Лора Танева Лора Танева счетоводител

Промени в ЗКПО, касаещи данъка при източника и данъка върху разходите в сила от 01.01.2013г.

Публикувано на: 12.02.2013Общ срок за плащане и за деклариране на данъка

В следствие настъпилите промени в ЗКПО се определя един срок както за плащане, така и за деклариране на данъка при източника. Това е краят на месеца, следващ тримесечието на начисляване на дохода. Данъкът се декларира до 30 април, 31 юли, 31 октомври и 31 януари, в зависимост от това дали доходът е бил начислен съответно в първо, второ, трето или четвърто тримесечие. Декларация се подава дори данъка все още да не е изплатен. Преди влизането в сила на тази промяна декларация се подаваше за всяко тримесечие в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е внесен данъкът. В случай че данъчнозадължено лице дължи данък при източника към 31.12.2012 г., то следва да подаде декларация за дължимия, но невнесен данък до 31.07.2013 г. След влизането в сила на промените, декларацията се подава в нов формат и обединява декларирането на данъка при източника и окончателния данък по ЗДДФЛ, дължим във връзка с изплатени доходи на физически лица.

(Виж новата декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ).

Данък при източника в България за доходи на определни чуждестранни юридически лица

С данък при източника се облагат доходите на определени чуждестранни юридически лица с източник в България, на чуждестранни физически лица (съгласно ЗДДФЛ), както и някои доходи на местни физически лица (съгласно ЗДДФЛ) и юридически лица, които не са търговци. Това могат да бъдат дивиденти и ликвидационни дялове, лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, възнагражденията за технически услуги, доходи от наем на движимо имущество, доходите от недвижимо имущество, разположено в България, както и от други сделки, свързани с него и др.

(Виж чл.201 и 202 от ЗКПО).

Данъка върху разходите ще се плаща на годишна база

Главната промяна, засягаща данъка върху разходите е свързана с това, че данъкът вече следва да се плаща на годишна база. Срокът за плащане е до 31 март. Преди влизането в сила на промяната, данъкът се дължеше до 15-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят разходите. Няма промяна в законовата уредба на декларирането – представителните и социалните разходи, направени през календарната година се декларират с годишната данъчна декларация.

С данък върху разходите се облагат представителните разходи, свързани с дейността. Най-често това са разходите, свързани с посещение на бизнес партньори, служебни обеди и вечери, разходите, свързани с поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства и др. С данък върху разходите се облагат и социалните разходи, предоставени в натура и достъпни за целия персонал – ваучерите за храна над 60 лв. месечно, разходите за допълнително здравно и пенсионно осигуряване, за застраховка живот над 60 лв. месечно и др.

(Виж от чл.211-215 от ЗКПО).


Още по темата: Гледай семинар на видео от Accounting Seminars (с лектор Пламен Донев) относно важните промени в ЗКПО и ЗДДФЛ за 2013-та.Коментари

Свързани документи със ЗКПО

-->