Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

2.2.6. Сметки за Разходи

Публикувано на: 20.11.2010

            група 60: Разходи по Икономически Елементи

601

Разходи за материали

Активна


отчита:

Използва се за отчитане на начислените разходи за закупени или вложени в производството материали

структура:

Аналитична –  по видове материали (канцеларски материали, гориво, материали вложени в производството) и/или по разходни центрове

кореспондира:

Кт сметка 401 Доставчици – при закупуване

Кт сметки от група 30 (суровини и материали) - при изразходвани материали от склада

Дт сметки от група 61 Разходи за дейността или група 70 Приходи от продажби – при приключване на сметката

нач. с-до Дт

Не може да има. Начално дебитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

нач. с-до Кт

Не може да има. Начално кредитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

оборот Дт

Вложени или закупени материали

оборот Кт

Приключване на сметката

кр. с-до Дт

Не може да има. Крайно дебитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

кр. с-до Кт

Не може да има. Крайно кредитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

602

Разходи за външни услуги

Активна


отчита:

Използва се за отчитане на начислените разходи за външни услуги (консултантски услуги, одит, такси, текущи ремонти, охрана и т.н.)

структура:

Аналитична –  по видове разходи в зависимост от нуждите на ръководството (разходи за ел. енергия и други консумативи при непроизводствени предприятия, разходи за консултантски услуги, куриерски услуги, други външни услуги и пр.) и/или по разходни центрове

кореспондира:

Кт сметка 401 Доставчици и 422 Разчети с подотчетни лица – при закупуване

Дт сметки от група 61 Разходи за дейността или група 70 Приходи от продажби – при приключване на сметката

нач. с-до Дт

Не може да има. Начално дебитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

нач. с-до Кт

Не може да има. Начално кредитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

оборот Дт

Вложени или закупени материали

оборот Кт

Приключване на сметката

кр. с-до Дт

Не може да има. Крайно дебитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

кр. с-до Кт

Не може да има. Крайно кредитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

603

Разходи за амортизация

Активна


отчита:

Използва се за отчитане на начислените амортизации

структура:

Аналитична – по разходни центрове и/или активи   (групи активи)

кореспондира:

Кт сметки от група 24 Амортизации

Дт сметки от група 61 Разходи за дейността или група 70 Приходи от продажби

нач. с-до Дт

Не може да има. Начално дебитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

нач. с-до Кт

Не може да има. Начално кредитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

оборот Дт

Начислени разходи за амортизации през периода

оборот Кт

Приключване на сметката

кр. с-до Дт

Не може да има. Крайно дебитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

кр. с-до Кт

Не може да има. Крайно кредитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

604

Разходи за заплати (възнаграждения)

Активна


отчита:

Използва се за отчитане на начислените заплати на персонала

структура:

Аналитична – по разходни центрове и/или структурни подразделения

кореспондира:

Кт сметка 421 Задължения към персонал – с брутната сума възнаграждението или

Кт сметки 421 и група 46 (Разчети с Осигурители) – за личните данъци и осигурителни вноски за сметка на служителя

Кт сметка 423 Разчети по неизползвани отпуски – при начисляване на неизползвани компенсируеми отпуски

Дт сметки от група 61 Разходи за дейността или група 70 Приходи от продажби – при приключване на сметката

нач. с-до Дт

Не може да има. Начално дебитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

нач. с-до Кт

Не може да има. Начално кредитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

оборот Дт

Начислени разходи за заплати

оборот Кт

Приключване на сметката в групи 61 Разходи за дейността или група 70 Приходи от продажби

кр. с-до Дт

Не може да има. Крайно дебитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

кр. с-до Кт

Не може да има. Крайно кредитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

605

Разходи за осигуровки

Активна


отчита:

Разходите за осигуровки за сметка на работодателя

структура:

Аналитична – по разходни центрове 

кореспондира:

Кт сметка от група 46 Разчети с осигурители  – с осигуровките за сметка на работодателя

Дт сметки от група 61 Разходи за дейността или група 70 Приходи от продажби – при приключване на сметката

