Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

2.2.2. Сметки за Дълготрайни Активи

Публикувано на: 20.11.2010

            група 20: Дълготрайни Материални Активи

2011

Земи (терени)

Активна


отчита:

Земите собственост на дружеството, с изключение на тези квалифицирани като инвестиционни имоти. За да се признае актив не е задължително лицето да е придобило право на собственост, а да носи всички значими рискове и изгоди от ползването на актива

структура:

Аналитична – по активи, освен ако не са много като количество и са заведени аналитично в отделен софтуер

кореспондира:

Кт сметка 401 Доставчици, сметки от група 50 (парични средства) – при закупуване на актива

Кт сметка 159 Други заеми и дългове – при закупуване на актива със заем

Дт сметка 705 Приходи от продажба на дълготрайни активи – за отписване на отчетната стойност на земята

Дт сметка 608 Разходи от последяващи оценки на активи – при обезценка на земята

Дт 609 Други разходи при изписване на актива

Кт 707 Приходи от последяваща оценка на активи – при възстановяване на загуба от обезценка на активи

Кт сметка 112 Резерви от последяващи оценки на дълготрайни активи – при отчитане по справедлива стойност

Дт сметка 112 Резерви от последяващи оценки на дълготрайни активи – при намаляване на преоценъчен резерв, но не повече от размера на първоначално признатия за съответния актив  

Кт сметка 101 Регистриран капитал – при непарична вноска (апорт)

Кт сметка 753 Финансиране за дълготрайни активи – при придобиване чрез правителствено дарение

Кт сметка 709 Други приходи – при дарение

Дт сметка 224 Инвестиции в имоти (Инвестиционни имоти) – при трансформиране на актива в инвестиционен имот

нач. с-до Дт

Отчетната стойност на земята в началото на периода

нач. с-до Кт

Не може да има

оборот Дт

Придобити земи през периода; увеличение в резултат на преоценка

оборот Кт

Изписани/обезценени земи през периода; намаление в резултат на преоценка

кр. с-до Дт

Отчетната стойност на земя в края на периода

кр. с-до Кт

Не може да има

2012

Подобрения върху земите

Активна


отчита:

Подобрения върху земи, които не отговарят на критериите за признаване на отделен дълготраен материален актив (оформяне, ограждане, асфалтиране, дрениране).

Структура, кореспонденции, обороти и салда – аналогични на сметка 2011 Земи (терени)

202

Сгради и конструкции

Активна


отчита:

Сгради и конструкции придобити или използвани от дружеството. За да се признае актив, не е задължително лицето да е придобило право на собственост, а да носи всички значими рискове и изгоди от ползването на актива (например сгради придобити при условията на финансов лизинг)

структура:

Аналитична – по активи, освен ако не са много като количество и са заведени аналитично в отделен софтуер

кореспондира:

Кт сметка 401 Доставчици, сметки от група 50 – при закупуване

Кт сметка 159 Други заеми и дългове (при придобиване на активи на финансов лизинг)

Дт сметки от група 24 Амортизации (при отписване на актива)

Дт сметка 705 Приходи от продажба на дълготрайни активи – за отписване на счетоводната балансова стойност

Дт сметка 608 Разходи от последващи оценки на активи – при обезценка на сгради след изписване на натрупаната амортизация

Дт 609 Други разходи при изписване на актива или при брак

Кт 613 Разходи за придобиване на дълготрайни активи – при признаване придобиването по стопански начин

Кт 707 Приходи от последваща оценка на активи – при обратно проявление на загуба от обезценка (т.е. признаване на приход)

Кт сметка 112 Резерви от последващи оценки на дълготрайни активи – при отчитане по справедлива стойност

Дт сметка 112 Резерви от последващи оценки на дълготрайни активи – при намаляване на преоценъчен резерв, но не повече от размера на първоначално признатия за съответния актив  

Кт сметка 101 Регистриран капитал – при непарична вноска (апорт)

Кт сметка 753 Финансиране за дълготрайни активи – при придобиване чрез правителствено дарение

Кт сметка 709 Други приходи – при дарение

Дт сметка 224 Инвестиции в имоти (Инвестиционни имоти) – при трансформиране на актива в инвестиционен имот

нач. с-до Дт

Отчетната стойност на сградите и конструкциите в началото на периода

нач. с-до Кт

Не може да има

оборот Дт

Придобити сградите и конструкциите през периода; увеличение в резултат на преоценка

оборот Кт

Изписани/обезценени сгради и конструкции през периода; намаление в резултат на преоценка

кр. с-до Дт

Отчетната стойност на сградите и конструкциите в края на периода

кр. с-до Кт

Не може да има

203

Компютърна техника

Активна


отчита:

Компютри и компютърна техника придобити или използвани от дружеството

                Структура, кореспонденции, обороти и салда – аналогични на сметка 202 Сгради и конструкции

204

Съоръжения

Активна


отчита:

Съоръжения придобити или използвани от дружеството (например: силози, производствени съоръжения, преносни мрежи)

                Структура, кореспонденции, обороти и салда – аналогични на сметка 202 Сгради и конструкции

205

Машини и оборудване

Активна


отчита:

Машините и оборудването придобити или използвани от дружеството.

