Kreston BulMar Kreston BulMar Експерт

2.2.1. Сметки за Капитал и Заеми

Публикувано на: 20.11.2010

            група 10: Капитал

101

Основен капитал, изискващ регистрация

Пасивна

отчита:

Размерът на собствения капитал на дружеството регистриран в Агенцията по вписванията. Крайното кредитно салдо следва да съвпада със сумата на регистрирания капитал съгласно удостоверението от Агенцията по вписванията и не може да бъде по-малко от минималните изисквания за регистриран капитал предвидени по закон (2 лв. за ООД, 50,000 лв. за АД, освен ако не се предвиждат по-високи размери по специален закон - например АД извършващо банкова или застрахосвателна дейност).     

структура:

Аналитична – по съдружници/акционери

кореспондира:

Дт сметка 426 Вземания по записани дялови вноски или сметки за парични средства (група 50) при увеличение на капитал с парични вноски

Дт сметки за активи (група 20, 30 и т.н.) при увеличение на капитал с непарични вноски (апорт на активи)

Дт сметки за Капиталови резерви (111 или 119) – при увеличение на регистрирания капитал за сметка на резерви

Дт сметки за задължения (група 15) – при трансформиране на дълга в капитал

Дт сметка 122 Неразпределена печалба от минали години – при увеличаване на капитала за сметка на неразпределената печалба от минали години

Кт сметка 121 Непокрита загуба от минали години – при покриване на загуби от минали години след намаляване на основния капитал

Кт парични средства (сметки от група 50)  или сметка 425 Задължения за съучастия/дивиденти – при намаление на капитала срещу изплащане на сумата на намалението на акционерите/съдружниците

Кт сметки Капиталови резерви (111 или 119) – при намаляване на капитала и отнасянето му като резерв

нач. с-до Дт

Не може да има

нач. с-до Кт

Размерът на собствения капитал в началото на периода

оборот Дт

Намаление на регистрирания капитал

оборот Кт

Увеличение на регистрирания капитал

кр. с-до Дт

Не може да има

кр. с-до Кт

Размерът на собствения капитал в края на периода

102

Капитал неизискващ регистрация (консорциуми и дружества по ЗЗД)

Пасивна

отчита:

Размерът на собствения капитал на неперсонифицирани дружества по ЗЗД     

структура:

Аналитична – по участници в неперсонифицираното дружество

кореспондира:

Дт сметка 426 Вземания по дялови вноски или сметки за парични средства (група 50) при увеличение на капитал с парични вноски

Дт сметки за активи (група 20, 30 и т.н.) при увеличение на капитал с непарични вноски

Дт сметки за задължения (група 15) – при трансформиране на дълга в капитал

Кт парични средства (сметки от група 50)  или сметка 425 Задължения за съучастия/дивиденти – при намаление на капитала срещу изплащане на сумата на намалението на акционерите/съдружниците

нач. с-до Дт

Не може да има

нач. с-до Кт

Размерът на капитала в началото на периода

оборот Дт

Намаление на капитала

оборот Кт

Увеличение на капитала

кр. с-до Дт

Не може да има

кр. с-до Кт

Размерът на капитала в края на периода

103

Ликвидационен капитал при несъстоятелност и ликвидация

Пасивна

отчита:

Сметката се използва за отчитане на ликвидационния капитал на предприятията, които са обявени в ликвидация или несъстоятелност. В началото на всеки отчетен период резултатът от ликвидацията за предходния период се приключва в ликвидационен капитал.

структура:

Аналитична – по съдружници/акционери

кореспондира:

Дт сметка 124 Резултат при несъстоятелност и ликвидация при отнасяне на печалбата в ликвидационен капитал

Дт сметка 101 Основен капитал – при намаление на регистрирания капитал и отнасянето му в ликвидационен

Дт сметки от група 11 (Капиталови резерви) при формиране (увеличение) на ликвидационния капитал

Кт сметка 124 Резултат при несъстоятелност и ликвидация при отнасяне на загубата в ликвидационен капитал

нач. с-до Дт

Отрицателни резерви/загуба при несъстоятелност и ликвидация в началото на периода

нач. с-до Кт

Положителни резерви, които ще се използват за удовлетворяване на кредиторите и акционерите / съдружниците в началото на периода