Кт сметки от група 46 – при начисляване на осигуровки за на неизползвани компенсируеми отпуски

нач. с-до Дт

Не може да има. Начално дебитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

нач. с-до Кт

Не може да има. Начално кредитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

оборот Дт

Начислени разходи за осигуровки за сметка на работодателя

оборот Кт

Приключване на сметката в групи 61 Разходи за дейността или група 70 Приходи от продажби

кр. с-до Дт

Не може да има. Крайно дебитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

кр. с-до Кт

Не може да има. Крайно кредитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

606

Разходи за данъци, такси и други подобни плащания

Активна


отчита:

Разходите за местни данъци такси, данък при източника за сметка на дружеството, данъци върху разходите, невъзстановим ДДС

структура:

Аналитична –  по видове данъци и такси

кореспондира:

Кт сметки от група 50 (парични средства), 459 Разчети с бюджета

Дт сметки от група 61 Разходи за дейността или група 70 Приходи от продажби – при приключване на сметката

нач. с-до Дт

Не може да има. Начално дебитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

нач. с-до Кт

Не може да има. Начално дебитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

оборот Дт

Начислени разходи за данъци и такси

оборот Кт

Приключване на сметката в групи 61 Разходи за дейността или група 70 Приходи от продажби

кр. с-до Дт

Не може да има. Крайно дебитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

кр. с-до Кт

Не може да има. Крайно кредитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

607

Разходи за провизии

Активна


отчита:

Начислените разходи за провизии по потенциални задължения, уреждането на които е вероятно да изисква изтичане на парични потоци

структура:

Аналитична – по видове задължения

кореспондира:

Кт сметка 497 Провизии – при начисляване на разхода за провизия

Дт сметки от група 61 Разходи за дейността или група 70 Приходи от продажби – при приключване на сметката

нач. с-до Дт

Не може да има. Начално дебитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

нач. с-до Кт

Не може да има. Начално кредитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

оборот Дт

Начислени разходи за провизии

оборот Кт

Приключване на сметката в групи 61 Разходи за дейността или група 70 Приходи от продажби

кр. с-до Дт

Не може да има. Крайно дебитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

кр. с-до Кт

Не може да има. Крайно кредитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

608

 Разходи от последващи оценки на активи

Активна


отчита:

Загуби от последващи оценки на активи по справедлива стойност; загуба от обезценка. Сметката се използва, когато отчетените разходи следва да се представят като такива от оперативна дейност

структура:

Аналитична – по активи

кореспондира:

Кт сметки от групи 20, 21, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 51 и 52, както и Вземания по 4 Раздел – когато обезценката се отчита директно в печалбата или загубата

Кт сметка от група 25 Корекции при обезценки – когато обезценката не се кредитира директно срещу актива, а се използва корекционна сметка 

Дт сметки от група 61 Разходи за дейността или група 70 Приходи от продажби – при приключване на сметката

нач. с-до Дт

Не може да има. Начално дебитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

нач. с-до Кт

Не може да има. Начално кредитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

оборот Дт

Начислени загуби от последващи оценки на активи (преоценка по справедлива стойност или обезценка)

оборот Кт

Приключване на сметката в групи 61 Разходи за дейността или група 70 Приходи от продажби

кр. с-до Дт

Не може да има. Крайно дебитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

кр. с-до Кт

Не може да има. Крайно кредитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

609

Други разходи

Активна


отчита:

Други разходи

структура:

Аналитична –  по видове разходи в зависимост от нуждите на ръководството (разходи за пътуване и нощувки, непризнати разходи, липси и брак и т.н.) 