                Структура, кореспонденции, обороти и салда – аналогични на сметка 202 Сгради и конструкции

206

Транспортни средства

Активна


отчита:

Транспортните средства придобити или използвани от дружеството.

                Структура, кореспонденции, обороти и салда – аналогични на сметка 202 Сгради и конструкции

207

Офис обзавеждане

Активна


отчита:

Офис обзавеждане придобито или използвано от дружеството.

                Структура, кореспонденции, обороти и салда – аналогични на сметка 202 Сгради и конструкции

209

Други дълготрайни материални активи

Активна


отчита:

ДМА, които не попадат в горните категории, доколкото надвишават прага на същественост за признаване на ДМА определен от дружеството.

                Структура, кореспонденции, обороти и салда – аналогични на сметка 202 Сгради и конструкции

            група 21: Дълготрайни Нематериални Активи

211

Продукти от развойна дейност

Активна


отчита:

Разходите за продукти от развойна дейност, след завършване на изследователската фаза, т.е. за да се капитализират разходите от развойна дейност, предприятието трябва да докаже следното: (1) техническата изпълнимост на проекта, така че той да бъде на разположение за ползване или продажба; (2) намерението да завърши проекта и да го използва или продаде; (3) способност да използва или продаде нематериалния актив; (4) как нематериалният актив ще генерира бъдещи икономически ползи; (5) наличието на адекватни технически, финансови и други ресурси за приключване на развойната дейност; (6) способност за надеждно определяне на разходите, отнасящи се до нематериалния актив по време на неговото разработване.

структура:

Аналитична – по активи, освен ако не са много като количество и са заведени аналитично в отделен софтуер

кореспондира:

Кт сметка 401 Доставчици, сметки от група 50 – при закупуване

Кт сметка 159 Други заеми и дългове - при придобиване на активи със заем

Кт сметки от група 60 при капитализиране на разходи (когато последните се отчитат по икономически елементи съгласно НСФОМСП)

Дт сметки от група 24 Амортизации (при отписване на актива)

Дт сметка 705 Приходи от продажба на дълготрайни активи – за отписване на счетоводната балансова стойност

Дт сметка 608 Разходи от последващи оценки на активи – при обезценка на продукти от развойна дейност след изписване на натрупаната амортизация

Дт сметка 609 Други разходи

Кт 613 Разходи за придобиване на дълготрайни активи – при придобиването по стопански начин

Кт 707 Приходи от последваща оценка на активи – при възстановяване на загуба от обезценка

Кт сметка 112 Резерви от последващи оценки на дълготрайни активи – при отчитане по справедлива стойност (само при активен пазар)

Дт сметка 112 Резерви от последващи оценки на дълготрайни активи – при намаляване на преоценъчен резерв, но не повече от размера на първоначално признатия за съответния актив (само при активен пазар)

Кт сметка 101 Регистриран капитал – при непарична вноска (апорт)

Кт сметка 753 Финансиране за дълготрайни активи – при придобиване чрез правителствено дарение

Кт сметка 709 Други приходи – при дарение

нач. с-до Дт

Отчетната стойност на продуктите от развойна дейност в началото на периода

нач. с-до Кт

Не може да има

оборот Дт

Придобити/създадени продукти от развойна дейност през периода; увеличение в резултат на преоценка

оборот Кт

Изписани/обезценени продукти от развойна дейност през периода; намаление в резултат на преоценка

кр. с-до Дт

Отчетната стойност на продуктите от развойна дейност в края на периода

кр. с-до Кт

Не може да има

212

Програмни продукти

Активна


отчита:

Закупените или създадени програмни продукти. Следва да се прецени доколко програмните продукти отговарят на критерия за признаване на нематериален актив (софтуер разработен за нуждите на предприятието) или са част от дълготрайните активи (например стандартен софтуер). 

                Структура, кореспонденции, обороти и салда – аналогични на сметка 211 Продукти от развойна дейност

213

Права върху интелектуална собственост

Активна


отчита:

Закупени, придобити или защитени по друг начин права върху интелектуална собственост

                Структура, кореспонденции, обороти и салда – аналогични на сметка 211 Продукти от развойна дейност

214

Права върху индустриална собственост

Активна


отчита:

Закупени, придобити или защитени по друг начин права върху индустриална собственост

                Структура, кореспонденции, обороти и салда – аналогични на сметка 211 Продукти от развойна дейност

219

Други дълготрайни нематериални активи

Активна


отчита:

Други ДНА, непопадащи в горните групи

                Структура, кореспонденции, обороти и салда – аналогични на сметка 211 Продукти от развойна дейност

                група 22: Дългосрочни Финансови Активи и Инвестиционни Имоти

                Забележка: Отчитането и презентацията на печалбите/загубите от инвестициите в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия като приходи/разходи за дейността или финансови приходи/разходи зависи до голяма степен от дейността на дружеството и възприетата счетоводна политика. В тази връзка посочените кореспонденции като печалби/загуби от оперативна дейност са приложими по-скоро за нефинансови предприятия.

