Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

2.2.7. Сметки за Приходи

Публикувано на: 20.11.2010

            група 70: Приходи от Продажби

701

Приходи от продажби на продукти

Пасивна


отчита:

Приходите от продажби на продукти

структура:

Аналитична –  в зависимост от нуждите за управленски цели (по видове стоки, разходни центрове)

кореспондира:

Дт сметка 411 Клиенти– за отчитане на прихода от продажба и вземане от клиент

Дт сметка 751 Нефинасови приходи за бъдещи периоди - при признаване на такива като текущи

Кт сметка 303 Продукт за отчитане на себестойност на продадени стоки -  при отписване на продадена продукция

Кт сметка 611 Разходи за основна дейност – при отписани основни разходи

Дт/Кт сметка 123 Печалби и загуби от текущата година (за приключване на група 70 в края на отчетния период). 

нач. с-до Дт

Не може да има. Начално дебитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

нач. с-до Кт

Не може да има. Начално кредитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

оборот Дт

Себестойност на продадена продукция; приключване на сметката в 123

оборот Кт

Признати приходи от продажба на продукция; приключване на сметката в 123

кр. с-до Дт

Не може да има. Крайно дебитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

кр. с-до Кт

Не може да има. Крайно кредитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

702

Приходи от продажби на стоки

Пасивна


отчита:

Приходите от продажби на стоки

структура:

Аналитична –  в зависимост от нуждите за управленски цели (по видове стоки, разходни центрове)

кореспондира:

Дт сметка 411 Клиенти - за отчитане на прихода от продажба и вземане от клиент

Дт сметка 751 Нефинасови приходи за бъдещи периоди - при признаване на такива като текущи

Кт сметка 304 Стоки за отчитане на себестойност на продадени стоки

Кт сметка 611 Разходи за основна дейност – при отписани основни разходи

Дт/Кт сметка 123 Печалби и загуби от текущата година (за приключване на група 70 в края на отчетния период). 

нач. с-до Дт

Не може да има. Начално дебитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

нач. с-до Кт

Не може да има. Начално кредитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

оборот Дт

Себестойност на продадени стоки; приключване на сметката в 123

оборот Кт

Признати приходи от продажба на стоки; приключване на сметката в 123

кр. с-до Дт

Не може да има. Крайно дебитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

кр. с-до Кт

Не може да има. Крайно кредитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

703

Приходи от продажби на услуги

Пасивна


отчита:

Приходите от продажби на услуги

структура:

Аналитична –  в зависимост от нуждите за управленски цели (по видове услуги, разходни центрове)

кореспондира:

Дт сметка 411   Вземания от клиенти – за отчитане на прихода от продажба и вземане от клиент

Дт/Кт сметка 123 Печалби и загуби от текущата година (за приключване на група 70 в края на отчетния период). 

Дт сметка 751 Нефинасови приходи за бъдещи периоди - при признаване на такива като текущи

Кт сметка 611 Разходи за основна дейност – при отписани основни разходи

Кт сметка 612 Разходи за спомагателна дейност – при отписани разходи за спомагателна дейност  

нач. с-до Дт

Не може да има. Начално дебитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

нач. с-до Кт

Не може да има. Начално кредитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

оборот Дт

Приключване на сметката в 123

оборот Кт

Признати приходи от услуги

кр. с-до Дт

Не може да има. Крайно дебитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

кр. с-до Кт

Не може да има. Крайно кредитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

704

Приходи от наем

Пасивна


отчита:

Приходите от наем

структура:

Аналитична –  в зависимост от нуждите за управленски цели (по обекти, разходни центрове)

кореспондира:

Дт сметка 411 Вземания от клиенти – за отчитане на прихода от продажба и вземане от клиент

Кт сметка 123 Печалби и загуби от текущата година (за приключване на група 70 в края на отчетния период). 