оборот Дт

Намаление на ликвидационния капитал

оборот Кт

Увеличение на ликвидационния капитал

кр. с-до Дт

Отрицателни резерви/загуба при несъстоятелност и ликвидация в края на периода

кр. с-до Кт

Положителни резерви, които ще се използват за удовлетворяване на кредиторите и акционерите/съдружниците в края на периода

104

Капитал на предприятия с нестопанска дейност

Пасивна

отчита:

Капиталът на предприятията с нестопанска цел

структура:

Аналитична – по позиции в зависимост от начина на формиране на капитала (собствени средства, средства предоставени от трети лица)

кореспондира:

Дт сметки от група 11 (капиталови резерви) , 20 и 21 (дълготрайни активи) и 50 (парични средства) при формиране/увеличение на капитала.

Кт сметки от група 20 и 21 (дълготрайни активи) и 50 (парични средства) при намаление на капитала.  

нач. с-до Дт

Не може да има

нач. с-до Кт

Размерът на капитал в началото на периода

оборот Дт

Намаление на капитала

оборот Кт

Увеличение на капитала

кр. с-до Дт

Не може да има

кр. с-до Кт

Размерът на капитала в края на периода

            група 11: Капиталови Резерви

111

Общи резерви

Пасивна

отчита:

Размерът на резервите на дружеството (законови резерви и резерви съгласно учредителен акт или устав). За АД тук се включват:

• разликата между номиналната и емисионната стойност на акции (освен ако не се ползва сметка 114);

• направените вноски от изключени акционери;

• сумите получени по погасени правата на акционерите;

• най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определена от устава;

• сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;

• други източници, предвидени в устава или по решение на общото събрание;

• други източници предвидени съгласно специален нормативен акт.

структура:

Аналитична – по източници за формиране на резерва

кореспондира:

Дт сметка 101 Основен капитал при намаление на регистрирания капитал за сметка на Общи резерви

Дт сметка 122 Неразпределена печалба от минали години при разпределението й в Общи резерви

Дт сметки от група 10 Капитал в зависимост от източника за формиране на резерва

Кт сметка 121 Непокрита загуба от минали години при покриването й за сметка на Общи резерви

Кт сметка 101 Основен капитал при увеличаване на регистрирания капитал за сметка на резервите

Кт сметки за парични средства (група 50) или Задължения за съучастия/дивиденти (сметка 425) при разпределение на дивиденти за сметка на разпределяеми Общи резерви 

нач. с-до Дт

Не може да има

нач. с-до Кт

Размерът на общите резерви в началото на периода

оборот Дт

Намаление на общите резерви

оборот Кт

Увеличение на общите резерви

кр. с-до Дт

Не може да има

кр. с-до Кт

Размерът на общите резерви в края на периода

112

Резерви от последваща оценка на дълготрайни активи

Пасивна

отчита:

Отчита резервите от преоценка на дълготрайни материални и нематериални активи, когато те се отчитат по справедлива стойност 

структура:

Аналитична – по източници на преоценъчния резерв (земи, сгради, машини и т.н.)

кореспондира:

Дт сметки от група 24 Амортизации (или група 20 ДМА) – за увеличение на балансовата стойност на актива до пазарна цена

Кт сметка 494 Разчети по отсрочени данъци – за отразяване на отсрочени данъци

Кт сметки от група 24 Амортизации (или група 20 ДМА) – за намаление на балансовата стойност на актива до пазарна цена при формиран преоценъчен резерв за същия актив (до размера на преоценъчния резерв)

Дт сметка 494 Разчети по отсрочени данъци – за коригиране на размера на отсрочените данъци

Кт сметка 122 Неразпределена печалба от минали години - за освобождаване на преоценъчния резерв (при отписване на актива или пропорционално на натрупаната амортизация в зависимост от възприетата счетоводна политика). 