221

Инвестиции в дъщерни предприятия

Активна


отчита:

Инвестиции в дъщерни предприятия, т.е. инвестиции при които предприятието притежава пряко или косвено: повече от половината от капитала на дъщерно предприятие; или повече от половината от гласовете в управителното тяло; или притежава половината или по-малко от половината от гласовете, но е овластено да ръководи предприятието по силата на уставни споразумения, да назначава и освобождава повече от половината от членовете на управителното тяло или по друг начин да упражнява контрол върху дейността на предприятието.

структура:

Аналитична – по инвестиции

кореспондира:

Кт сметка 401 Доставчици, 499 Други дебитори, сметки от група 50 (парични средства) – при закупуване

Дт сметка 608 Разходи от последяващи оценки на активи – за обезценка, отписване на отчетната стойност на инвестицията, отписване при продажба или преоценка до справедлива стойност

Кт сметка 707 Приходи от последяващи оценки на активи – за възстановяване на загуба от обезценка или при преоценка до справедлива стойност

Кт сметки за активи (група 20, 21, 28, 30 и т.н.) при придобиване чрез замяна с друг актив

Кт сметки от група 4 (сметки за разчети) и група 15 (получени заеми) – при придобиване срещу поемане на пасив

Кт сметка 101 Регистриран капитал – при апорт

Дт сметки от група 50 (парични средства) или сметка 424 Вземания от съучастия – при получаване на дивиденти, когато дивидентите се разпределят за период преди датата на придобиване на инвестицията, както и при прилагане на метода на собствения капитал (последният е приложим само при отчето по НСФОМСП)

Дт/Кт сметки 608/707 Разходи/Приходи от последяваща оценка на активи при прилагане на метода на собствения капитал (последният е приложим само при отчето по НСФОМСП)

нач. с-до Дт

Балансовата стойност на инвестицията в началото на периода

нач. с-до Кт

Не може да има

оборот Дт

Придобити инвестиции през периода/ преоценка (печалба) през периода

оборот Кт

Изписани инвестиции/обезценка/преоценка (загуба) през периода

кр. с-до Дт

Балансовата стойност на инвестицията в края на периода

кр. с-до Кт

Не може да има

222

Инвестиции в асоциирани предприятия

Активна


отчита:

Инвестиции в асоциирани предприятия, т.е. инвестиции, при които инвеститорът упражнява значително влияние, но което не представлява нито дъщерно предприятие, нито съвместно предприятие на инвеститора. Значително влияние е налице ако инвеститорът има право на участие при вземането на решения, свързани с финансовата и оперативната политика на предприятието, т.е. участва при взимането на решения, но не е налице контрол върху финансовата и оперативната политика. В тези предприятия инвеститорът притежава 20 или повече процента от гласовете/дяловете и има право на участие при вземане на решения в управлението, освен когато съществуват недвусмислени доказателства за противното.

                Структура, кореспонденции, обороти и салда – аналогични на сметка 221 Инвестиции в дъщерни предприятия

223

Инвестиции в смесени предприятия

Активна


отчита:

Инвестиции в смесени предприятия, т.е. инвестициите, при които предприятието пряко или косвено упражнява съвместен контрол с друг или други притежатели на дялове, когато не е налице придобиваща страна, упражняваща контрола върху предприятието (контролът е равнопоставен).

                Структура, кореспонденции, обороти и салда – аналогични на сметка 221 Инвестиции в дъщерни предприятия

224

Инвестиции в имоти (Инвестиционни имоти)

Активна


отчита:

Земи или сгради квалифицирани като инвестиционни имоти, т.е. такива които дружеството притежава с цел получаване на приходи от наеми или извличане на ползи от увеличението в стойността им или и за двете, отколкото за ползване за собствени нужди, продажба в рамките на икономическата дейност или с цел производство на стоки/оказване на услуги.