кореспондира:

Кт сметка 401 Доставчици – при възникване на задължения

Кт сметки от раздел 4 Разчети – при отписване на вземания

Кт сметка 422 Разчети с подотчетни лица – при отчитане на разходи извършени от подотчетни лица

Кт сметки за активи (група 20, 21, 30 и т.н). – при отписване на балансова стойност на актива (например брак, погиване при природно бедствие, изваждане от употреба)

Дт сметки от група 61 Разходи за дейността или група 70 Приходи от продажби – при приключване на сметката

нач. с-до Дт

Не може да има. Начално дебитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

нач. с-до Кт

Не може да има. Начално кредитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

оборот Дт

Начислени разходи

оборот Кт

Приключване на сметката в групи 61 Разходи за дейността или група 70 Приходи от продажба

кр. с-до Дт

Не може да има. Крайно дебитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

кр. с-до Кт

Не може да има. Крайно кредитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

            група 61: Разходи за Дейността

611

Разходи за основна дейност

Активна


отчита:

Разходите относими към основната дейност. Използва се за отчитане само на основни производствени разходи; тези разходи формират фактическата себестойност на произведената продукция

структура:

Аналитична –  по видове основни дейности 

кореспондира:

Кт сметки от група 60 (за отчитане на разходите за основна дейност)

Кт сметка 612 Разходи за спомагателна дейност - при отнасяне на такива разходи към разходи за основна дейност

Дт Сметка 303 Продукти за заприхождаване на произведена продукция

Дт Сметка от група 31 Краткотрайни билологични активи – при приръст на млади животни и животни за угояване

Дт сметки от група 70 Приходи от продажби - при приключване на сметката

нач. с-до Дт

Незавършено производство в началото на периода

нач. с-до Кт

Не може да има

оборот Дт

Натрупвани разходи за основна дейност през периода

оборот Кт

Признаване на готовата продукция

кр. с-до Дт

Незавършено производство в края на периода

кр. с-до Кт

Не може да има

612

Разходи за спомагателна дейност

Активна


отчита:

Прилага се само при производство на продукция. Отчита всички непреки производствени разходи, които се отнасят към няколко основни дейности и се разпределят на определена база към основните дейности („ключ” за разпределение на непреките разходи)

структура:

Аналитична –  видове спомагателни дейности

кореспондира:

Кт Сметки от група 60 (за отчитане на разходите за спомагателна дейност)

Дт аналитични сметки 611 Разходи за основна дейност (при разпределение на непреките разходи към основните производствени дейности)

Дт сметка 303 Продукти – при производството на съпътстващи продукти

нач. с-до Дт

Незавършена спомагателна дейност в началото на отчетния период

нач. с-до Кт

Не може да има

оборот Дт

Разходи относими към спомагателна дейност

оборот Кт

Разпределение на разходите за спомагателна дейност към основните дейности

кр. с-до Дт

Незавършена спомагателна дейност в края на отчетния период

кр. с-до Кт

Не може да има

613

Разходи за придобиване на дълготрайни активи

Активна


отчита:

Капитализирани разходи за придобиване на ДМА, докато активът не бъде изграден и готов за експлоатация

структура:

Аналитична – по видове активи

кореспондира:

Кт сметки от група 50 (парични средства), сметка 401 Доставчици

Кт разходи от група 60 (Разходи по икономически елементи) – при прилагане на НСФОМСП

Дт сметки от група 20 (дълготрайни активи) и 224 Инвестиционни имоти – при въвеждане на актива в експлоатация

Дт сметка 608 Разходи от последващи оценки на активи – при обезценка на разходи за придобиване на ДМА

Кт сметка 612 Разходи за спомагателна дейност – при извършени спомагателни услуги по придобиването на дълготрайните активи

нач. с-до Дт

Стойност на извършените разходи за ДМА в процес на изграждане в началото на периода

нач. с-до Кт

Не може да има

оборот Дт

Начислени разходи

оборот Кт

Заприходени ДМА

кр. с-до Дт

Стойност на извършените разходи за ДМА в процес на изграждане в края на периода

кр. с-до Кт

Не може да има

614

Административни разходи

Активна


отчита:

Разходите за административна дейност организация и управление

структура:

Аналитична –  по видове административни дейности/ разходни центрове

кореспондира:

Кт сметки от група 60 (за отчитане на разходите за основна дейност)

Дт сметки от група 70 Приходи от продажби - при приключване на сметката

нач. с-до Дт

Не може да има. Начално дебитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

нач. с-до Кт

Не може да има. Начално кредитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