нач. с-до Дт

Не може да има

нач. с-до Кт

Размерът на преоценъчния резерв намален с начисления отсрочен данъчен пасив в начаото на периода

оборот Дт

Начисляване на отсрочен данъчен пасив, намаление на преоценъчен резерв или освобождаване на преоценъчен резерв

оборот Кт

Начисляване на преоценъчен резерв или корекция на отсрочени данъци

кр. с-до Дт

Не може да има

кр. с-до Кт

Размерът на преоценъчния резерв намален с начисления отсрочен данъчен пасив в края на периода

113

Резерви от последваща оценка на финансови инструменти

Пасивна

отчита:

Отчита резервите/непризнатите загуби от последяваща оценка на финансови активи на разположение за продажба

структура:

Аналитична – по източници на преоценъчния резерв (видове финансови активи)

кореспондира:

Дт сметки 228 (229) или 514 (519) за финансови активи на разположение за продажба – при увеличение на справедливата стойност на актива

Кт сметки 228 (229) или 514 (519) за финансови активи на разположение за продажба - при намаление на справедливата стойност на актива

Дт/Кт 494 Разчети по отсрочени данъци за признаване на отсрочен данъчен актив или пасив

Дт 625 Разходи от последяващи оценки на финансови активи – за признаване на загуба при отписване на актива

Дт 725 Приходи от последяващи оценки на финансови активи – за признаване на печалба при отписване на актива

нач. с-до Дт

Натрупана „нереализирана” загуба от налични финансови активи на разположение за продажба в началото на периода

нач. с-до Кт

Натрупана „нереализирана” печалба от налични финансови активи на разположение за продажба в началото на периода

оборот Дт

„Нереализирана” загуба по финансови активи на разположение за продажба през периода или движение в отсрочени данъци

оборот Кт

„Нереализирана” печалба по финансови активи на разположение за продажба през периода или движение в отсрочени данъци

кр. с-до Дт

Натрупана „нереализирана” загуба от налични финансови активи на разположение за продажба в края на периода

кр. с-до Кт

Натрупана „нереализирана” печалба от налични финансови активи на разположение за продажба в края на периода

114

Резерви от емисия на акции

Пасивна

отчита:

Премиите от продажба на акции над номинал

структура:

Аналитична – по емисии акции

кореспондира:

Дт сметка 426 Вземания по записани дялови вноски или сметки за парични средства (група 50) при записани акции на емисионна стойност

Кт сметка 101 Основен капитал при използване на премиите за увеличение на капитала

нач. с-до Дт

Не може да има

нач. с-до Кт

Размерът на премиите в началото на периода

оборот Дт

Намаление на премиите

оборот Кт

Увеличение на премиите

кр. с-до Дт

Не може да има

кр. с-до Кт

Размерът на премиите в края на периода

115

Резерви свързани с капитал

Пасивна

отчита:

Отчита резервите свързани с капитал (например от преструктуриране на дружества под общ контрол - вливане, сливане и т.н.)

структура:

Синтетична

кореспондира:

Сметката се кредитира след признаване на всички придобити активи и пасиви

Кт сметки за парични средства (група 50) или Задължения за съучастия/дивиденти (сметка 425) при разпределение на дивиденти за сметка на Резерви свързани с капитал (доколкото последните са разпределяеми)

нач. с-до Дт

Не може да има

нач. с-до Кт

Резерви в началото на периода

оборот Дт

Намаление на резервите

оборот Кт

Увеличение на резервите

кр. с-до Дт

Не може да има

кр. с-до Кт

Резерви в края на периода

116

Обратно изкупени собствени акции

Активна

отчита:

Отчита обратно изкупените собствени акции

структура:

Синтетична

кореспондира:

Кт сметки от група 50 – при обратно изкупуване на собствени акции

Дт сметка 101 Основен капитал при намаление на капитала срещу обезсилване на обратно изкупени собствени акции

нач. с-до Дт

Отрицателни „резерви” в началото на периода

нач. с-до Кт

Не може да има

оборот Дт

Увеличение на загубите по отрицателни резерви

оборот Кт

Намаление на загубите по отрицателни резерви

кр. с-до Дт

Отрицателни „резерви” в края на периода

кр. с-до Кт

Не може да има

119

Други резерви

Пасивна

отчита:

Други резерви създадени по Устав, с решение на Общото събрание или предвидени по специален закон

структура:

Аналитична – по видове резерви

кореспондира:

Дт сметка 101 Основен капитал при намаление на регистрирания капитал за сметка на Други резерви

Дт сметка 122 Неразпределена печалба от минали години при отнасянето й в Други резерви