структура:

Аналитична – по активи, освен ако не са много като количество и са заведени аналитично в отделен софтуер

кореспондира:

Кт сметка 401 Доставчици, сметки от група 50 или сметка 159 Други заеми и дългове (при придобиване на активи на финансов лизинг)

При отчитане по цена на придобиване

Дт сметки от група 24 Амортизации (при отписване на актива)

Дт сметка 705 Приходи от продажба на дълготрайни активи – за отписване на счетоводната балансова стойност

Дт сметка 608 Разходи от последващи оценки на активи – при обезценка на земи и сгради след изписване на натрупаната амортизация

При отчитане по справедлива стойност

Дт сметка 608 Разходи от последващи оценки на активи – при намаление на справедливата стойност

Кт сметка 707 Приходи от последващи оценки на активи – при увеличение в справедливата стойност

Дт 609 Други разходи при изписване на актива

Дт сметка 705 Приходи от продажба на дълготрайни активи – за отписване на счетоводната балансова стойност при продажба

Кт сметка от група 20 ДМА – При смяна на предназначението на вече съществуващ актив

Кт сметка 613 - Разходи за придобиване на дълготрайни активи – при признаване  придобиването по стопански начин

Кт сметка 101 Регистриран капитал – при непарична вноска (апорт)

Кт сметка 753 Финансиране за инвестиционни имоти – при придобиване чрез правителствено дарение

Кт сметка 709 Други приходи – при дарение

Дт сметки 201 Земи, 202 Сгради и 304 Стоки при трансформация на инвестиционен имот в земи, сгради или стоки

Кт сметки за активи – при придобиване на инвестиционен имот чрез замяна

Кт сметка за пасиви (група 15 или раздел 4) – при придобиване чрез поемане на пасив

нач. с-до Дт

Отчетната стойност на инвестиционните имоти при отчитане по цена на придобиване или балансовата им стойност при отчитане по справедлива стойност

нач. с-до Кт

Не може да има

оборот Дт

Придобити земи/сгради през периода / увеличение в справедливата стойност

оборот Кт

Изписани/обезценени земи и сградите през периода; намаление в справедливата стойност

кр. с-до Дт

Отчетната стойност на инвестиционните имоти при отчитане по цена на придобиване или балансовата им стойност при отчитане по справедлива стойност

кр. с-до Кт

Не може да има

225

Финансови активи, държани до настъпване на падеж

Активна


отчита:

Тук се включват дългосрочни финансови активи, които не са деривативи и имат фиксирани или определяеми плащания, и фиксиран падеж, и които Дружеството има положително намерение и възможност да задържи до падежа. След първоначалното им признаване, дружеството оценява тези финансови активи по амортизирана стойност като използва на метода на ефективния лихвен процент, с намаление за обезценка.

структура:

Аналитична – по видове финансови активи

кореспондира:

Кт сметки от група 50 или сметка 401 Доставчици – при покупка

Кт 159 Други заеми и дългове – при придобиване чрез заем

Кт сметки от раздел 4(Разчети) или група 15 (Получени заеми) - при придобиване чрез поемане на пасив

Кт сметки за активи (група 20, 21, 30 и т.н) – при придобиване чрез замяна

Дт сметки от група 50 – при получаване на плащане за главница

Дт група 62 Финансови разходи / Кт 72 Финансови Приходи или 499 Други кредитори – при последяваща оценка по амортизируема стойност или преоценка на валутна инвестиция

Дт сметки от група 50 и 411 Клиенти – при продажба

Дт сметка 623 Разходи от операции с финансови активи или Кт 723 Приходи от операции с финансови активи – за отчитане на печалба или загуба от продажба

Дт сметка 625 Разходи от последващи оценки на финансови активи – при обезценка и отписване

нач. с-до Дт

Балансовата стойност на финансовите активи държани до падеж в началото на периода

нач. с-до Кт

Не може да има

оборот Дт

Придобити финансови активи; признаване на приход при отчитане по амортизируема стойност

оборот Кт

Изписани или обезценени финансови активи; признаване на разход при отчитане по амортизируема стойност

кр. с-до Дт

Балансовата стойност на финансовите активи държани до падеж в края на периода

кр. с-до Кт

Не може да има

226

Финансови активи отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата

Активна


отчита:

Дългосрочни финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата - включват финансовите активи придобити с намерение да бъдат продадени в близко бъдеще (т.е държани за търгуване). Тази категория включва деривативни финансови инструменти, които не са определени като хеджиращи инструменти в хеджингово взаимоотношение.

структура:

Аналитична – по видове финансови активи

кореспондира:

Кт сметки от група 50 или сметка 401 Доставчици – при покупка

Кт 159 Други заеми и дългове – при придобиване чрез заем

Кт сметки от раздел 4(Разчети) или група 15 (Получени заеми) - при придобиване чрез поемане на пасив

Кт сметки за активи (група 20, 21, 30 и т.н) – при придобиване чрез замяна

Дт сметки от група 50 – при получаване на плащане за главница

Дт група 62 Финансови разходи / Кт 72 Финансови Приходи или 499 Други кредитори – при последяваща оценка по справедлива стойност или преоценка на валутна инвестиция

Дт сметки от група 50 и 411 Клиенти – при продажба

Дт сметка 623 Разходи от операции с финансови активи или Кт 723 Приходи от операции с финансови активи – за отчитане на печалба или загуба от продажба

Дт сметка 625 Разходи от последващи оценки на финансови активи – при обезценка и отписване