Дт сметка 751 Нефинасови приходи за бъдещи периоди - при признаване на такива като текущи

нач. с-до Дт

Не може да има. Начално дебитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

нач. с-до Кт

Не може да има. Начално кредитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

оборот Дт

Приключване на сметката в 123

оборот Кт

Признати приходи от наем

кр. с-до Дт

Не може да има. Крайно дебитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

кр. с-до Кт

Не може да има. Крайно кредитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

705

Приходи от продажби на дълготрайни активи

Пасивна


отчита:

Приходите от продажби на дълготрайни активи

структура:

Синтетична

кореспондира:

Дт сметка 411 Вземания от клиенти - за отчитане на прихода от продажба и вземане от клиент

Кт сметка 20 и 21 (Дълготрайни активи) - за изписване на балансова стойност на продадените активи

Дт/Кт сметка 123 Печалби и загуби от текущата година (за приключване на група 70 в края на отчетния период). 

нач. с-до Дт

Не може да има. Начално дебитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

нач. с-до Кт

Не може да има. Начално кредитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

оборот Дт

Балансова стойност на продадени дълготрайни активи; приключване на сметката в 123

оборот Кт

Признати приходи от продажба на дълготрайни активи; приключване на сметката в 123

кр. с-до Дт

Не може да има. Крайно дебитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

кр. с-до Кт

Не може да има. Крайно кредитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

706

Приходи от продажба на материали

Пасивна


отчита:

Приходите от продажби на материали

структура:

Аналитична –  в зависимост от нуждите за управленски цели (по видове материали, разходни центрове)

кореспондира:

Дт сметка 411 Вземания от клиенти - за отчитане на прихода от продажба и вземане от клиент

Кт сметка 302 Суровини/материали за изписване на себестойност на продадени материали

Дт/Кт сметка 123 Печалби и загуби от текущата година (за приключване на група 70 в края на отчетния период). 

нач. с-до Дт

Не може да има. Начално дебитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

нач. с-до Кт

Не може да има. Начално кредитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

оборот Дт

Себестойност на продадени материали; приключване на сметката в 123

оборот Кт

Признати приходи от продажба на материали; приключване на сметката в 123

кр. с-до Дт

Не може да има. Крайно дебитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

кр. с-до Кт

Не може да има. Крайно кредитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

707

Приходи от последващи оценки на активи 

Пасивна


отчита:

Печалба от последващи оценки на активи по справедлива стойност; обратно проявление на загуба от обезценка. Сметката се използва когато отчетените приходи следва да се представят като такива от оперативна дейност

структура:

Аналитична – по активи

кореспондира:

Дт сметки от групи 20, 21, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 51 и 52, както и Вземания по 4 Раздел – когато печалбата се отчита директно в печалбата или загубата

Дт сметки от група 25 Корекции при обезценка на активи – когато се използва корекционна сметка

Кт 123 Печалба и загуба – при приключване на сметката

нач. с-до Дт

Не може да има. Начално дебитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

нач. с-до Кт

Не може да има. Начално кредитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

оборот Дт

Начислени загуби от последващи оценки на активи (преоценка по справедлива стойност или обезценка)

оборот Кт

Приключване на сметката в групи 61 Разходи за дейността или 123 сметка Печалби и загуби от текущата година

кр. с-до Дт

Не може да има. Крайно дебитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

кр. с-до Кт

Не може да има. Крайно кредитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

708

Приходи от финансирания

Пасивна


отчита:

Получените парични суми от финансиране и правителствени дарения

структура:

Аналитична – по видове финансирания

кореспондира:

Дт сметки от група 50 (парични средства)

Дт сметки 753 Финансиране за дълготрайни активи и 754 Финансиране за текуща дейност– за отчитане на прихода (пропорционално на начислената амортизация за закупените амортизируеми активи или при признаване на разхода свързан с неамортизируеми активи или текущи разходи)

Кт сметка 123 Печалби и загуби – при приключване на сметката

нач. с-до Дт

Не може да има. Начално дебитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

нач. с-до Кт

Не може да има. Начално кредитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

