Иванка Пърчева Иванка Пърчева КС - КОНСУЛТ ЕООД Готвач

Трудово възнаграждениеВъв фирмата в която работя, трудовите договори се сключват за възнаграждения, отговарящи на минималния осигурителен доход за съответната длъжност. Останалата част от възнаграждението се получана под формата на премии, с което се получава устно договорената заплата. Хитър ход от страна на работодателя, което му позволява да изплати доста по-ниска заплата, при напускане или да принуди някого да напусне.


Имам ли правно основание да претендирам за изплащането на пълната заплата, след като от ведомостите е видно, че трудовото ми възнаграждение в последните години е доста по-високо от полученото през последния месец?Отговори

 • Здравейте,

  От въпроса ви не става ясно дали става въпрос за някакво обезщетение, което работодателят ви изплаща при прекратяването на договора или за заплата за отработеното време.
  В общия случай правилата са следните:
  Относно възнаграждението за отработеното време - То се определя според договореното в трудовия договор и прилаганите системи за заплащане на труда в предприятието. Тоест в предприятието следва да има разработени правила за структурата и организацията на работната заплата, в които да е посочено как точно се определят възнагражденията.
  Относно обезщетенията - отново в общия случай те се определят според последното получено брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца на прекратяване на право-отношението, но не по-малко от уговореното в трудовия договор основно и допълнителни трудови възнаграждения.

  Във вашия случай може да се даде обективен отговор при основен преглед на договорените възнаграждения в трудовия договор.
 • Става въпрос за възнаграждение за отработени дни. За отработен пълен месец можеш да получиш 350 лв./МОД за длъжността/, вместо очакваните 600 лв./тези, които си получавал предходните месеци/, тъй като останалите 250 лв. се дават като премии, по преценка на работодателя

  Ето извадки от трудовия договор и вътрешния правилинк за работната заплата

  Договорено възнаграждение в трудовия договор

  ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

  3. РАБОТНИКЪТ/ СЛУЖИТЕЛЯТ получава следните възнаграждения:
  3.1. Размерът на основното месечно трудово възнаграждение се определя на 235 (двеста тридесет и пет ) лв. /с думи/ това е МОД за длъжността 2006 г., когато е сключван договора
  3.2. Допълнителни трудови възнаграждения:
  За ПРОДЪЛЖИТЕЛНА РАБОТА - по 0.6% за всяка година трудов стаж.
  За ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАРАБОТКА
  3.3. Възнагражденията се изплащат ежемесечно със срок до последния работен ден на месеца, следващ месеца за скойто се отнася


  Извадка от вътрешните правила за работната заплата

  ІІ. Формиране на средствата за работна заплата

  Чл. 4. (1) Средствата за работна заплата за съответен период, се използват за определяне и изплащане на:
  1. основни месечни заплати по трудов договор;
  2. допълнителни и други трудови възнаграждения;
  3. допълнителни възнаграждения за по-висока квалификация;
  4. допълнителни възнаграждения за постигнат положителен резултат и при финансова възможност на дружеството -текущо, за година или за друг период;

  Чл. 5. (1) В рамките на средствата по чл. 4, ал. 1, Управителят може да определи на отделните звена разчет за средствата за работна заплата.
  (2) Определянето на разчетите за средствата за работна заплата на звената се извършва въз основа на:
  1. утвърдената численост и структура на персонала;
  2. размера на основните месечни заплати по длъжности;
  3. размерите на допълнителни възнаграждения с постоянен характер – за придобит трудов стаж и професионален опит;
  4. постигнатите резултати и цели от звеното, както и приноса им за подобряване дейността на дружеството.
  (3) Управителят може да коригира разчетите за размера на средствата за работна заплата на звената, направени по реда на ал. 1 при промени в показателите и обстоятелствата, посочени в ал. 2.

  ІІІ. Определяне и изменение на основните месечни заплати

  Чл. 6. (1) Индивидуалният размер на основната месечна заплата на работещите по трудово правоотношение при пълно работно време не може да бъде по-нисък от нормативно определения минимален осигурителен праг по основни икономически дейности и класове професии на работната заплата за страната;
  (2) Конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на работниците и служителите, се определят по реда и условията, определени в КТ и настоящите Правила.
  (3) Индивидуалните основни месечни заплати на работещите по трудово правоотношение се договарят между тях и работодателя или упълномощено от него длъжностно лице.