нач. с-до Дт

Балансовата стойност на финансовите активи държани за търгуване в началото на периода

нач. с-до Кт

Не може да има

оборот Дт

Придобити финансови активи; признаване на приход при отчитане по справедлива стойност

оборот Кт

Изписани или обезценени финансови активи; признаване на разход при отчитане по справедлива стойност

кр. с-до Дт

Балансовата стойност на финансовите активи държани за търгуване в края на периода

кр. с-до Кт

Не може да има

227

Дългосрочни заеми и вземания

Активна


отчита:

Недеривативни дългосрочни финансови активи с фиксирани или определяеми плащания, които не се котират на активен пазар. След първоначалната оценка, тези финансови активи се оценяват по амортизирана цена на придобиване, като се използва метода на ефективния лихвен процент, намалена с провизия за обезценка. Амортизацията се признава като финансов приход в отчета за доходите. Загубите, възникващи от обезценка, се признават в отчета за доходите като финансови разходи.

структура:

Аналитична – по видове финансови активи

кореспондира:

Кт сметки от група 50 или сметка 401 Доставчици – при покупка

Кт 159 Други заеми и дългове – при придобиване чрез заем

Кт сметки от раздел 4(Разчети) или група 15 (Получени заеми) - при придобиване чрез поемане на пасив

Кт сметки за активи (група 20, 21, 30 и т.н) – при придобиване чрез замяна

Дт сметки от група 50 – при получаване на плащане за главница

Дт група 62 Финансови разходи / Кт 72 Финансови Приходи или 499 Други кредитори – при последяваща оценка по амортизируема стойност или преоценка на валутна инвестиция

Дт сметки от група 50 и 411 Клиенти – при продажба

Дт сметка 623 Разходи от операции с финансови активи или Кт 723 Приходи от операции с финансови активи – за отчитане на печалба или загуба от продажба

Дт сметка 625 Разходи от поселващи оценки на финансови активи – при обезценка и отписване

нач. с-до Дт

Балансовата стойност на финансовите активи държани до падеж в началото на периода

нач. с-до Кт

Не може да има

оборот Дт

Придобити финансови активи; признаване на приход при отчитане по амортизируема стойност

оборот Кт

Изписани или обезценени финансови активи; признаване на разход при отчитане по амортизируема стойност

кр. с-до Дт

Балансовата стойност на финансовите активи държани до падеж в края на периода

кр. с-до Кт

Не може да има

228

Финансови активи на разположение за продажба

Активна


отчита:

Тук се включват дългосрочни финансови активи, обявени за продажба, т.е. онези, които не са класифицирани нито като държани за търговия, нито по справедлива стойност в печалбата или загубата. Дълговите ценни книжа в тази категория са онези, за които намерението е да бъдат държани за неопределен период от време и, които могат да бъдат продадени в отговор на ликвидните нужди или при промени в условията на пазара. След първоначално им признаване, финансовите активи на разположение за продажба се оценяват по справедлива стойност, като нереализираните печалби или загуби от тях се признават в друг всеобхватен доход в резерва за инвестиции, класифицирани като на разположение за продажба, докато инвестицията бъде отписана. При отписване кумулативната печалба или загуба се признава в приходи от дейността, или се определя като обезценена, в който момент кумулативната загуба се признава в отчета за доходите като финансов разход и се изважда от резерва за инвестиции на разположение за продажба.

структура:

Аналитична – по видове финансови активи

кореспондира:

Кт сметки от група 50 или сметка 401 Доставчици – при покупка

Кт 159 Други заеми и дългове – при придобиване чрез заем

Кт сметки от раздел 4(Разчети) или група 15 (Получени заеми) - при придобиване чрез поемане на пасив

Кт сметки за активи (група 20, 21, 30 и т.н) – при придобиване чрез замяна

Дт сметки от група 50 – при получаване на плащане за главница

Дт/Кт сметка 113 Резерви от последяващи оценки на финансови инструменти – при последяваща оценка по справедлива стойност

Дт сметка 625 Разходи от последващи оценки на финансови активи – при обезценка и отписване 

нач. с-до Дт

Балансовата стойност на финансовите активи обявени за продажба в началото на периода

нач. с-до Кт

Не може да има

оборот Дт

Придобити финансови активи; признаване на "нереализирана" печалба при преоценка по справедлива стойност

оборот Кт

Изписване на финансови активи; признаване на разход от обезценка или "нереализирана" загуба при оценка по справедлива стойност

кр. с-до Дт

Балансовата стойност на финансовите активи държани до падеж в края на периода

кр. с-до Кт

Не може да има

229

Други финансови активи

Активна


отчита:

Използва се за отчитане на малък на брой финансови активи, където водещо е не тяхното счетоводно отчитане, а друга особеност на финансовия инструмент (например финансови активи заложени като обезпечение или държавни цени книжа).