оборот Дт

Приключване на сметката в 123

оборот Кт

Признати приходи от финансиране

кр. с-до Дт

Не може да има. Крайно дебитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

кр. с-до Кт

Не може да има. Крайно кредитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

709

Други приходи от дейността

Пасивна


отчита:

Други приходи от дейността

структура:

Аналитична –  в зависимост от нуждите за управленски цели (по видове приходи, разходни центрове)

кореспондира:

Дт сметка 411 Клиенти - за отчитане на прихода от продажба и вземане от клиент, получени неустойки

Дт сметки за активи (група 20, 21, 30 и т.н) - при безвъзмедно получени активи

Дт сметки от група 15 Получени заеми и 4 Раздел - при отписани задължения

Дт/Кт сметка 123 Печалби и загуби от текущата година (за приключване на група 70 в края на отчетния период). 

нач. с-до Дт

Не може да има. Начално дебитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

нач. с-до Кт

Не може да има. Начално кредитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

оборот Дт

Себестойност/балансова стойност на активи свързани с генерирането на прихода; приключване на сметката в 123

оборот Кт

Признати приходи; приключване на сметката в 123

кр. с-до Дт

Не може да има. Крайно дебитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

кр. с-до Кт

Не може да има. Крайно кредитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

            група 71: Приходи в Предприятия с Нестопанска Дейност

711

Приходи от регламентирана дейност

Пасивна


отчита:

Приходите от нестопанската дейност на предприятието

структура:

Аналитична –  в зависимост от нуждите за управленски цели (по видове услуги, разходни центрове)

кореспондира:

Дт сметка 411 Вземания от клиенти – за отчитане на прихода от продажба и вземане от клиент

Кт сметка 125 Резултат от дейността на предприятия с нестопанска цел – (за приключване на група 71 в края на отчетния период). 

Дт сметки за активи (група 20, 30 и т.н) - при получени активи от регламентирани дейности 

нач. с-до Дт

Не може да има. Начално дебитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

нач. с-до Кт

Не може да има. Начално кредитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

оборот Дт

Приключване на сметката в 125

оборот Кт

Признати приходи

кр. с-до Дт

Не може да има. Крайно дебитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

кр. с-до Кт

Не може да има. Крайно кредитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

712

Приходи от членски внос

Пасивна


отчита:

Приходите от членски внос

структура:

Синтетична (При необходимост би могла да се отчита и аналитично по членове)

кореспондира:

Дт сметка 411 Вземания от клиенти – за отчитане на прихода от продажба и вземане от клиент

Кт сметка 125 Резултат от дейността на предприятия с нестопанска цел - (за приключване на група 71 в края на отчетния период).

нач. с-до Дт

Не може да има. Начално дебитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

нач. с-до Кт

Не може да има. Начално кредитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

оборот Дт

Приключване на сметката в 125

оборот Кт

Признати приходи

кр. с-до Дт

Не може да има. Крайно дебитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

кр. с-до Кт

Не може да има. Крайно кредитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

713

Приходи от финансирания и дарения

Пасивна


отчита:

Приходите по получени финансирания по програми

структура:

Синтетична (При необходимост би могла да се отчита и аналитично по програми)

кореспондира:

Дт сметки от група 50 (парични средства при получаване на финансиране за текущата

Дт сметки 753 Финансиране за дълготрайни активи и 754 Финансиране за текуща дейност – за отчитане на прихода пропорционално на начислената амортизация за закупените амортизируеми активи или при признаване на разхода свързан с неамортизируеми активи или текущи разходи)

Кт сметка 125 Резултат от дейността на предприятия с нестопанска цел - (за приключване на група 71 в края на отчетния период). 

