоприемник по смисъла на търговския Закона (основания за промяна на данъчната основа или основание за разваляне на доставка получена от преобразувано дружество) има специален ред на документиране.

(чл.82 от ПП)

 • При публична продан от оторизиран орган не се издава фактура, а специален документ за продажбата, който се декларира в НАП по определен ред. ДДС от публичната продан се внася в НАП, а при нейната отмяна се възстановява по определен ред.

(чл.131 от ЗДДС / чл.83 и 83а от ПП)

96

За плащане на лихви и неустойки с обезщетителен характер не се издава фактура или протокол, а само документ, удостоверяващ плащането им.

(чл.84 от ПП)

30. Удостоверяване/Доказване на Доставките

97

За да се удостовери, че една доставка е извършена, това се доказва с множество документи в зависимост от вида на доставката. Това обикновено са фактури, стокови разписки, документи за превоз (в т.ч. CMR и пътен лист), товарителници, договори, констативни протоколи от измервания, приемо-предавателни протоколи, митнически декларации, лицензи, разрешителни, сертификати, удостоверения, регистрационни документи, документи за собственост, регистри, категоризация и т.н. Правилникът за прилагане на ЗДДС определя конкретни документи за следните доставки:

 • износ на стоки;

(чл.21 от ПП)

 • международен транспорт на пътници;

(чл.22 от ПП)

 • международен транспорт на природен газ и ел. енергия;

(чл.24 от ПП)

 • доставка на стоки за снабдяване на самолети, използвани от оператори, извършващи международни рейсове;

(чл.25 от ПП)

 • доставка на стоки за снабдяване на плавателни съдове;

(чл.26 от ПП)

 • доставки на услуга по строителство на кораб или самолет;

(чл.27 от ПП)

 • отдаване под наем на самолети и плавателни съдове;

(чл.28 от ПП)

 • обработка на самолети и плавателни съдове;

(чл.29 от ПП)

 • транспортна обработка на стоки или пътници;

(чл.30 от ПП)

 • доставка на самолети и плавателни съдове;

(чл.31 от ПП)

 • доставка на услуги за управление на въздушно движение;

(чл.31а от ПП)

 • авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове;

(чл.31б от ПП)

 • доставка, свързана с международния стоков трафик;

(чл.32 от ПП)

 • доставка по обработка на стоки;

(чл.33 от ПП)

 • доставка на злато за централни банки;

(чл.34 от ПП)

 • доставка на стоки в обекти за безмитна търговия;

(чл.35 от ПП)

 • доставка на услуги от агенти на международен транспорт;

(чл.36 от ПП)

 • доставка на услуга по продажба на самолетни билети за международен транспорт;

(чл.37 от ПП)

 • доставка на други услуги от агенти, брокери и посредници;

(чл.38 от ПП)

 • доставка на услуги, за които ДДС е изискуем от получателя – услуги по преработка на отпадъци, или обработка на самолети и кораби в летища и пристанища;

(чл.38б от ПП)

 • настаняване, предоставено от хотелиер;

(чл.40 от ПП)

 • вътре-общностна доставка (ВОД).

(чл.45 от ПП)

Ако доставчик не се снабди с изискваните документи за доказване на горните доставки в срок до края на месеца, следващ календарния месец, в който ДДС е станал изискуем, се счита, че доставката е облагаема със ставка 20% и доставчикът трябва да направи корекция и да начисли данъка с протокол. Ако в последствие доставчикът се снабди с нужните документи, той коригира увеличеното ДДС чрез анулиране на протокола, с който го е начислил.

(чл.39 и 46 от ПП)

31. Съхраняване на Документи и Счетоводна Отчетност

98

Издадените и получените документи се съхраняват до 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публично задължение, което документите удостоверяват. Това означава, че документите трябва да се съхраняват минимум 11 години и че след изтичане на 12 години биха могли да бъдат унищожени. Това се отнася за издадени и получени фактури, известия, протоколи, отчети, митнически декларации, дневници, декларации, регистри и т.н.

При неспазване на условията за съхранение на счетоводна документация санкцията е в размер от 2 000 до 5 000 лв.

(чл.47, ал4 от Закона за Счетоводството)

99

Когато данъчно задължено лице съхранява получени или издадени от него фактури и известия към фактури в електронни системи, гарантиращи онлайн достъп до тези документи е длъжен да осигури онлайн достъп до тях на компетентните органи по приходите – от България или ЕС.