оборот Дт

Натрупвани разходи за основна дейност през периода

оборот Кт

Приключване на сметката

кр. с-до Дт

Не може да има. Крайно дебитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

кр. с-до Кт

Не може да има. Крайно кредитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

615

Разходи за продажби

Активна


отчита:

Разходите за продажби 

структура:

Аналитична – по разходни центрове

кореспондира:

Кт сметки от група 60 (за отчитане на разходите за основна дейност)

Дт сметки от група 70 Приходи от продажби - при приключване на сметката

нач. с-до Дт

Не може да има. Начално дебитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

нач. с-до Кт

Не може да има. Начално дебитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

оборот Дт

Натрупвани разходи за продажби през периода

оборот Кт

Приключване на сметката

кр. с-до Дт

Не може да има. Крайно дебитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

кр. с-до Кт

Не може да има. Крайно кредитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

            група 62: Финансови Разходи

621

Разходи за лихви

Активна


отчита:

Начислените разходи за лихви по кредити и кредитни инструменти, включително разходи за такси и комисионни които са част от ефективния лихвен процент

структура:

Аналитична – по видове лихви

кореспондира:

Кт сметки 496 Разчети по лихви – при начисляване на лихвите

Кт 50 при изплатени лихви, които не са били начислени към 496

Дт сметка 123 Печалби и загуби – за приключване на сметката

Кт сметка 652 Финансови разходи за бъдещи периоди – при признаването на разхода за текущ

нач. с-до Дт

Не може да има. Начално дебитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

нач. с-до Кт

Не може да има. Начално кредитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

оборот Дт

Начислени разходи

оборот Кт

Приключване на сметката в 123 сметка Печалби и загуби от текущата година

кр. с-до Дт

Не може да има. Крайно дебитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

кр. с-до Кт

Не може да има. Крайно кредитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

623

Разходи по операции с финансови активи и инструменти

Активна


отчита:

Загуби от операции с финансови активи и инструменти

структура:

Аналитична – по видове финансови активи

кореспондира:

Кт сметки за финансови активи и инструменти (група 22, 26, 51 и 52)

Дт 123 Печалба и загуба – при приключване на сметката

нач. с-до Дт

Не може да има. Начално дебитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

нач. с-до Кт

Не може да има. Начално кредитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

оборот Дт

Загуби от операции с финансови активи и инструменти

оборот Кт

Приключване на сметката

кр. с-до Дт

Не може да има. Крайно дебитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

кр. с-до Кт

Не може да има. Крайно кредитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

624

Разходи по валутни операции

Активна


отчита:

Загуби от курсови разлики и преоценка на валута

структура:

Синтетична

кореспондира:

Кт всички сметки деноминирани в чуждестранна валута с изключение на сметки за приходи и разходи и собствен капитал

Дт 123 Печалба и загуба – при приключване на сметката

нач. с-до Дт

Не може да има. Начално дебитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

нач. с-до Кт

Не може да има. Начално кредитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

оборот Дт

Загуби от валутни курсове

оборот Кт

Приключване на сметката

кр. с-до Дт

Не може да има. Крайно дебитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

кр. с-до Кт

Не може да има. Крайно кредитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

625

Разходи от последващи оценки на финансови активи и инструменти

Активна


отчита:

Загуби от последващи оценки с финансови активи и инструменти (преоценка по справедлива стойност, обезценка). Сметката се използва когато отчетените разходите следва да се представят като такива от финансова дейност.

структура:

Аналитична – по активи

кореспондира:

Кт сметки за финансови активи и инструменти (група 22, 26, 51 и 52) –  когато обезценката се отчита директно в печалбата или загубата

Кт сметка 113 Резерв от последваща оценка на финансови инструменти – при отписване на финансовия инструмент и прехвърляне на „нереализирана” загуба в печалбата ии загубата  

Кт сметка от група 25 Корекции при обезценки – когато обезценката не се кредитира директно срещу актива, а се използва корекционна сметка 

Дт 123 Печалба и загуба – при приключване на сметката

нач. с-до Дт

Не може да има. Начално дебитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

нач. с-до Кт

Не може да има. Начално кредитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

