Краси Драганова Краси Драганова ФорКом Счетоводител

Обезщетение при пенсиониране на учителРаботя в социален дом (ДДЛРГ). Преди седмица един служител си подаде молба за прекратяване на трудов договор поради пенсиониране. Лицето 25 години е работило като учител в ОУ. При нас работи от 4 години като възпитател. Има прекъсване на трудовия стаж от 29 дни (не е бил регистриран в Бюрото по Труда). Съгласно Кодекса на труда има право на 2 бр. заплати, но той претендира за 6 заплати, като се уповава на ПМС от 1994г., където пише, че последните 10 години (без прекъсване) трябва да е работил в сферата на образованието. Подчертавам: ние сме социална институция, където длъжността възпитател се води за учителски стаж, независимо, че не упражняват учителска дейност.

Право на колко брутни заплати обезщетение има въпросния служител - 2 или 6?Отговори

 • Здравейте,

  В чл. 222, ал. 3 от КТ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.
  Както е видно от разпоредбата, условието за получаване на 6 брутни заплати при прекратяване на трудовото правоотношение е не само работникът или служителят да е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но и през последните 10 години от трудовият му стаж да е работил при "същия работодател"
  "Работодател" по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение.
  Ако последните 10 години от трудовия си стаж лицето е работило при "същия работодател по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на КТ, при прекратяване на трудовия договор, след като е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, би следвало да се приеме, че ще има право на обезщетение от 6 брутни заплати. Съгласно чл. 1, ал. 2 от ПМС № 31 за увеличаване в някои случаи размера на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 от КТ, обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда в размера на шест брутни заплати се определя и на педагогическите кадри, когато през последните десет години от трудовия им стаж са работили в организации и звена на бюджетна издръжка в сферата на образованието.
  Видно от разпоредбата, условие за изплащане на шест брутни заплати е лицето, през последните 10 години от трудовия си стаж, да е работило като педагогически кадър в организации и звена на бюджетна издръжка в сферата на образованието. Поради това, че лицето е работило като такъв, считам, че спрямо него посоченото постановление може да бъде приложено.

  Въпреки това ви съветвам да се обърнете към МТСП за съдействие при определяне на това дали социалния дом може да бъде причислен към сферата на образованието.

  Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, спорът може да бъде отнесен за решаване от съда.

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->