структура:

Аналитична – по видове финансови активи

                Кореспонденции, обороти и салда – аналогични на гореизброените финансови активи в зависимост от класификацията им (Финансови активи, държани до настъпване на падеж, Финансови активи отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата)

            група 23: Търговска Репутация

231

Положителна търговска репутация

Активна


отчита:

Положителната разлика между (i) платимата цена по придобиването и (ii) справедливата стойност на придобитите разграничими активи и пасиви

структура:

Аналитична – по бизнес комбинации

кореспондира:

При първоначално признаване

Дебитират се всички сметки за признаване на наличните активи и се кредитират сметките за отчитане на разграничимите пасиви, като разликата представлява положителна търговска репутация. Това е само в случаите, когато придобитото дружество се прекратява след придобиването (вливане, сливане и т.н). В противен случай ако придобитото дружество продължава да съществува като самостоятелен юридически субект репутация възнива само в консолидираните отчети

Положителната търговска репутация не се амортизира по МСС

Дт сметка 603 Разходи за амортизации (при отчети по НСФОМСП)

Дт сметка 608 Разходи от последващи оценки на активи – при обезценка или отписване на репутацията   

нач. с-до Дт

Положителната търговска репутация в началото на периода

нач. с-до Кт

Не може да има

оборот Дт

Първоначално признаване на репутацията

оборот Кт

Обезценка или изписване на репутацията

кр. с-до Дт

Положителната търговска репутация в края на периода

кр. с-до Кт

Не може да има

232

Отрицателна търговска репутация

Пасивна


отчита:

Отрицателната разлика между (i) платимата цена по придобиването и (ii) справедливата стойност на придобитите разграничими активи и пасиви. Отрицателна репутация се признава само по НСФОМСП. Отрицателна репутация не съществува по МСС (а се отчита директно като разход)

структура:

Аналитична – по бизнес комбинации

кореспондира:

Дебитират се всички сметки за признаване на наличните активи и се кредитират сметки за отчитане на разграничимите пасиви, като разликата представлява отрицателна търговска репутация.

Кт сметка 709 Други приходи от дейността за отнасяне на съответната част от отрицателната репутация в печалбата или загубата

нач. с-до Дт

Не може да има

нач. с-до Кт

Отрицателната репутация в началото на периода

оборот Дт

Амортизиране на репутацията в печалбата или загубата, т.е. признаване на пасива като приход в сметка 709 Други приходи от дейността.

оборот Кт

Призната отрицателна репутация

кр. с-до Дт

Не може да има

кр. с-до Кт

Отрицателната репутация в края на периода

            група 24: Амортизации

2412

Амортизация на сгради и конструкции

Корекционна


отчита:

Натрупаната амортизация за сгради и конструкции

структура:

Аналитична – по активи, освен ако не са много като количество и са заведени аналитично в отделен софтуер

кореспондира:

Дт сметка 603 Разходи за амортизация

Кт сметка 202 Сгради и конструкции – при изписване на актива

Кт сметка 112 Резерви от последващи оценки на дълготрайни активи – при преоценка по справедлива стойност 

нач. с-до Дт

Не може да има

нач. с-до Кт

Натрупаната амортизация в началото на периода

оборот Дт

Изписана амортизация при отписване на актив или при преоценка на актив

оборот Кт

Начислена амортизация през периода

кр. с-до Дт

Не може да има

кр. с-до Кт

Натрупаната амортизация в края на периода

2413

Амортизация на компютърна техника

Корекционна


отчита:

Натрупаната амортизация на компютърна техника

структура:

Аналитична – по активи, освен ако не са много като количество и са заведени аналитично в отделен софтуер

кореспондира:

Дт сметка 603 Разходи за амортизация

Кт сметка 203 Компютърна техника – при изписване на актива

Кт сметка 112 Резерви от последващи оценки на дълготрайни активи – при преоценка по справедлива стойност

                Обороти и салда – аналогични на сметка 2412 Амортизация на сгради и конструкции

2414

Амортизация на съоръжения

Корекционна


отчита:

Натрупаната амортизация на съоръжения

структура:

Аналитична – по активи, освен ако не са много като количество и са заведени аналитично в отделен софтуер

кореспондира:

Дт сметка 603 Разходи за амортизация

Кт сметка 204 Съоръжения – при изписване на актива

Кт сметка 112 Резерви от последващи оценки на дълготрайни активи – при преоценка по справедлива стойност

                Обороти и салда – аналогични на сметка 2412 Амортизация на сгради и конструкции

2415

Амортизация на машини и оборудване

Корекционна


отчита:

Натрупаната амортизация на машини и оборудване

структура:

Аналитична – по активи, освен ако не са много като количество и са заведени аналитично в отделен софтуер

кореспондира:

Дт сметка 603 Разходи за амортизация

Кт сметка 205 Машини и оборудване – при изписване на актива

Кт сметка 112 Резерви от последващи оценки на дълготрайни активи – при преоценка по справедлива стойност 

