Станислава Сарандиева Станислава Сарандиева Потребител

Сравнение между консолидиран и индивидуален финансов отчетДобър ден!

Когато се прави сравнение между консолидиран и индивидуален финансов отчет на дадена фирма, на какво точно трябва да се обърне внимание?

Благодаря предварително за отговора!Отговори

 • Здравейте,

  Индивидуален финансов отчет е финансов отчет, който представя имущественото и финансовото състояние, отчетеният финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал на едно предприятие, независимо от това дали то е предприятие от група.

  Консолидиран финансов отчет е финансов отчет на предприятия от група, представен като финансов отчет на едно предприятие. Този отчет се съставя от предприятието майка.

  При съставяне на консолидиран счетоводен баланс трябва да обърнете внимание на:
  1.делът на предприятието майка в собствения капитал на дъщерните предприятия се елиминира;
  2.инвестициите на предприятието майка в дъщерните предприятия се елиминира;
  3.дяловете на дъщерни предприятия, които се притежават от други предприятия от групата се елиминират;
  4.акциите или дяловете на предприятието майка, които се притежават от него или от негово дъщерно предприятие, се посочват в статия "Изкупени собствени акции";
  5. вътрешногруповите разчети (вземания и задължения) се елиминират;

  При съставяне на консолидиран отчет за приходите и разходите:
  1. приходите и разходите, отчетени в резултат на сделки между предприятия от групата се елиминират;

  При съставяне на консолидиран отчет за паричните потоци:
  1.Паричните потоци от сделки между предприятия от групата се елиминират;

  Консолидираният отчет за собствения капитал се съставя на базата на информацията от консолидирания счетоводен баланс.

  Поздрави,
  Станислава Бъзовска
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->