  Чл. 7.(1) Измененията на основните месечни заплати на работниците и служителите се извършват при:
  1. промяна с нормативен акт;
  2. преназначаване на друга длъжност;
  3. в други случаи, предвидени в нормативен акт.
  4. в други случаи, при спазване разпоредбите на чл. 118, ал. 3 и чл. 119 от Кодекса на труда.
  (2) Управителят има право да определя персонална заплата на работниците и служителите, по своя преценка.

  Чл. 8. (2) Увеличенията на индивидуалните основни месечни заплати се предлагат от ръководителите на звената, а новите размери на индивидуалните основни месечни заплати се определят от Управителят.

  ІV. Допълнителни възнаграждения

  Чл.9. Работниците и служителите, работещи по трудово правоотношение, могат да получават допълнителни възнаграждения, както следва:
  1. допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит .......
  2. други допълнителни възнаграждения, регламентирани в НСОРЗ – размерите (минимални или фиксирани) и условията за получаването им са тези, определени в НСОРЗ или КТ.

  V. Изчисляване на брутните месечни заплати

  Чл. 10. Брутните месечни заплати на работниците и служителите работещи по трудово правоотношение включват:

  1. основната работна заплата;
  2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда;
  3. допълнителните трудови възнаграждения, определени по реда на наредбата, както и възнаграждението, изплатено по реда на чл. 259 от Кодекса на труда;
  4. възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда;
  5. възнаграждението при престой или поради производствена необходимост, изплатено по реда на чл. 267, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда;
  6. възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда;
  7. възнаграждението за платен годишен отпуск.
  8. други допълнителни възнаграждения, съгласно КТ и/или регламентирани в нормативни актове, и/или в тези Правила.

  Чл. 11. (1) Среднодневният размер на основната заплата се изчислява като .......
  (2) Часовият размер на основната заплата се изчислява като .........
  Чл.12. (1) Среднодневното брутно трудово възнаграждение по чл. 177 от Кодекса на труда се установява, като ............
  (2) В брутното трудово възнаграждение извън случаите по чл.228 от Кодекса на труда се включват основното трудово възнаграждение и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, определени с индивидуалния трудов договор, доколкото друго не е предвидено в Кодекса на труда.
  ..................................
  .............................

  VІ . Определянето на минимални стойности и/или на диапазони на основните заплати по длъжностни нива се извършва въз основа на утвърдената численост и структура на персонала като минималната стойност на основната месечна заплата на работещите по трудово правоотношение при пълно работно време не може да бъде по-нисък от нормативно определения минимален размер на работната заплата за страната.

  VІІ. Заключителни разпоредби

  § 1. За допуснати нарушения на определените изисквания в настоящите Правила, виновните длъжностни лица носят дисциплинарна отговорност, ако не подлежат на по-тежко наказание.
  § 2. Настоящите правила се приемат на основание чл. 23 от Наредбата за договаряне на работната заплата, приета с ПМС № 129 от 1991 г. (Обн. ДВ, бр. 55 от 12 юли 1991 г., изм. бр. 30 и 40 от 1993 г.).
  § 3. Заверен препис от настоящите правила, заедно със списък на работниците и служителите, в който те полагат своя подпис след запознаване с правилата се съхранява при упълномощено от Управителя лице.
  § 4. Настоящите правила са в сила от 01.07.2007 година
 • Здравейте отново,

  В случай, че в два съседни месеца сте положили еднакви усилия и сте извършили количество работа в приблизително еднакъв размер, и можете да го докажете, можете да потърсите правата си по съдебен ред. Съдът е институцията, която има правото и възможността да разгледа спора по същество и да вземе решение по него. Двете страни в спора ще трябва да докажат съответно дали количеството работа в двата месеца е приблизително еднакво или не.
  Освен това, уговореното в правилника за вътрешния трудов ред е, че имате право на възнаграждение в размер на не по-малко от определения минимален размер на осигурителния доход, който за 2012 год. вероятно е доста по-висок от 235 лв.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->