                Обороти и салда – аналогични на сметка 2412 Амортизация на сгради и конструкции

2416

Амортизация на транспортни средства

Корекционна


отчита:

Натрупаната амортизация на транспортни средства

структура:

Аналитична – по активи, освен ако не са много като количество и са заведени аналитично в отделен софтуер

кореспондира:

Дт сметка 603 Разходи за амортизация

Кт сметка 206 Транспортни средства – при изписване на актива

Кт сметка 112 Резерви от последващи оценки на дълготрайни активи – при преоценка по справедлива стойност

                Обороти и салда – аналогични на сметка 2412 Амортизация на сгради и конструкции

2417

Амортизация на офис обзавеждане

Корекционна


отчита:

Натрупаната амортизация на офис обзавеждане

структура:

Аналитична – по активи, освен ако не са много като количество и са заведени аналитично в отделен софтуер

кореспондира:

Дт сметка 603 Разходи за амортизация

Кт сметка 207 Офис обзавеждане – при изписване на актива

Кт сметка 112 Резерви от последващи оценки на дълготрайни активи – при преоценка по справедлива стойност

                Обороти и салда – аналогични на сметка 2412 Амортизация на сгради и конструкции

2419

Амортизация на други дълготрайни материални активи

Корекционна


отчита:

Натрупаната амортизация на други дълготрайни материални активи

структура:

Аналитична – по активи, освен ако не са много като количество и са заведени аналитично в отделен софтуер

кореспондира:

Дт сметка 603 Разходи за амортизация

Кт сметка 209 Други ДМА – при изписване на актива

Кт сметка 112 Резерви от последващи оценки на дълготрайни активи – при преоценка по справедлива стойност

                Обороти и салда – аналогични на сметка 2412 Амортизация на сгради и конструкции

2421

Амортизация на продукти от развойна дейност

Корекционна


отчита:

Натрупаната амортизация на продукти от развойна дейност

структура:

Аналитична – по продукти, освен ако не са много като количество и са заведени аналитично в отделен софтуер

кореспондира:

Дт сметка 603 Разходи за амортизация

Кт сметка 211 Продукти от развойна дейност – при изписване на актива

Кт сметка 112 Резерви от последващи оценки на дълготрайни активи – при преоценка по справедлива стойност

                Обороти и салда – аналогични на сметка 2412 Амортизация на сгради и конструкции

2422

Амортизация на програмни продукти

Корекционна


отчита:

Натрупаната амортизация на програмни продукти

структура:

Аналитична – по продукти, освен ако не са много като количество и са заведени аналитично в отделен софтуер

кореспондира:

Дт сметка 603 Разходи за амортизация

Кт сметка 212 Програмни продукти – при изписване на актива

Кт сметка 112 Резерви от последващи оценки на дълготрайни активи – при преоценка по справедлива стойност

                Обороти и салда – аналогични на сметка 2412 Амортизация на сгради и конструкции

2429

Амортизация на други дълготрайни нематериални активи

Корекционна


отчита:

Натрупаната амортизация на други дълготрайни нематериални активи

структура:

Аналитична – по активи, освен ако не са много като количество и са заведени аналитично в отделен софтуер

кореспондира:

Дт сметка 603 Разходи за амортизация

Кт сметка 213, 214 и 219 Права върху интелектуална/индустриална собственост и други ДНА – при изписване на актива

Кт сметка 112 Резерви от последващи оценки на дълготрайни активи – при преоценка по справедлива стойност

                Обороти и салда – аналогични на сметка 2412 Амортизация на сгради и конструкции

2431

Амортизация на инвестиционни имоти

Корекционна


отчита:

Натрупаната амортизация при отчитане на на амортизируеми инвестиционни имоти (сгради), когато се прилага модела за оценка по цена на придобиване

структура:

Аналитична – по активи, освен ако не са много като количество и са заведени аналитично в отделен софтуер

кореспондира:

Дт сметка 603 Разходи за амортизация

Кт сметка 224 Инвестиции в имоти – при изписване на актива

                Обороти и салда – аналогични на сметка 2412 Амортизация на сгради и конструкции


2432

Амортизация на дълготрайни биологични активи 

Корекционна


отчита:

Натрупаната амортизация за биологични активи отчитани по цена на придобиване (когато справедливата стойност не може да бъде надлежно оценена)

структура:

Аналитична – по активи, освен ако не са много като количество и са заведени аналитично в отделен софтуер

кореспондира:

Дт сметка 603 Разходи за амортизация

Кт група 27 Дълготрайни биологични активи – при изписване на актива

                Обороти и салда – аналогични на сметка 2412 Амортизация на сгради и конструкции

2433

Амортизация на положителна репутация 

Корекционна


отчита:

Натрупаната амортизация/ обезценка за положителна репутация

структура:

Синтетична (или аналитично по произход на репутация, ако се случва често)

кореспондира:

Дт сметка 603 Разходи за амортизация

Кт сметка 231 Положителна търговска репутация

                Обороти и салда – аналогични на сметка 2412 Амортизация на сгради и конструкции

            група 25: Корекции при обезценка

251

Корекции при обезценка на вземания

Корекционна

 

отчита:

Начислената обезценка за вземания и други финансови активи, в случай че загубата не се отчита директно в печалбата или загубата. Използването на сметката позволява поддържане на историческа информация за размера на вземането.

