иво илиев иво илиев Потребител

Добавки за прослужено време за общински съветнициСледва ли и на какво основание да се начисляват и изплащат суми за „% стаж за професионален опит” към месечните възнаграждения на общинските съветници ? Ако не защо?

С решение на Общински съвет е определен общински съветник (зам.председател на ОбС), който да изпълнява функциите на председател на ОбС през времето на отпуска на председателя. Следва ли и на какво основание на изпълняващия функциите на председател на ОбС да се изплати възнаграждение като за председател на съвета?Отговори

 • Здравейте,

  Разпоредбите на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата не изключват възможността да се заплаща допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на служители в общинската администрация.

  Имайте предвид, че за придобит трудов стаж и професионален опит се зачита стажът, признат по реда на Кодекса на труда за времето, през което работникът или служителят е работил и продължава да работи в предприятието, в т.ч. на различни работни места и длъжности. Трудовият стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия, също се зачита, но условията, при които става това, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието.

  От друга страна в Закона за местното самоуправление и местната администрация е записано, че общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии. Размерът на възнаграждението се определя с решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой съветници, а общият му размер за един месец не може да надвишава 30 на сто от средната брутна работна заплата в съответната общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие, а на председателя на общинския съвет - 90 на сто от възнаграждението на кмета на съответната община.

  По отношение на заместник-председателя на Общинския съвет в закона е записано, че общинският съвет може да избере един или повече заместник-председатели на съвета. Условията и редът за избиране и правомощията на заместник-председателя се уреждат в правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, регламентиран със същия закон.

  Справка за нормативната уредба, описана по-горе, може да направите в чл. 12 на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, както и в чл. 21, ал. 3, чл. 24, ал. 2 и чл. 34 на Закона за местното самоуправление и местната администрация.


  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->