Николаи Андонов Николаи Андонов Потребител

Последващо представяне на инвестиции в дъщерни предприятияКак последващо се представят инвестициите в дъщерни предприятия?Отговори

 • Здравейте,

  Темата, която засяга последващото представчне на инвестициите в дъщерни дружества е прекалено обширна, за да дам конкретен отговор на Вашия въпрос.

  По-долу са изброени едни от основните положения, които определят правилата за консолидиране на отчетите на дружеството майка и дъщерните му дружества.

  Консолидираните финансови отчети се изготвят при прилагане на еднаква счетоводна политика за сходни сделки и други събития при сходни обстоятелства.
  При изготвянето на консолидираните финансови отчети, предприятието обединява финансовите отчети на компанията-майка и нейните дъщерни предприятия, като събира сходни позиции по активи, пасиви, собствен капитал, приходи и разходи. За да могат консолидираните финансови отчети да представят финансова информация за групата така, сякаш тя е за едно предприятие.
  Вътрешногруповите салда, сделки, приходи и разходи трябва да бъдат изцяло елиминирани.
  Финансовите отчети на компанията-майка и нейните дъщерни предприятия, използвани за изготвянето на консолидираните финансови отчети, се изготвят към същата отчетна дата.
  Неконтролиращите участия се представят в консолидираните отчети на финансовото състояние в собствения капитал, отделно от собствения капитал на собствениците на компанията-майка.
  Промени в участието на компанията-майка в собствеността на дъщерно предприятие, които не водят до загуба на контрол, се отчитат като операции със собствения капитал.

  Повече информация по темата може да намерите в МСС 27.

  Поздрави,
  Лора Танева

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->