нач. с-до Дт

Не може да има. Начално дебитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

нач. с-до Кт

Не може да има. Начално кредитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

оборот Дт

Приключване на сметката в 125

оборот Кт

Признати приходи

кр. с-до Дт

Не може да има. Крайно дебитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

кр. с-до Кт

Не може да има. Крайно кредитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

714

Приходи от правителствени дарения

Пасивна


отчита:

Приходите по получени финансирания от правителствени дарения

структура:

Синтетична (При необходимост би могла да се отчита и аналитично по дарения)

кореспондира:

Дт сметки от група 50 (парични средства при получаване на финансиране за текущата дейност

Дт сметки 753 Финансиране за дълготрайни активи и 754 Финансиране за текуща дейност – за отчитане на прихода пропорционално на начислената амортизация за закупените амортизируеми активи или при признаване на разхода свързан с неамортизируеми активи или текущи разходи)

Кт сметка 125 Резултат от дейността на предприятия с нестопанска цел - (за приключване на група 71 в края на отчетния период). 

нач. с-до Дт

Не може да има. Начално дебитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

нач. с-до Кт

Не може да има. Начално кредитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

оборот Дт

Приключване на сметката в 125

оборот Кт

Признати приходи

кр. с-до Дт

Не може да има. Крайно дебитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

кр. с-до Кт

Не може да има. Крайно кредитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

715

Приходи от други дарения

Пасивна


отчита:

Приходите по получени други дарения

структура:

Синтетична (При необходимост би могла да се отчита и аналитично по дарения)

кореспондира:

Дт сметки от група 50 (парични средства при получаване на финансиране за текущата дейност

Дт сметки 753 Финансиране за дълготрайни активи и 754 Финансиране за текуща дейност – за отчитане на прихода пропорционално на начислената амортизация за закупените амортизируеми активи или при признаване на разхода свързан с неамортизируеми активи или текущи разходи)

Кт сметка 125 Резултат от дейността на предприятия с нестопанска цел - (за приключване на група 71 в края на отчетния период). 

нач. с-до Дт

Не може да има. Начално дебитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

нач. с-до Кт

Не може да има. Начално кредитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

оборот Дт

Приключване на сметката в 125

оборот Кт

Признати приходи

кр. с-до Дт

Не може да има. Крайно дебитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

кр. с-до Кт

Не може да има. Крайно кредитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

719

Други приходи

Пасивна


отчита:

Други приходи от нестопанската дейност на предприятието

структура:

Аналитична –  в зависимост от нуждите за управленски цели (по видове услуги, разходни центрове)

кореспондира:

Дт сметка 411 Клиенти - за отчитане на прихода от продажба и вземане от клиент

Кт сметка 125 Резултат от дейността на предприятия с нестопанска цел - (за приключване на група 71 в края на отчетния период). 

нач. с-до Дт

Не може да има. Начално дебитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

нач. с-до Кт

Не може да има. Начално кредитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

оборот Дт

Приключване на сметката в 125

оборот Кт

Признати приходи

кр. с-до Дт

Не може да има. Крайно дебитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

кр. с-до Кт

Не може да има. Крайно кредитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

            група 72: Финансови Приходи

721

Приходи от лихви

Пасивна


отчита:

Начислените приходи за лихви по предоставени кредити и лихвоносни вземания

структура:

Аналитична – по видове лихви (източници на лихви)

кореспондира:

Дт  сметка 496 Разчети по лихви -  при начисляване на прихода от лихви

Дт сметки от група 50 (парични средства) - при получаване на лихвите (без да се използва разчетна сметка)

Кт сметка 123 Печалби и загуби – за приключване на сметката

нач. с-до Дт

Не може да има. Начално дебитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

нач. с-до Кт

Не може да има. Начално кредитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

оборот Дт

Приключване на сметката в 123

оборот Кт

Признати приходи за лихви

кр. с-до Дт

Не може да има. Крайно дебитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

кр. с-до Кт

Не може да има. Крайно кредитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

722

Приходи от съучастия

Пасивна


отчита:

Начислените приходи от дивиденти

структура:

Аналитична – по приходи от видове съучастия

кореспондира:

Дт сметка 424 Вземания за съучастия или сметки от група 50 (парични средства)

Кт сметка 123 Печалби и загуби – за приключване на сметката

нач. с-до Дт

Не може да има. Начално дебитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