(чл.122 от ЗДДС)

100
 • Всяко регистрирано по ЗДДС лице задължително води подробна счетоводна отчетност, от която да може да се установят задълженията му по ЗДДС;
 • Всяко регистрирано по ЗДДС лице задължително води регистър за стоките, които изпраща до друга страна от ЕС и очаква да му се върнат след преработка или използването им най-късно до 24 месеца, както и в огледалния случай – ако получава такива стоки, които ще върне най-късно до 24 месеца.

(чл.123 от ЗДДС / чл.121 от ПП)

32. Отчитане и Деклариране на ДДС

101
 • Регистрирано по ЗДДС лице е длъжно да отрази издадените от него фактури, известия, протоколи и отчети за продажбите в дневника си за продажбите за данъчния период, за който са издадени. Това се отнася и за издадените документи във връзка с ВОД.
 • Когато лице е регистрирано по ЗДДС, затова че извършва или получава специфични услуги или за целите на ВОП, в дневника за продажбите отразява само тези документи, които са издадени във връзка с тези специфични услуги или ВОП.
 • Дневникът за продажбите може да се подаде по електронен път.

(чл.124, ал.2 и 3 от ЗДДС / чл.113, ал.2 от ПП)

За неиздаден данъчен документ (фактура, известие или протокол) или неотразяването му в дневника за продажбите санкцията е в размер на неначисленото ДДС, но не по-малко от 1 000 лв. Ако данъчният документ е издаден или отразен в дневника за продажбите в месеца, следващ месеца, в който е трябвало да бъде издаден или отразен, санкцията е в размер на 25% от неначисленото ДДС, но не по-малко от 250 лв. Отделно се дължи неначисления ДДС (когато не е начислен) и законовата лихва за забава.

(чл.182, ал.1 и 2 от ЗДДС)

102
 • Регистрирано по ЗДДС лице е длъжно да отрази получените от него фактури, дебитни известия и митнически декларации в дневника си за покупки най-късно до дванадесетия данъчен период, следващ данъчния период, през който документите са издадени.
 • Когато лице е регистрирано по ЗДДС, затова че извършва или получава специфични услуги или за целите на ВОП, може и да не изготвя дневник за покупките.
 • Дневникът за покупките може да се подаде по електронен път.

(чл.124, ал.4 от ЗДДС / чл.113,ал.3 от ПП)

При неотразяване на документи за покупките до дванадесетия месец, следващ месеца, в който са издадени, се губи правото за ползване на данъчния кредит в този документ.

(чл.124, ал.4 от ЗДДС)

103

Регистрирано по ЗДДС лице е длъжно да отрази получени от него кредитни известия в дневника си за покупките за данъчния период, през който са издадени.

(чл.124, ал.5 от ЗДДС)

За неотразяване на получено кредитно известие в дневника за покупките санкцията е в размер на начисленото ДДС, но не по-малко от 1 000 лв. Ако кредитното известие е отразено в дневника за покупките в месеца, следващ месеца, в който е трябвало да бъде отразено, санкцията е в размер на 25% от начисленото ДДС, но не по-малко от 250 лв. Отделно се дължи неначисления ДДС (когато не е начислен) и законовата лихва за забава.

(чл.182, ал1 и2 от ЗДДС)

104

Регистрирано по ЗДДС лице, което през календарно тримесечие е извършило ВОД на нови превозни средства за лица, които не са регистрирани за целите на ДДС в държави от ЕС, отразява извършените доставки в регистър за ВОД на нови превозни средства. Регистърът се подава в НАП до 14-то число на месеца, следващ отчетното тримесечие.

(чл.124, ал.7 и чл.168, ал.1 от ЗДДС / чл.113, ал.13-15 от ПП)

За неподаден регистър за ВОД на нови превозни средства санкцията е в размер от 500 до 10 000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в двоен размер.

(чл.184 от ЗДДС)

105
 • До 14-то число на месеца, регистрираните по ЗДДС лица подават в НАП Справка-Декларация по ДДС за предходния месец, която е изготвена на база дневниците за покупки и продажби, които се подават в НАП заедно със Справка-Декларацията.
 • Справка-Декларация по ДДС се подава и в случаите, когато лицето не е извършило никакви покупки или продажби.
 • Подаването на Справка-Декларацията по ДДС е задължително по електронен път, когато се подава заедно с VIES-Декларация или когато някой от дневниците или регистърът за ВОД на нови автомобили съдържа повече от 5 записа.

(чл.125 от ЗДДС / чл.116 от ПП)

За неподадена справка декларация и съпътстващите я регистри санкцията е в размер от 500 до 10 000 лв. Отделно се дължи недекларираният ДДС заедно със законовата лихва за забава.

