Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

Прекратяване на Трудов Договор по Взаимно Съгласие

Публикувано на: 17.08.2012Прекратяването на трудов договор по взаимно съгласие е общо основание за прекратяване на трудовото правоотншение и означава, че и двете страни желаят еднакво неговото прекратяване. Страните по трудовото правоотношение са работника или служителя от една страна и работодателя от другата или страните вписани в трудовия договор. За да бъде постигнато взаимно съгласие на страните трябва да имаме предложение от едната към другата страна. Практиката показва, че предлагащата страна обикновено е работника или служителя. Обикновено той отправя такова предложение до работодателя си, когато си е намерил по-подходяща, по-доходна работа или по други причини налагащи прекратяването на трудовия договор. Това обаче не означава, че работодателя няма право или не може да отправя такова предложение към свой работник или служител. Тоест предложението може да бъде отправено от която и да е от страните по трудовото правоотношение.

Форма и съдържание

Законът казва, че взаимното съгласие задължително трябва да бъде изразено писмено и от двете страни. Това обаче се оформя, след като такова съгласие вече е постигнато. Обикновено предлагащата страна отправя писмено предложение до другата, в което посочва желаната дата, от която да стане прекратяването. Нормативната уредба не изисква предлагащата страна да посочва мотиви за желанието си за прекратяването на трудовото правоотношение. Въпреки това е добре то да бъде мотивирано независимо от коя от страните е отправено. Липсата на мотиви в предложението обаче не го прави незаконосъобразно или непълно и приемаща страна няма право да го отхвърля на това основание. Дали другата страна ще приеме предложението или не, зависи единствено от нея. Становището и обаче задължително трябва да бъде изразено писмено и да достигне до другата страна в законовия срок. В практиката на Върховния Касационен Съд (ВКС) има редица решения за обявяване на уволнението по взаимно съгласие за незаконосъобразно поради това, че не са спазени формата, реда за изготвяне на документите, срока за вземане на отношение или момента на прекратяването. Така например поставена резолюция „Съгласен съм” върху отправеното писмено предложение, не е достатъчна за да се приеме, че предложението е прието от ответната страна.

Задължения на ответната страна

Страната към която е отправено предложението следва задължително да го приеме и да вземе отношение по него. Освен това тя трябва да уведоми другата страна за взето решение по предложението в 7 дневен срок от получаването му. В случай, че страната към която е отправено предложението, не отговори или не уведоми ответната страна за взето решение в законовия срок, се счита, че предложението не е прието. Ако в тази ситуация трудовия договор бъде прекратен след изтичане на законовия 7 дневен срок с основание „Взаимно съгласие на страните”, ще се счете, че уволнението е незаконосъобразно. В случай че ответната страна е съгласна с предложението но желае прекратяването да стане от различна от посочената в предложението дата, също трябва да уведоми за това ответната страна. В този случай считаме, че не е постигнато взаимно съгласие и приемащата страна може да инициира преговори, в които да се стигне до постигането му. Когато в преговорите се постигне взаимно съгласие на страните за определена дата, се изготвя документ, от който да е видно, че волята и на двете страни е свободно изразена и има еднакво желание за прекратяване на трудовото правоотношение от определената дата. Този документ може да бъде протокол от среща, споразумение или друг документ, подписан и от двете страни.

Когато приемащата страна е съгласна безусловно с направеното предложение тя следва да уведоми ответната страна за това и да го направи писмено. В този случай издаването на заповед за прекратяване, от посочената в предложението дата, и връчаването и на ответната страна в законовия 7 дневен срок ще бъде счетено за законосъобразно тъй като връчването на заповедта е на практика писмения отговор на отправеното предложение и отношението е взето в законовия срок. Това е най-често срещаната практика при предложение от страна на работника или служителя. Работодателят отговаря писмено с издаването на заповед в законовия срок, с което уведомява работника, че предложението му е прието.

Когато работник или служител е отправил предложение до работодателя за прекратяване по взаимно съгласие без да посочи точна дата на прекратяването, работодателят може да прекрати договора в законовия 7 дневен срок без това да се счита за незаконосъобразно с издаването и връчването на заповед за прекратяване от дата в същия 7 дневен срок. Това е така тъй като отговора на работодателя е изразен писмено, документа е връчен на лицето в законовия срок и датата на прекратяване на правоотношението е в същия срок. Ако обаче прекратяването се извърши от дата след изтичането на законовия срок уволнението ще бъде незаконосъобразно.

Оттегляне

Предложението за прекратяване на договора по взаимно съгласие, след отправянето му към ответната страна, може да бъде оттеглено, от страната която го е отправила, преди или едновременно с получаването му, а след това само със съгласието на ответната страна. След постигането на взаимно съгласие, изразено писмено, то не може да бъде оттеглено едностранно от която и да било от страните тъй като вече е изразена съгласуваната между тях обща воля.

Посочените срокове се броят в календарни дни, като не се брои денят на събитието или на момента, от който започва да тече срокът. Срокът изтича в края на последния ден.Коментари

  • Здравейте г-н Димитров,

    Ако разгледаме казуса в който Служителят е посочил дата на прекратяването, значително по-късна от 7 дневният срок за отговор от Работодателя, следва ли да се приеме, че заповед за прекратяване издадена в 7 дневен срок, с датата на прекратяване искана от служителя е незаконна?

    Благодаря Ви!
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->