Гергана Узунова Гергана Узунова Потребител

Изчисляване на среднодневното брутно трудово възнаграждения за платен годишен отпускЗдравейте,Искам да разбера как се изчислява среднодневното брутно трудово възнаграждение при ползван платен годишен отпуск, ако през предходния месец, който се взима за база (при отработени повече от 10 работни дни) има също използван платен годишен отпуск. Обезщетението, което се изплаща за предходния използван платен годишен отпуск, включва ли се в базата за определяне на среднодневното брутно трудово възнаграждение при следващото обезщетение за платен годишен отпуск?Благодаря Ви за отделеното внимание.


Отговори

 • Елементи, които се включват при определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск

  В брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 КТ се включват (чл. 17, ал. 1 НСОРЗ):
  - основната работна заплата за отработеното време;
  - възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда;
  - допълнителните трудови възнаграждения, които имат постоянен характер и са определени с НСОРЗ, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя (виж Писмо изх. № 94-НН-451 от 23 август 2007 г. на МТСП относно: договаряне и определяне на други допълнителни трудови възнаграждения, различни от нормативно определените, които да се считат за допълнителни възнаграждения с постоянен характер);
  - допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 КТ;
  - възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 КТ (при неизпълнение на трудовите норми не по вина на работника или служителя);
  - възнаграждението, заплатено при престой или поради производствена необходимост по чл. 267, ал. 1 и 3 КТ;
  - възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 КТ (при некачествена продукция).
  В брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 КТ се включва съответната пропорционална част от допълнителните периодични или годишни възнаграждения, изплатени след ползването на платения отпуск, като за целта се преизчисляват изплатените възнаграждения за платен отпуск (чл. 17, ал. 2 НСОРЗ).

  Начин на изчисляване на възнаграждението за платен годишен отпуск

  Съгласно чл. 177 КТ брутното трудово възнаграждение за платен годишен отпуск се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни. Когато няма месец, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни при същия работодател, възнаграждението за платен годишен отпуск се определя от уговорените в трудовия договор основно и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер.
  За целите на изчисляване на този вид възнаграждение и с оглед на неговите особености е въведено понятието среднодневно брутно трудово възнаграждение. То се установява, като начисленото при същия работодател брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 дни, се раздели на броя на отработените дни през този месец. При определен месечен размер на трудовото възнаграждение, установеното среднодневно брутно трудово възнаграждение се коригира с коефициент, получен от отношението на броя на работните дни на месеца, приет за база, и броя на работните дни на съответния месец, през който се ползва отпускът (чл. 18, ал. 1, изр. 1 и ал. 2 НСОРЗ).
  Среднодневното брутно трудово възнаграждение, когато няма месец, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни при същия работодател, се установява, като уговореното в трудовия договор основно и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер се раздели на средномесечния брой работни дни през съответната календарна година (чл. 18, ал. 1, изр. 2 НСОРЗ).
  При сумирано изчисляване на работното време броят на отработените дни се установява, като отработените часове през месеца след превръщането на нощните часове в дневни се разделят на дневната продължителност на работното време, установена за работното място при подневно отчитане на работното време (чл. 18, ал. 3 НСОРЗ).
  Размерът на среднодневното брутно трудово възнаграждение при изчисляване на платения годишен отпуск при пълен работен ден не може да бъде по-малък от този, който се изчислява при възникване на съответното основание от размера на установената за страната минимална работна заплата (чл. 19, ал. 2 НСОРЗ).
  Когато към или след началната дата на платения отпуск на работника или служителя е увеличена основната му работна заплата за минал период, включващ и месеца, който е база за изчисляване на възнаграждението за платен отпуск по реда на чл. 177 КТ, към възнаграждението за отпуска се заплаща добавка, изчислена с процента на увеличение на новото и предишното брутно трудово възнаграждение, определени по трудовото правоотношение (чл. 21, ал. 1 НСОРЗ).
  Когато по силата на нормативен акт на Министерския съвет, колективен трудов договор или вътрешен акт на работодателя от определена дата са увеличени работните заплати, но работникът или служителят към тази дата или след нея е бил в платен отпуск, поради което увеличението не се е отразило в базата, от която се изчислява възнаграждението за платен отпуск по реда на чл. 177 КТ, към възнаграждението за отпуска се заплаща добавка, изчислена с процента на увеличение на новото и предишното брутно трудово възнаграждение, определени по трудовото правоотношение (чл. 21, ал. 2 НСОРЗ).
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->