Дт сметки от група 10 Капитал в зависимост от източника за формиране на резерва

Кт сметка 101 Основен капитал при увеличаване на регистрирания капитал за сметка на резервите

Кт сметка 121 Непокрита загуба от минали години при покриването й за сметка на Други резерви

Кт сметки за парични средства (група 50) или Задължения за съучастия/дивиденти (сметка 425) при разпределение на дивиденти за сметка на разпределяеми Други резерви 

нач. с-до Дт

Не може да има

нач. с-до Кт

Размерът на Другите резерви в началото на периода

оборот Дт

Намаление на Другите резерви

оборот Кт

Увеличение на Другите резерви

кр. с-до Дт

Не може да има

кр. с-до Кт

Размерът на Другите резерви в края на периода

            група 12: Финансови Резултати

121

Непокрита загуба от минали години

Активна

отчита:

Натрупаната загуба от минали години която не е покрита от други източници (резерви, вноски от съдружници/акционери, намаление на регистрирания капитал)

структура:

Аналитична – по години

кореспондира:

Дт сметки от групи 10 Капитал и 11 Капиталови резерви – за покриване на натрупани загуби

Дт сметка 122 Неразпределена печалба от минали години – за покриване на загуби

Кт 123 Печалби и загуби от текущата година – за прехвърляне на загубата от предходната година

нач. с-до Дт

Натрупана непокрита загуба в началото на периода

нач. с-до Кт

Не може да има. Кредитно салдо означава допусната грешка и неправилно отнасяне на печалби от предходни години в загуби от предходни години

оборот Дт

Загубата за предходната година

оборот Кт

Покриване на натрупани загуби

кр. с-до Дт

Натрупана непокрита загуба в края на периода

кр. с-до Кт

Не може да има. Кредитно салдо означава допусната грешка и неправилно отнасяне на печалби от предходни години в загуби от предходни години

122

Неразпределена печалба от минали години

Пасивна

отчита:

Натрупана и неразпределена печалба от минали години

структура:

Аналитична – по години

кореспондира:

Дт 123 Печалби и загуби от текущата година – за отнасяне на печалбата от предходната година

Кт Сметки от групи 10 Капитал и 11 Капиталови резерви – за увеличение на капитала или формиране/ увеличение на резервите

Кт 121 Непокрита загуба от минали години – при покриване на загуби

Кт 425 Задължения за съучастия – за разпределяне на дивиденти

нач. с-до Дт

Не може да има. Дебитно салдо означава допусната грешка и неправилно отнасяне на печалби от предходни години в загуби от предходни години

нач. с-до Кт

Натрупана неразпределена печалба в началото на периода

оборот Дт

Разпределяне на печалбата от минали години

оборот Кт

Печалбата за предходната година

кр. с-до Дт

Не може да има. Дебитно салдо означава допусната грешка и неправилно отнасяне на печалби от предходни години в загуби от предходни години

кр. с-до Кт

Натрупана неразпределена печалба в края на периода

123

Печалби и загуби от текущата година

Акт.-Пасивна

отчита:

Финансовия резултат на дружеството (счетоводна печалба или загуба)

структура:

Синтетична

кореспондира:

В края на отчетния период тук се приключват всички сметки от групи 61 (без 611, 612, 613), 62, 69, 70, 72, 79.

Дт сметки от група 70, 72, 79 или Кт сметки от група 61 (без 611, 612, 613) , 62, 69

Начисляват се и всички разходи/приходи от данъци (освен ако отсрочените данъци не се отчитат директно в собствения капитал)

Кт 4521 Разчети за годишен корпоративен данък

Дт/Кт 494 Разчети по отсрочени данъци – в зависимост от случая.

