Стоян Величков Стоян Величков счетоводител

Промени в ЗКПО 2013 г. - нови постоянни данъчни разлики и коригиране на грешки (счетоводни и данъчни)

Публикувано на: 15.02.2013Предмет на настоящата статия са промените в Закона за корпоративното подоходно облагане и по-конкретно двете нови постоянни данъчни разлики, както и новия режим на коригиране на счетоводни грешки.

Първата данъчна постоянна разлика е свързана с Конфискации.

От началото на 2013 година допълнително е въведена постоянната данъчна разлика  “конфискации”. Тя представлява мярка от страна на държавата, която се определя по същия ред, по който се определят разходите за начислени глоби и други санкции за нарушаване на нормативни актове. Тоест конфискациите не се признават за данъчни цели.

(виж. чл. 26, т. 6 от ЗКПО)

Втората данъчна постоянна разлика е свързана с разходи за подкупи на длъжностно лице.

Този разход и преди да бъде вписан като текст в закона не беше данъчно признат по очевидни причини. Какво наложи този разход изрично да бъде споменат в закона? Причината е, че в европейските регламенти има изричен текст, според който подкупите на длъжностни лица не могат да бъдат данъчно признати.  Това наложи Европейската Комисия да изисква от страните-членки на ЕС изрично да го впишат в закона като текст.

(виж чл. 26, т. 12 от ЗКПО)

Нов режим на прилагане на корекции както на счетоводни, така и на данъчни грешки

До този момент, преди да бъде приет новия режим за корекции на счетоводни и данъчни грешки, данъчно задълженото лице, което си открие грешка от минали години, можеше самостоятелно да си коригира грешката със следващата данъчна декларация.

От 01.01.2013 г. в случаите, когато при откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с минали години се коригират данъчните финансови резултати, то данъчно задълженото лице трябва да уведоми писмено компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на данъчния финансов резултат и на задължението за съответния данъчен период.

Действията от страна на НАП могат да бъдат свързани с извършване на проверка или ревизия на данъчно задълженото лице. В случаите когато  сме открили грешка и тя е в полза на държавата, т.е като данъчно задължено лице имаме задължение да внесем данък в бюджета, тогава НАП може да издаде само административен акт и по този начин да събере своето вземане.

(виж чл. 75, ал. 3 от ЗКПО).Коментари

Свързани документи със ЗКПО

-->