Станислава Бъзовска Станислава Бъзовска одитор

Промени в ЗКПО за 2013г. - Режим на авансови вноски за корпоративен данък по ЗКПО

Публикувано на: 08.02.2013Според промените в ЗКПО за 2013 г. вече има следните категории данъкоплатци: с нетни приходи от продажби до 300 000 лв., които не дължат авансови вноски за корпоративен данък; с нетни приходи между 300 000 лв. и 3 млн. лв., които ще дължат тримесечни авансови вноски и последната категория са лицата с нетни приходи от продажби над 3 млн.лв., които ще имат задължение да внасят месечни авансови вноски за корпоративен данък. Авансови вноски не правят и новоучредените данъчно задължени лица за годината на учредяването им. Изключение от това правило са новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския Закон. При преобразуване, приемащите дружества продължават да правят същия вид вноски, както до преди това.

(виж чл.83 от ЗКПО)

До този момент размера на дължимите авансови вноски се определяше на база на данъчната печалба за предходната година. За периода  януари-март авансовите вноски за корпоративен данък се определяха на база данъчната печалба за годината преди предходната. Преди да влязат в сила последните промени от 01.01.2013 г. данъчната печалба се коригираше с коефициент, отразяващ промените в икономическите условия. Този коефициент вече няма да бъде използван. От 01.01.2013 г. месечни или тримесечни авансови вноски за корпоративен данък ще се изчисляват на базата на прогнозна данъчна печалба за текущата година. Както и преди, така и сега данъчната загуба ще има отношение към методологията за изчисляване на размера на авансовите вноски, като ще се взема в предвид при определянето на прогнозната данъчна печалба.

Формулите за изчисление на двата вида авансови вноски изглеждат по следния начин:

 1. ТАВ = (ПДП /4)*10%
 2. МАВ = (ПДП /12)*10%

където:

 • ТАВ - Тримесечна авансова вноска;
 • МАВ - Месечна авансова вноска;
 • ПДП - Прогнозна Данъчна Печалба;

(виж чл.86 и чл.87 от ЗКПО)

Месечните и тримесечните авансови вноски за текущата календарна година се декларират с годишната данъчна декларация за предходната година. Размерът на авансовите вноски за дължимия корпоративен данък за 2013 г. ще се декларира с годишната данъчна декларация за 2012 г. в срок до 31.03.2013 г. Новоучредените в резултат на преобразуване дружества декларират дължимите авансови вноски за корпоративен данък с декларация, която трябва да подадат в срока за извършване на първата авансова вноска след преобразуването. Декларацията е по образец. Лицата имат право да подават декларация за намаляване или увеличаване на авансовите вноски, когато смятат, че те ще се отличават от дължимия годишен корпоративен данък. И тази декларация е по образец. До миналата година можеше да се подава декларация само за намаление на размера на авансовите вноски, докато от тази година корекциите могат да са и в двете посоки - и в намаление, и в увеличение.

(виж чл.87а и чл.88 от ЗКПО)

Ако се окаже, че реално дължимият корпоративен данък е по висок с повече от 20 % от направените авансовите вноски, се дължи лихва. Лихвата се дължи само върху превишението над 20-те процента (Х). За месечните авансови вноски формулата за изчисление на превишението изглежда по следния начин:

Х = КД – 1.2*АВ

където:

 • Х – сумата, върху която се дължи лихва;
 • КД – дължимият корпоративен данък за съответната година;
 • АВ – общият размер на месечни авансови вноски за годината;

Тримесечните авансови вноски се дължат само за първо, второ и трето тримесечие на съответната година. За четвъртото тримесечие тримесечна авансова вноска не се внася. Следователно внесените тримесечни авансови вноски за корпоративен данък покриват 75% от предполагаемия дължим корпоративен данък за съответната година. За тримесечните авансови вноски формулата за изчисление на превишението, върху което ще се дължи лихва, изглежда по следния начин:

Х = 0.75*КД – 1.2*АВ

където:

 • Х – сумата, върху която се дължи лихва;
 • КД – дължимият корпоративен данък за съответната година;
 • АВ – общият размер на месечни авансови вноски за годината;

Лихвата ще се дължи само за период от 16 април до 31 декември.

(виж чл.89 от ЗКПО)

Тримесечните авансови вноски за първото и второто тримесечие се внасят до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, за което се отнасят, за третото тримесечие срокът е до 15 декември. Четвърта тримесечна авансова вноска не се прави.

Месечните авансови вноски ще се внасят в срок до 15-то число на месеца, за който се отнасят, с изключение на месеците януари, февруари и март, за които месечната авансова вноска ще е дължима в срок до 15-ти април. Следователно до 15-ти април ще са дължими 4 месечни авансови вноски за корпоративен данък – за януари, февруари, март и април.

(виж чл.90 от ЗКПО)Коментари

Свързани документи със ЗКПО

-->