нач. с-до Кт

Не може да има. Начално кредитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

оборот Дт

Приключване на сметката в 123

оборот Кт

Признати приходи от дивиденти

кр. с-до Дт

Не може да има. Крайно дебитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

кр. с-до Кт

Не може да има. Крайно кредитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

723

Приходи от операции с финансови активи и инструменти

Пасивна


отчита:

Печалби от финансови активи и инструменти

структура:

Аналитична – по видове финансови активи

кореспондира:

Дт сметки от група 50 (парични средства) или 4 Раздел разчети - с печалбата при продажба на финансови инструменти

Дт Резерви от последващи оценки на финансови инструменти – за освобождаване на резерв в печалбата или загубата при продажба на финансови инструменти налични за продажба

Кт 123 Печалба и загуба – при приключване на сметката

нач. с-до Дт

Не може да има. Начално дебитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

нач. с-до Кт

Не може да има. Начално кредитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

оборот Дт

Приключване на сметката

оборот Кт

Печалби от операции с финансови активи и инструменти

кр. с-до Дт

Не може да има. Крайно дебитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

кр. с-до Кт

Не може да има. Крайно кредитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

724

Приходи от валутни операции

Пасивна


отчита:

Печалби от курсови разлики и преоценка на валута

структура:

Синтетична

кореспондира:

Дт всички сметки деноминирани в чуждестранна валута с изключение на сметки за приходи и разходи и собствен капитал

Кт 123 Печалба и загуба – при приключване на сметката

нач. с-до Дт

Не може да има. Начално дебитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

нач. с-до Кт

Не може да има. Начално кредитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

оборот Дт

Приключване на сметката

оборот Кт

Печалби от валутни курсове

кр. с-до Дт

Не може да има. Крайно дебитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

кр. с-до Кт

Не може да има. Крайно кредитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

725

Приходи от последващи оценки на финансови активи и инструменти

Пасивна


отчита:

Печалби от последващи оценки с финансови активи и инструменти (преоценка по справедлива стойност, реинтегриране на загуба от обезценка). Сметката се използва когато отчетените приходи следва да се представят като такива от финансова дейност.  

структура:

Аналитична – по видове активи

кореспондира:

Дт сметки за финансови активи и инструменти (група 22, 26, 51 и 52) – когато печалбата се отчита директно в печалбата или загубата

Дт сметка от група 25 Корекции при обезценки – при обратно проявление на обезценка - когато обезценката не се кредитира директно срещу актива, а се използва корекционна сметка

Кт 123 Печалба и загуба – при приключване на сметката

нач. с-до Дт

Не може да има. Начално дебитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

нач. с-до Кт

Не може да има. Начално кредитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

оборот Дт

Приключване на сметката

оборот Кт

Печалби от последващи оценки на финансови активи и инструменти

кр. с-до Дт

Не може да има. Крайно дебитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

кр. с-до Кт

Не може да има. Крайно кредитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

729

Други финансови приходи

Пасивна


отчита:

Други финансови приходи

структура:

Аналитична –  в зависимост от нуждите за управленски цели (по видове приходи, разходни центрове)

кореспондира:

Дт сметка 411 Клиенти - за отчитане на прихода от продажба и вземане от клиент

Кт сметка 123 Печалби и загуби от текущата година (за приключване на група 70 в края на отчетния период). 

нач. с-до Дт

Не може да има. Начално дебитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

нач. с-до Кт

Не може да има. Начално кредитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

оборот Дт

Приключване на сметката в 123

оборот Кт

Признати приходи

кр. с-до Дт

Не може да има. Крайно дебитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

кр. с-до Кт

Не може да има. Крайно кредитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

            група 75: Приходи за Бъдещи Периоди и Финансирания

751

Нефинансови приходи за бъдещи периоди

Пасивна


отчита:

Приходите, които не се признават за текущи, а ще бъдат отчетени в печалбата или загубата в бъдещ период

структура:

Аналитична – по видове приходи за бъдещи периоди

кореспондира:

