Адриян Велчев Адриян Велчев счетоводител

Промени в ЗДДФЛ за 2013 г. – Нов ред и срокове за деклариране и плащане на данъци

Публикувано на: 11.02.2013Нов срок за внасяне на ДОД от трудови правоотношения и извън трудови правоотношения от платеца на дохода.

От 01 януари 2013 г. се промени срока за внасяне на ДОД от трудови правоотношения. Срока за внасяне е 25 число на месеца следващ месеца, за който се отнася. Досега срока за внасяне на ДОД от трудови правоотношения беше до 10-то число на месеца следващ месеца, за който се отнася. Също така е важно да се знае, че ако при определяне на годишния размер на данъка, той е по-висок от размера на удържания от работника/служителя през годината данък, разликата се удържа от лицето до 31 януари на следващата година, а данъка се внася до 25 февруари.

Срокът за внасяне на данък от извън трудови правоотношения до сега беше 10-число на месеца следващ месеца на изплащане на дохода. От 01.01.2013 г. срока за внасяне се променя до края на месеца следващ тримесечието, в което е реализиран дохода. Например, ако има Граждански договор през месец февруари, декларацията трябва да бъде подадена до 30 април. Друга съществена и важна промяна за доходи от извън трудови правоотношения  е подаване на декларация за дължими данъци. Тази декларация се подава само в случай, когато има изплатен такъв доход. Срокът за подаване е до края на месеца следващ тримесечието, в което е реализиран дохода. Важно е да се знае, че за последното тримесечие на годината декларация не се подава. Физическите лица получили доходи от извън трудови правоотношения ще си декларират доходите с подаване на ГДД (Годишна Данъчна Декларация).

(Виж чл.50, чл.55 и чл.65, ал.12 от ЗДДФЛ)

Нови срокове за внасяне на данъци от получателя на дохода

Когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка, данъкът се внася от лицето придобило дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.Не се внася данък за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година. Данъкът ще се декларира с подаване на ГДД (Годишна Данъчна Декларация).

(Виж чл.50 и чл.67 от ЗДДФЛ)

Окончателен данък

Облагането с данък върху доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущества от фирми и организации ще се удържа при всяко плащане всеки месец, както е и в момента, но плащането на данъка ще се извършва наведнъж за тримесечие, тоест внасянето на данъка за първото тримесечие на годината е до края на месец април. Облекчението, което получават платците, които ползват наем от физически лица, е че не всеки месец трябва да внасят удържания данък. Освен това за последното тримесечие на годината данък не се дължи, сумата по наем ще се изплати от ползвателя на лицето, без да се удържа и внася данък. Задължение за внасяне на данък за последното тримесечие ще имат физическите лица, които ще го декларират с ГДД, която се подава до 30 април. Документирането на изплатени доходи отново е със Сметка за изплатени суми, която се издава всеки месец.

(Виж чл.45, ал.4, чл.50 и чл.55 от ЗДДФЛ)

”Утежнението” или новото от 01 януари 2013 г.  е подаване на декларация за дължими доходи. Декларацията ще се подава на тримесечие, както е и изплащането на данъка. За първото тримесечие срокът е до 30 април. И тук както при данъка, за последното тримесечие не се подава декларация. Декларацията се подава и за данъци и дължими доходи, които са начислени/изплатени до 31.12.2012 г., подлежащи на внасяне след 01 януари 2013 г., както и за данъците дължими, но не внесени към 31.12.2012 г. За данъците дължими, но не внесени към 31.12.2012 г., декларацията се подава в срок до 31 юли 2013 г.

(Виж чл.55 от ЗДДФЛ)

С окончателен данък се облагат и доходи изплатени на чуждестранни физически лица, а именно:

  • обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер;
  • стипендии за обучение в страната и чужбина;
  • възнаграждения по договори за франчайз и факторинг;
  • авторски и лицензионни възнаграждения;
  • награди и възнаграждения за дейност, извършена на територията на страната от чуждестранни физически лица - общественици, дейци на науката, изкуството, културата и спорта, включително когато доходът е изплатен/начислен през трето лице като импресарска агенция, продуцентска къща и други посредници;
  • доходи от управление и контрол, от участие в управителни и контролни органи на предприятия;
  • доходи от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на недвижимо имущество, вноски по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост на недвижимо имущество;
  • доходи от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, с изключение на доходите от замяна;
  • дивиденти в полза на едноличен търговец;
  • дивиденти и ликвидационни дялове.

И тук както и при всички други доходи изплатени на местни и чуждестранни  физически лица данъка се внася до края на месеца следващ тримесечието на начисляване и/или изплащане на дохода. И тук за последното тримесечие не се удържа и внася данък. Декларация за дължими данъци се подава отново на тримесечие, като за последното тримесечие не се подава декларация.

(Виж чл.55, ал.1 и чл.67 от ЗДДФЛ)Коментари

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->