Радослав Тодоров Радослав Тодоров Потребител

Плащане на възнаграждение за положен личен труд от съдружник, който е самоосигуряващо се лице в същото дружествоНа този въпрос Георги Димитров е отговорил изчерпателно. Благодаря!

Какво е положението обаче, ако съдружникът е регистриран по ДДС като физическо лице, на някакво основание - примерно упражнявана свободна професия или вследствие отдаване под наем на лични имоти?

Ще начисли ли съдружникът ДДС на своята фирма за положения личен труд? Отговори

  • Според чл.3 от ЗДДС физическите лица са данъчнозадължени лица за доходи от независимата си икономическа дейност, от която изрично са изключени възнагражденията по трудови и приравнени на тях правоотношения.
    Но докато за целите на ЗДДФЛ полагането на труд от собственици и съдружници еднозначно е приравнено на трудово, то в ЗДДС няма изричен текст за това. Така че тук въпросът се свежда до това дали личният труд, който съдружникът влага в дружеството, е част от неговата независима стопанска дейност, за която той има регистрация по ЗДДС и за която сам носи риска, или се отнася до управлението или други дейности на дружеството.
    Например, ако съдружникът е регистриран по ЗДДС заради отдаване на имущество под наем, то вложеният личен труд в управлението на собственото дружество, занимаващо се с шивашки услуги, ще бъде извън обхвата на независимата икономическата дейност и лицето няма да има задължение за начисляване на ДДС. Ако обаче собственикът на дружеството е регистриран като свободна професия архитект, дружеството извършва услуги по проектиране на сгради, в които участва и собственикът, то мисля, че върху стойността на услугата, която той оказва на собственото си дружество би трябвало да начисли ДДС, както и на всички останали клиенти.

  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->