структура:

Аналитична – по вземания, години и т.н.

кореспондира:

Дт сметка 608 Разходи от последяващи оценки на активи – при начисляване на обезценката

Кт сметка 707 Приходи от последващи оценки на активи– при обратно проявление на обезценката

Кт 411 Клиенти и сметки за обезценени активи – при отписване на вземането/актива срещу начислената обезценка

нач. с-до Дт

Не може да има

нач. с-до Кт

Размер на начислените обезценки в началото на периода

оборот Дт

Изписани вземания; обратно проявление на обезценка

оборот Кт

Начислени обезценки през периода

кр. с-до Дт

Не може да има

кр. с-до Кт

Размер на начислените обезценки в края на периода

252

Корекции при обезценка на други активи 

Корекционна


отчита:

Начислената обезценка или приходи от обратно проявление на обезценка, в случай че последните не се отчитат директно в печалбата или загубата. Използването на сметката позволява поддържане на историческа информация за размера на актива.

структура:

Аналитична – по активи

кореспондира:

Дт сметка 608/625 Разходи от последяващи оценки на активи – при начисляване на обезценката/загубата

Кт сметка 707/725 Приходи от последващи оценки на активи – при признаване на приход от преоценка или

Кт сметки за активи (20,21, 30 и т.н) – при отписване на актива срещу начислената обезценка

нач. с-до Дт

Не може да има

нач. с-до Кт

Размер на начислените обезценки в началото на периода

оборот Дт

Изписани активи; обратно проявление за обезценка

оборот Кт

Начислени обезценки през периода

кр. с-до Дт

Не може да има

кр. с-до Кт

Размер на начислените обезценки в края на периода

            група 27: Дълготрайни Биологични Активи

271

Гори

Активна


отчита:

Сметката се използва за отчитане на горите придобити от дружеството.

структура:

Аналитична – по отделни обекти

кореспондира:

Кт сметка 401 Доставчици, сметки от група 50 – при придобиване

Кт сметка 159 Други заеми и дългове – при придобиване със заем

Дт сметка 705 Приходи от продажба на дълготрайни активи – за отписване на отчетната стойност на актива

Дт сметка 608 Разходи от последващи оценки на активи – при обезценка или преоценка

Кт сметка 707 Приходи от последващи оценки на активи – при преоценка

Дт 609 Други разходи при изписване на актива (включително при погиване – примерно пожар)

Кт сметка 613 Разходи за придобиване на дълготрайни активи – при придобиването по стопански начин

Кт сметка 101 Регистриран капитал – при непарична вноска (апорт)

Кт сметка 753 Финансиране за дълготрайни активи – при придобиване чрез правителствено дарение

Кт сметка 709 Други приходи – при дарение

Кт сметки от група 27 (Биологични активи) – при прехвърляне от група в група (например от млади трайни насаждения в гори)

нач. с-до Дт

Балансова стойност на активите в началото на периода

нач. с-до Кт

Не може да има

оборот Дт

Придобити активи през периода; увеличение в справедливата стойност

оборот Кт

Изписаване, продажба или обезценка (признаване на загуба от преоценка)

кр. с-до Дт

Балансова стойност на активите в края на периода

кр. с-до Кт

Не може да има

272

Трайни насаждения – плододаващи

Активна


отчита:

Отчита плододаващите трайни насаждения като овощни градини, лозя, малинови насаждения и др.

структура:

Аналитично – по видове, местонахождение и др.

                Структура, кореспонденции, обороти и салда – аналогични на сметка 271 Гори

273

Трайни насаждения – неплододаващи

Активна


отчита:

Отчита неплододаващите трайни насаждения като полезащитни пояси, залесително-укрепителни съоръжения и др.  

структура:

Аналитично – по видове, местонахождение и др.

                Структура, кореспонденции, обороти и салда – аналогични на сметка 271 Гори

274

Животни в основни стада

Активна


отчита:

Отчита продуктивните животни и млади стада

структура:

Аналитично – по стада, породи (крави, биволи, коне) и т.н.

                Структура, кореспонденции, обороти и салда – аналогични на сметка 271 Гори

279

Други дълготрайни биологични активи

Активна


отчита:

Отчита биологични активи, които не попадат в горните сметки

структура:

Аналитично – по видове биологични активи

                Структура, кореспонденции, обороти и салда – аналогични на сметка 271 ГориКоментари

-->