 

106
 • Регистрирано по ЗДДС лице, което е извършило за данъчния период ВОД, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги в държава от ЕС, заедно със Справка-Декларацията по ДДС подава и VIES-Декларация.
 • VIES-Декларацията се изготвя на база на обобщени данни от дневниците за покупки и продажби и се подава само по електронен път.
 • Получено авансово плащане от посредник в тристранна операция не се включва във VIES-Декларацията.

(чл.125, ал.2 от ЗДДС / чл.117 и 118 от ПП)

За неподадена VIES декларация санкцията е в размер от 500 до 10 000 лв.

(чл.179 от ЗДДС)

107

Допуснати грешки в подадена Справка-Декларация и дневниците към нея може да се поправи с пускането на нова Справка-Декларация до крайния срок за подаване. След изтичането на този срок поправки са възможни след уведомяване на НАП.

(чл.126 от ЗДДС)

33. Други Разпоредби

108
 • Информацията за регистрираните по ЗДДС лица е публична информация;
 • За нуждите на прилагане на ЗДДС е налице свободен обмен на информация между НАП, митниците и приходните агенции на държавите от ЕС.

(чл.169-171 от ЗДДС / чл.120 от ПП)

109

Освободени от ДДС са доставките и вносът, за които по закон или международен договор, по който България е страна, е предвидено освобождаването от ДДС на институции на ЕС, НАТО и други, което става на база на специално издадени документи и удостоверения, които потвърждават това основание.

(чл.172, 173 и 174а от ЗДДС / чл.105-111 от ПП)

110

Възстановява се ДДС за доставките, по които получатели са дипломатически мисии, представителства на международни организации и техния персонал.

(чл.174 от ЗДДС)

111

Министърът на Финансите издава:

 • правилникът за прилагането на закона за ДДС;
 • наредбите за: възстановяване на ДДС на лица неустановени в България; регистрация и експлоатация на касови апарати; възстановяване на ДДС на дипломатически представителства;
 • заповеди във връзка със специфични случаи на прилагане на закона за ДДС.

(чл.175 от ЗДДС)

112

НАП може да откаже да регистрира или да реши да дерегистрира лице, което:

 • не може да бъде открито на посочения от него адрес;
 • промени адреса си и не уведоми НАП;
 • системно не изпълнява задълженията си по ЗДДС;
 • има публични задължения надхвърлящи активите му, намалени с неговите задълженият;
 • не предостави или не осигури достъп до издадени или получени от него оригинални документи, освен ако не са били изгубени или унищожени и лицето и уведомило НАП.

(чл.176 от ЗДДС)

113

Ако не бъде предоставена гаранция или обезпечение, НАП може да откаже да регистрира лице, което има собственици, управители или прокуристи, които:

 • са или са били такива в лица с неуредени задължения за ДДС на стойност над 5 000 лв.;
 • са с наказателно преследване  или осъждани за престъпления срещу данъчната система.
 • Размерът на обезпечението е равен на размера на неуредените задължения, а в случай на наказателно преследване е в размер на 250 000 лв.

(чл.176а и 176б от ЗДДС)

114
 • Всяко регистрирано по ЗДДС лице носи отговорност за невнесен ДДС от предходен доставчик, ако е знаело или е било длъжно да знае, че ДДС няма да бъде внесен от предходния доставчик.
 • Приема се, че лицето е било длъжно да знае, ако дължимия ДДС не е внесен като резултат за данъчния период от който и да е било предходен доставчик по облагаема доставка с предмет същата стока или услуга, независимо дали в същия, изменен или преработен вид и облагаемата доставка е привидна, заобикаля закона или е на цена, която значително се отличава от пазарната.
 • Отговорността за невнесен ДДС от предходен доставчик може да бъде търсена както от получателя на доставката, така и от всеки предходен доставчик и от всеки следващ получател по линията на доставките.

(чл.177 от ЗДДС)

34. Други Актове, Свързани със ЗДДС

 • Наредба №18 от 13.12.2006 г. за Регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
 • Наредба № H-9 от 16.12.2009 г. за Възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава - членка на общността.
 • Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г. за Възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на общността.
 • Наредба № Н-11 от 24.08.2006 г. за Възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, установени и регистрирани за целите на данък върху добавената стойност на територията на общността.
 • Наредба № Н-12 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на данъчно незадължени физически лица, които не са установени на територията на общността.
 • Директива 2006/112/ЕО н аСъвета от 28.11.2006 г. относно общата система на ДДС.
 • Регламент за изпълнение (ЕС) №282/2011 на Съвета от 15.03.2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО.


Коментари

Свързани документи със ЗДДС

-->