След изтичане на финансовата година:

Дт сметка 121 Непокрити загуби от минали години

Кт сметки 122 Неразпределена печалба от минали години 

нач. с-до Дт

Счетоводна загуба за предходната финансова година

нач. с-до Кт

Счетоводна печалба за предходната финансова година

оборот Дт

Начислен разход за данък (текущ и отсрочен данък); приключване на група 61 (без 611, 612, 613), 62, 69; прехвърляне на печалба от минала година

оборот Кт

Приходи по отсрочени данъци; приключване на група 70, 72, 79; прехвърляне на загуба от минала година

кр. с-до Дт

Счетоводна загуба за текущата финансова година

кр. с-до Кт

Счетоводна печалба за текущата финансова година

124

Резултат при несъстоятелност и ликвидация

Пасивна

отчита:

Финансовия резултат на дружеството за периода при ликвидация и несъстоятелност (счетоводна печалба или загуба)

структура:

Синтетична

кореспондира:

В края на отчетния период тук се приключват всички сметки от групи 61 (без 611, 612, 613) , 62, 69, 70, 72, 79.

Дт сметки от група 70, 72, 79  или Кт сметки от група 61 (без 611, 612, 613), 62, 69

Начисляват се и всички разходи/приходи от данъци

Кт 4521 Разчети за годишен корпоративен данък

След изтичане на финансовата година:

Дт/Кт сметка 103 Ликвидационен капитал при несъстоятелност и ликвидация 

нач. с-до Дт

Счетоводна загуба за предходната финансова година

нач. с-до Кт

Счетоводна печалба за предходната финансова година

оборот Дт

Начислен разход за данък (текущ и отсрочен данък); приключване на група 61 (без 611, 612, 613), 62, 69; прехвърляне на печалба от минала година

оборот Кт

Приходи по отсрочени данъци; приключване на група 70, 72, 79; прехвърляне на загуба от минала година

кр. с-до Дт

Счетоводна загуба за текущата финансова година

кр. с-до Кт

Счетоводна печалба за текущата финансова година

125

Резултат от дейността на предприятия с нестопанска цел

Акт.-Пасивна

отчита:

Финансовия резултат на предприятието с нестопанска дел

структура:

Синтетична

кореспондира:

В края на отчетния период тук се приключват всички сметки от група 71 (Дт/Кт сметки от група 71)

Начисляват се и всички разходи/приходи от данъци (ако предприятието все пак извършва и стопанска дейност) 

Кт 4521 Разчети за годишен корпоративен данък

След изтичане на финансовата година:

Дт/Кт сметка 103 Капитал на предприятия с нестопанска дейност – за приключване на резултата от предходната година 

нач. с-до Дт

Счетоводна загуба за предходната финансова година

нач. с-до Кт

Счетоводна печалба за предходната финансова година

оборот Дт

приключване на група 71; Начислен разход за данък; прехвърляне на печалба от минала година

оборот Кт

приключване на група 71; прехвърляне на загуба от минала година

кр. с-до Дт

Счетоводна загуба за текущата финансова година

кр. с-до Кт

Счетоводна печалба за текущата финансова година

            група 15: Получени Заеми

151

Получени краткосрочни заеми

Пасивна

отчита:

Получени заемни средства подлежащи на връщане до 12 месеца. Тук се отчитат всякакви заеми (получени от банки и търговски дружества), надлежно оформени с договор за заем.

структура:

Аналитична –  по кредитори и/или по кредити

кореспондира:

Дт сметки от група 50 (парични средства) - при получаване на заемните средства

Дт сметка 624 Разходи по валутни операции и сметка (при разходи от преоценка на валутно деноминирани задължения)

Кт сметки от група 50 (парични средства) - при изплащане на главница

Кт сметки от група 70 (при опрощаване на задължението)

Кт сметка 724 Приходи по валутни операции (при приходи от преоценка на валутно деноминирани задължения)

Кт сметки от група 10 Капитал (при трансформиране на задължението в регистриран капитал)

нач. с-до Дт

Не може да има

нач. с-до Кт

Задължения към кредитори (главница) в началото на отчетния период

оборот Дт

Плащания или уреждане на задължението по друг начин (опрощаване, трансформиране в капитал)

оборот Кт

Получаване на парични средства

кр. с-до Дт

Не може да има

кр. с-до Кт

Задължения към кредитори (главница) в края на отчетния период

152

Получени дългосрочни заеми

Пасивна

отчита:

Получени заемни средства подлежащи на връщане след повече от 12 месеца. Тук се отчитат всякакви заеми (получени от банки и търговски дружества), надлежно оформени с договор за заем. 