Дт сметки от група 50 (парични средства) – за отчитане на получени средства от клиенти

Кт сметка 708 Приходи от финансиране -  за признаване на прихода

нач. с-до Дт

Не може да има

нач. с-до Кт

Размер на непризнатите приходи, които ще се признаят в един бъдещ период (в началото на периода)

оборот Дт

Приходи за бъдещи периоди признати като текущи

оборот Кт

Нововъзникнали приходи за бъдещи периоди

кр. с-до Дт

Не може да има

кр. с-до Кт

Размер на непризнатите приходи, които ще се признаят в един бъдещ период (към края на периода)

752

Финансови приходи за бъдещи периоди

Пасивна


отчита:

Приходите които не се признават за текущи, а ще бъдат отчетени в печалбата или загубата в бъдещ период

структура:

Аналитична – по видове приходи за бъдещи периоди

кореспондира:

Дт сметки от група 50 (парични средства) – за отчитане на получени средства от клиенти

Кт сметки от група 72 (финансови приходи) – за признаване на прихода

нач. с-до Дт

Не може да има

нач. с-до Кт

Размер на непризнатите приходи, които ще се признаят в един бъдещ период (в началото на периода)

оборот Дт

Приходи за бъдещи периоди признати като текущи

оборот Кт

Нововъзникнали приходи за бъдещи периоди

кр. с-до Дт

Не може да има

кр. с-до Кт

Размер на непризнатите приходи, които ще се признаят в един бъдещ период (към края на периода)

753

Финансиране за дълготрайни активи

Пасивна


отчита:

Получено финансиране което ще се използва за закупуване на дълготрайни активи

структура:

Аналитична – по видове активи

кореспондира:

Дт сметки от група 50 (парични средства) – за отчитане на получени средства

Кт сметки 708 Приходи от финансиране – за признаване на прихода, пропорционално на начислената амортизация

нач. с-до Дт

Не може да има

нач. с-до Кт

Размер на непризнатите приходи, които ще се признаят в един бъдещ период (в началото на периода)

оборот Дт

Приходи за бъдещи периоди признати като текущи

оборот Кт

Получено финансиране през периода

кр. с-до Дт

Не може да има

кр. с-до Кт

Размер на непризнатите приходи, които ще се признаят в един бъдещ период (към края на периода)

754

Финансиране на текущата дейност

Пасивна


отчита:

Получено финансиране което ще се използва за текуща дейност

структура:

Аналитична – по контрагенти

кореспондира:

Дт сметки от група 50 (парични средства) – за отчитане на получени средства

Кт сметки 708 Приходи от финансиране – за признаване на прихода в съответствие с извършените разходи, за което е получено финансирането

нач. с-до Дт

Не може да има

нач. с-до Кт

Размер на непризнатите приходи, които ще се признаят в един бъдещ период (в началото на периода)

оборот Дт

Приходи за бъдещи периоди признати като текущи

оборот Кт

Получено финансиране през периода

кр. с-до Дт

Не може да има

кр. с-до Кт

Размер на непризнатите приходи, които ще се признаят в един бъдещ период (към края на периода)

            група 79: Извънредни Приходи

791

Извънредни приходи

Пасивна


отчита:

Приходи извън обичайната дейност (тук не се включват инцидентни приходи, които са присъщи за дейността – застрахователни обезщетения, приходи от лихви и неустойки и други подобни)

структура:

Аналитична – по видове извънредни приходи

кореспондира:

Дт група 50 (парични средства) или 401 Доставчици, 498 Други дебитори – при начисляване на прихода

Кт 123 Печалба и загуба – при приключване на сметката

нач. с-до Дт

Не може да има. Начално дебитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

нач. с-до Кт

Не може да има. Начално кредитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

оборот Дт

Приключване на сметката

оборот Кт

Начислени приходи

кр. с-до Дт

Не може да има. Крайно дебитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

кр. с-до Кт

Не може да има. Крайно кредитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключенКоментари

-->