Хубевина Илиева Хубевина Илиева счетоводител

Промени в ЗДДФЛ за 2013 г. – Облагане на лихвите по депозити

Публикувано на: 18.02.2013За първи път от 01.01.2013 г. се въведе изискването за данъчно облагане на доходите на местни физически лица от депозитни сметки в търговски банки. Тези доходи ще бъдат облагани с окончателен данък в размер на 10%.

В този смисъл, на първо място, е много важно да се дефинира точно понятието депозитна сметка. Съгласно измененията в ЗДДФЛ на данъчно облагане не подлежат всички придобити лихви от всички банкови сметки на физически лица. Облагат се само лихвите по депозитни сметки. Съгласно допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ основните характеристики, отличаващи депозитните сметки от останалите е, че това са банкови сметки за съхранение на пари за определен срок срещу изплащане на договорена лихва.

(виж т.58 от § 1 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ )


Доходът от лихви, когато лихвите не се плащат авансово, ще се счита придобит на датата на заверяване на банковата сметка на физическото лице, т.е. на датата на изтичане срока на депозита или настъпване на падежа. Ако доходът от лихви се изплаща предварително, то за целите на ЗДДФЛ той се счита придобит от физическото лице на датата на падежа на депозита или на датата на предсрочното му прекратяване. Това означава, че авансово платените през 2012 г. лихви по депозити, чийто падеж е през 2013 г. също ще подлежат на облагане за 2013 г., съгласно новите правила на ЗДДФЛ. Ако за пример разгледаме сключен  през ноември 2012 г. договор за срочен депозит за срок от 6 месеца. Падежът на депозита е през април 2013 г. и ако лихвата е изплатена авансово през 2012 г., тогава доходът от лихви се счита придобит към датата на падежа през 2013 г. и трябва да бъде обложен. В случай, че депозит, чийто падеж настъпва през 2013 г., бъде прекратен през 2012 г. и на физическото лице се изплатят доходи от лихви по прекратеният депозит, то тези лихви ще се считат за придобити на датата на прекратяване на депозита, т.е. през 2012 г. и тези лихви няма да се облагат с данък през 2013 г.

(виж чл.11, ал.11 и чл.38, ал.13 от ЗДДФЛ)


Променена е и разпоредбата на ЗДДФЛ, която дефинира необлагаемите доходи с цел въвеждане на новите правила за облагане на доходите от лихви. До края на 2012 г. разпоредбата предвиждаше, че доходите от лихви по влогове и депозити в търговски банки и клонове на чуждестранни банки, установени в Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство са необлагаеми. Лихвите по банкови сметки извън ЕС/ЕИП, получени от местни физически лица следваше да се третират като облагаем личен доход от източник в чужбина. След 1 януари 2013 г. необлагаеми са доходите от лихви по банкови сметки, с изключение на лихвите по депозитни сметки в търговски банки и клонове на чуждестранни банки, установени в държава-членка на Европейския съюз, или в друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Новата формулировка на разпоредбата определя общо доходите от лихви по банкови сметки като необлагаеми, но изключва от обхвата на това освобождаване лихвите по депозитни сметки в търговски банки и клонове на чуждестранни банки, установени в ЕС/ЕИП. Всички лихви по банкови сметки, включително и такива извън ЕС/ЕИП, освен изрично изключените лихви по депозитни сметки с източник ЕС/ЕИП, са необлагаеми

(виж чл.13, ал.1, т.8 от ЗДДФЛ)


Във връзка с измененята на ЗДДФЛ, влезли в сила от 01.01.2013 г., търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната ще имат задълженията:

  • да удържат 10%-ят окончателен данък от брутната сума на доходите от лихви по депозитни сметки на местни физически лица;
  • банките ще имат задължението  и да внасят така удържания данък до края на месеца, следващ месеца на придобиване на дохода. Същите ще декларират дължимия окончателен данък, в срока за внасянето му, чрез подаване на декларация по образец за дължимите данъци. В тази връзка декларацията  е по нов образец-комбиниран за дължимите данъци по ЗДДФЛ  и данък при източника по ЗКПО (виж чл.55 от ЗДДФЛ);
  • търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната ще включват доходите от лихви по депозитни сметки, независимо от размера им, в справка по ЗДДФЛ за годината на придобиване на дохода от физическото лице.  Банките имат задължение да включват в справката и доходи от лихви, изплатени по други банкови сметки, ако годишният им размер превишава 5000 лв. на едно лице. (вж. нов чл. 73, ал.1, т.2 във връзка с чл.38, ал.13 от ЗДДФЛ) където новата  разпоредбата дефинира  изрично видовете доходи на физически лица и условията, при които е необходимо да се посочат в справката по чл.73. За първи път е въведен годишен лимит от 5000 лв. на лице за някои от необлагаемите доходи като аренда, рента или друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя; лихви по банкови влогове, различни от депозитни сметки по ЗДДФЛ, до размера на който изплатените доходи не се включват в справката.

Доходите от лихви по срочни депозити на местни физичски лица в търговски банки в страната няма да се обявяват в данъчната декларация за доходите на физическите лица. Законът не изисква гражданите да декларират посочения облагаем доход в годишната си данъчна декларация, нито да плащат този данък, тъй като задължение на банката, в която имат депозит е, да го изчисли, удържи и внесе по сметката на Националната агенция по приходите.

(виж чл.35,  т.3 във връзка с чл.38, ал.13 и чл.16, ал.2 от ЗДДФЛ)

Лихвените доходи по безсрочни депозити и т.нар. детски влогове няма да се облагат с данък върху доходите.Коментари

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->