структура:

Аналитична –  по кредитори и/или по кредити

кореспондира:

Дт сметки от група 50 (парични средства) - при получаване на заемните средства

Дт сметка 624 Разходи по валутни операции и сметка (при разходи от преоценка на валутно деноминирани задължения)

Кт сметки от група 50 (парични средства) - при изплащане на главница

Кт сметки от група 70 (при опрощаване на задължението)

Кт сметка 724 Приходи по валутни операции (при приходи от преоценка на валутно деноминирани задължения)

Кт сметки от група 10 Капитал (при трансформиране на задължението в регистриран капитал)

нач. с-до Дт

Не може да има

нач. с-до Кт

Задължения към кредитори (главница) в началото на периода

оборот Дт

Плащания или уреждане на задължението по друг начин (опрощаване, трансформиране в капитал)

оборот Кт

Получаване на парични средства

кр. с-до Дт

Не може да има

кр. с-до Кт

Задължения към кредитори (главница) в края на периода

153

(Задължения по) Кредитни карти

Пасивна

отчита:

Непокрити/непогасени задължения по кредитни карти

структура:

Аналитична – по кредитни карти

кореспондира:

Дт сметки от група 60 или сметки за активи (група 20, 21, 30 и т.н.) – при плащане с кредитна карта за покупки на стоки и услуги

Кт сметка 503 или 501, 502 – при погасяване на задължението по кредитна карта

нач. с-до Дт

Не може да има

нач. с-до Кт

Размер на задължението в началото на периода

оборот Дт

Закриване/погасяване на задължения

оборот Кт

Начислени задължения

кр. с-до Дт

Не може да има

кр. с-до Кт

Размер на задължението в края на периода

154

Дългови инструменти

Пасивна

отчита:

Получени заемни средства по дългови инструменти (най-често облигации) подлежащи на връщане

структура:

Аналитична –  по емисии и/или по кредитори

кореспондира:

Дт сметки от група 50 (парични средства) - при получаване на заемните средства

Дт сметка 624 Разходи по валутни операции и сметка (при разходи от преоценка на валутно деноминирани задължения)

Кт сметки от група 50 (парични средства) - при изплащане на главница

Кт сметки от група 70 (при опрощаване на задължението)

Кт сметка 724 Приходи по валутни операции (при приходи от преоценка на валутно деноминирани задължения)

Кт сметки от група 10 Капитал (при трансформиране на задължението в регистриран капитал)

нач. с-до Дт

Не може да има

нач. с-до Кт

Задължения към кредитори (главница) в началото на периода

оборот Дт

Плащания или уреждане на задължението по друг начин (опрощаване, трансформиране в капитал)

оборот Кт

Получаване на парични средства

кр. с-до Дт

Не може да има

кр. с-до Кт

Задължения към кредитори (главница) в края на периода

159

Други заеми и дългове

Пасивна

отчита:

Отчита получени заемни, които не попадат в горните сметки, включително задълженията по финансов лизинг.

структура:

Аналитична –  по кредитори и/или лизингодатели

кореспондира:

Други заеми

Дт сметки от група 50 (парични средства) - при получаване на заемните средства

Дт сметка 624 Разходи по валутни операции и сметка (при разходи от преоценка на валутно деноминирани задължения)

Финансов лизинг

Дт сметки от група 20 – за справедливата стойност/минималните лизингови плащания

Дт 652 Финансови разходи за бъдещи периоди с целия размер на задължението за лихва, а не само текущата част (при изготвяне на отчети по НСФОМСП).

Кт сметки от група 40 (доставчици) или 50 (парични средства) - при изплащане/прихващане на главница и/или лихва

Кт сметки от група 70 (при опрощаване на задължението)

Кт сметка 724 Приходи по валутни операции (при приходи от преоценка на валутно деноминирани задължения)

Кт сметки от група 10 Капитал (при трансформиране на задължението в регистриран капитал)

нач. с-до Дт

Не може да има

нач. с-до Кт

Задължения към кредитори (лихва и главница) в началото на отчетния период

оборот Дт

Плащания или уреждане на задължението по друг начин (опрощаване, трансформиране в капитал)

оборот Кт

Получаване на парични средства или начисляване на задължения за лихви

кр. с-до Дт

Не може да има

кр. с-до Кт

Задължения към кредитори (лихва и главница) в края на отчетния периодКоментари

-->