Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

Ползване на обезщетение за бременност, раждане или отглеждане на малко дете

Публикувано на: 29.10.2012Все по-актуални стават въпросите за правото на обезщетения на майките. С тази статия ще внесем яснота по въпросите за правото на обезщетение и условията, на които е необходимо да отговарят лицата за да имат право на обезщетение.

Отпуските за бременност, раждане и отглеждане на дете са разделени на три отделни периода, като правилата за ползването на всеки от тях са различни.

Първи период - бременност и раждане до 135 дни

Този вид отпуск се ползва на основание болнични листове, издадени от здравните органи. В общия случай болничните листове са три – първият се издава 45 календарни дни преди изчислената дата на раждане (термин). Втория лист се издава от датата на раждането на детето за период от 42 календарни дни. Към болничния за 42 календарни дни осигуреното лице трябва да попълни и да представи при работодателя си и декларация по образец – относно обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение от ДОО. Третия болничен има за цел да завърши първия период за бременност и раждане, като компенсира разликата до общо 135 калндарни дни по трите болнични листа. В идеалния случай третия болничен ще бъде за 48 календарни дни. Съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат не по-малко от 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. За да има право на обезщетение при бременност и раждане, освен 12 месеца, като осигурена за «Общо заболяване и майчинство» (ОЗМ), необходимо е също майката да работи по трудово правоотношение, по което подлежи на задължително осигуряване за ОЗМ, към началото на първия болничен лист за 45 календарни дни преди раждането. По отношение на изискването за стаж в размер на 12 месеца, не е необходимо същия да е положен непосредствено преди началото на болничния за бременност и раждане. Ако майката не отговаря на това условие тя ще има право на обезщетение от Държавното обществено осигуряване (ДОО), от деня в който натрупа необходимия стаж. Що се отнася до второто условие, когато майката не отговаря на него тя няма статут на осигурено лице по смисъла на КСО и съответно няма да има право на обезщетение от ДОО. За да имат право на обезщетение за този период, осигурените лица не трябва да извършват трудова дейност, по едно или повече трудови правоотношения, за които подлежат на осигуряване за ОЗМ, през периода, за който са им издадени болнични листове от здравните органи.

Втори период - отглеждане на детето за периода от 135 до 410 календарни дни

Тук отново е в сила изискването за 12 месеца стаж като осигурен за ОЗМ. За разлика от горния, този отпуск се ползва на основание молба до работодателя за разрешаване на отпуска. Въпреки, че работодателят няма право да откаже ползването на този отпуск е необходимо да се спази реда за поискването и разрешаването му. Необходимо е работодателят да издаде заповед, с която разрешава ползването на отпуска. Обезщетението от ДОО се ползва на основание заявление-декларация попълнена от лицето и предоставена на работодателя, която той е длъжен да представи в НОИ. Това обезщетение ще продължи да се изплаща на лице, което работи по две трудови правоотношения но ползва съответния отпуск само по едното от тях. Разбира се, обезщетението ще се изплаща само за правоотношението по което отпуска реално се ползва.

Трети период - отглеждане на детето в периода от 410-тия ден до навършване на 2-годишна възраст

За ползването на този отпуск отново се иска разрешението на работодателя. Той отново не може да откаже ползването му и е длъжен да издаде заповед, с която да разреши ползването на отпуск за отглеждане на малко дете. Ползването на обезщетение от ДОО става на основание заявление-декларация, попълнена от осигуреното лице и представена на работодателя. За правото на обезщетение за този период отново имаме задължително изискване за 12 месеца, като осигурено лице за ОЗМ. Когато детето е настанено в детско заведение – детска градина или детска ясла, майката няма да има право на отпуск за отглеждане на малко дете до 2 години и на парично обезщетение за отглеждане на малко дете. Ако майката не ползва отпуск за отглеждане на малко дете и не е дала съгласието си отпускът да се ползва от друго лице - баща, баба или дядо на детето, тя има право на парично обезщетение в размер на половината от обезщетението, ако детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка. Майката има право на половината от обезщетението за времето, през което работи, както и за времето на друг отпуск, такъв който не е за отглеждане на дете, включително и за времето на отпуск за временна неработоспособност, за гледане на болен член от семейството, гледане на болно дете както и за бременност и раждане. Както казахме по-горе - обезщетението за отглеждане на малко дете, до навършване на двегодишната му възраст, не се изплаща при настаняване на детето в детско заведение. Тук се включват всички детски заведения – целодневни и седмични детски градини, както и такива, в които има яслени групи, и детските ясли, независимо дали отглеждането на детето в тях е на пълна държавна издръжка или не. Обезщетението в намаления му размер – когато майката не ползва допълнителния отпуск за отглеждане на малко дете и не е дала съгласие отпускът да се ползва от друго лице – не се изплаща при настаняване на детето в детско заведение на пълна държавна издръжка. Според Закона за семейните помощи за деца специализирани институции за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка са заведенията, в които на децата се осигуряват жилище, храна и облекло за сметка на държавния и общинските бюджети, без да се заплаща такса.

В заключение ще кажем, че когато осигурено за общо заболяване и майчинство лице, през времето на отпуск за бременност и раждане или за отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст получава обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете до 2 годишната му възраст, полага труд без трудово правоотношение (граждански договор), това не е пречка за получаване на паричното обезщетение. Това е така, тъй като осигуряването на лицата, които полагат труд без трудово правоотношение (граждански договор), е само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. Тези лица нямат право да се осигуряват за общо заболяване и майчинство.Коментари

  • Въпросът е отлично обяснен. Добре е обаче да се спомене и неплатения отпуск, които се полага за детето след навършване на 2 годишна възраст, както и платения отпуск които се полага за периода през които лицето е било в майчинство.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->