оборот Дт

Загуби от последващи оценки на финансови активи и инструменти

оборот Кт

Приключване на сметката

кр. с-до Дт

Не може да има. Начално дебитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

кр. с-до Кт

Не може да има. Начално кредитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

629

Други финансови разходи

Активна


отчита:

Такси и комисионни и други финансови разходи, които не попадат в горните сметки

структура:

Аналитична – по видове разходи

кореспондира:

Кт група 50 (парични средства) – при плащане на разхода в същия период

Кт 499 Други кредитори – при начисляване на разхода

Дт 123 Печалба и загуба – при приключване на сметката

нач. с-до Дт

Не може да има. Начално дебитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

нач. с-до Кт

Не може да има. Начално кредитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

оборот Дт

Начислени разходи

оборот Кт

Приключване на сметката

кр. с-до Дт

Не може да има. Крайно дебитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

кр. с-до Кт

Не може да има. Крайно кредитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

            група 65: Разходи за Бъдещи Периоди

651

Нефинансови разходи за бъдещи периоди

Активна


отчита:

Извършени плащания, които ще се признаят за разход в бъдещ период (застраховки, наеми, абонамент и т.н)

структура:

Аналитична – по видове разходи (застраховки, предплатен наем и др.)

кореспондира:

Кт сметки от група 40 (задължения към доставчици) – при възникване

Кт сметка 159 Други заеми и дългове – за отчитане на лихви по финансов лизинг по НСФОМСП

Дт сметки от група 60 – за прехвърляне на разхода като текущ

нач. с-до Дт

Непризнати (неамортизирани) разходи, които ще се отнесат като разход в бъдещ период в началото на периода

нач. с-до Кт

Не може да има

оборот Дт

Начислени разходи за бъдещи периоди през периода

оборот Кт

Разходи за бъдещи периоди признати като текущи

кр. с-до Дт

Непризнати (неамортизирани) разходи, които ще се отнесат като разход в бъдещ период в края на периода

кр. с-до Кт

Не може да има

652

Финансови разходи за бъдещи периоди

Активна


отчита:

Извършени плащания, които ще се признаят за разход в бъдещ период; сумата на лихвените плащания при договор за финансов лизинг (при прилагане на НСФОМСП)

структура:

Аналитична – по видове разходи (лихви по лизинг, такси и комисионни по договори за заем).

кореспондира:

Кт сметки от група 40 (задължения към доставчици) при възникване

Кт сметка 159 Други заеми и дългове – за отчитане на лихви по финансов лизинг по НСФОМСП

Дт сметки от група 62 (Финансови разходи) – за прехвърляне на разхода като текущ

нач. с-до Дт

Непризнати (неамортизирани) разходи, които ще се отнесат като разход в бъдещ период в началото на периода

нач. с-до Кт

Не може да има

оборот Дт

Начислени разходи за бъдещи периоди през периода

оборот Кт

Разходи за бъдещи периоди признати като текущи

кр. с-до Дт

Непризнати (неамортизирани) разходи, които ще се отнесат като разход в бъдещ период в края на периода

кр. с-до Кт

Не може да има

            група 69: Извънредни Разходи

691

Извънредни разходи

Активна


отчита:

Разходи извън обичайната дейност (тук не се включват инцидентни разходи, които са присъщи за дейността – липси, кражби, аварии, санкции)

структура:

Аналитична – по видове извънредни разходи

кореспондира:

Кт група 50 (парични средства) или 411 Клиенти, 499 Други кредитори – при начисляване на разхода

Дт сметки от група 70 или 123 Печалба и загуба – при приключване на сметката

нач. с-до Дт

Не може да има. Начално дебитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

нач. с-до Кт

Не може да има. Начално кредитно салдо означава, че предходният отчетен период не е приключен

оборот Дт

Начислени разходи

оборот Кт

Приключване на сметката

кр. с-до Дт

Не може да има. Крайно дебитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключен

кр. с-до Кт

Не може да има. Крайно кредитно салдо означава, че изтеклият отчетен период не е приключенКоментари

-->