Galina Mavreva Galina Mavreva отчетник счетоводство

УП 3 - категория трудКогато се издава УП 3 на работник на длъжност шивач на пълно работно време какво се посочва, че е работил в условия на коя категория труд?Отговори

 • Първа категория труд

  Чл.1. От първа категория при пенсиониране е трудът на:
  1. работници, инженерно-технически специалисти и ръководни служители до ръководител на участък включително, заети на работа под земята в подземните рудници, подземните геологопроучвателни и хидротехнически обекти, тунелното и подземното минно строителство;
  2. минни спасители до ръководител на минноспасителна служба (пункт) включително;
  3. водолази и работещи в кесони;
  4. пилот, щурман, радист, борден инженер (механик), парашутист, стюардеса (стюард) и борден съпроводител, работещи във въздухоплаването.
  5. работници, специалисти и ръководни служители в атомна електроцентрала, които:
  а) са пряко заети с експлоатацията и ремонта на съоръженията в I контур;
  б) извършват събиране, преработване и погребване на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво;
  6. дефектоскописти, дозиметристи и работници по дезактивация в I контур в атомна електроцентрала;
  7. работници в металургията: доменчици, конверторчици, агломератчици, шихтовчици, електропещари и пещари, разливачи на черни и цветни метали и техните сплави, машинисти на машини за непрекъснато леене.

  Втора категория труд

  Чл.2. От втора категория при пенсиониране е трудът на:
  1. инженерно-технически специалисти и ръководни служители, заети на работа под земята (без включените в раздел първи), както следва:
  а) до ръководител на рудник включително;
  б) до ръководител на подземен обект включително: геологопроучвателен, хидротехнически, тунелен и минностроителен;
  2. работници, заети на работа под земята, от състава на рудничното ръководство;
  3. работници, инженерно-технически специалисти и ръководни служители до началник на участък включително от рудници и кариери за открит добив на полезни изкопаеми;
  4. работници, инженерно-технически специалисти и ръководни служители до ръководител на цех включително при производството, леенето и пластичната обработка на металите без включените в чл.1, т.7;
  5. работници от вътрешнозаводския транспорт, обслужващ цеховете, посочени в т.4;
  6. работници, извършващи:
  а) ремонт на металургични пещи;
  б) горещ ремонт на промишлени пещи;
  в) обслужване, профилактика и ремонти на работно оборудване, технологични процеси и работни места в цеховете и участъците, обхванати в т.3, 4, 10 и 15, за времето, през което работят в тях.
  7. работници, инженерно-технически специалисти и ръководни служители до ръководител на смяна включително, заети в цехове, участъци и отделения за преработка на олово за акумулатори и оловни батерии;
  8. заливачи на лагери с олово и оловни смеси със съдържание на олово над 40 на сто;
  9. работници, непосредствено обслужващи цианови, хромови и оловни вани;
  10. работници, инженерно-технически специалисти и ръководни служители до ръководител на цех включително, заети непосредствено във:
  а) производството на: хлор и хлорни производни (включително избелващи препарати); хлорна вар; натриева основа; соди; сярна киселина; фосфорна киселина; азотна киселина; амоняк; серовъглерод; азотни и фосфорни торове; карбамид; катализатори за торовите, органичните производства и нефтопреработването; пигменти и багрила; синтетични багрила; анилин; нитробензол; диметилсулфат; карбамидформалдехидна смола; антипиретици; натриев триполифосфат; дикалциев сулфат; фосфорни соли; амониев нитрит; нейоногенни повърхностноактивни вещества; метилметакрилат; капролактам; циклохексанон; изкуствени влакна; пестициди; външни и пневматични гуми и ремъци;
  б) дозиране на твърди суровини за производство на лакове, бои и каучукови смеси; подготвително-смесителни производства на базата на поливинилхлорид; химическа очистка и регенерация на антибиотици; сушене и мелене на фосфорит; изготвяне на лепила и импрегнационни разтвори на каучукова основа;
  в) първична преработка на нефт; вторична преработка на горива; органичен синтез на базата на химически продукти и нефтопродукти; получаване на: парафини, масла, ароматни въглеводороди, каучук, латекс и синтетични влакна;
  г) цехове за антикорозионна защита и диафрагмена електролиза;
  11. работници, заети непосредствено в производството на пиротехнически средства, взривни вещества, барути и в производството, ремонта и унищожаването на боеприпаси;
  12. работници, специалисти и ръководни служители, работещи постоянно в среда на йонизиращи лъчениябез включените в чл.1, т.5 и 6;
  13. работници, заети в производството на: азбест; азбестосъдържащи материали; шлакова, стъклена, мергелна и базалтова вата;
  14. работници, изпълняващи изолации с материалите, посочени в т.13;
  15. работници, инженерно-технически специалисти и ръководни служители до ръководител на смяна включително, заети в производството на цимент, хидратна вар и доломит, включително и в пълначните отделения;
  16. работници, заети в отделения и инсталации в затворени помещения, в които се извършват трошене и мелене на силикозоопасни рудни и нерудни изкопаеми и инертни материали;
  17. вадачи, редачи и пещари на рингови пещи в промишленото производство на керамични, порцеланово-фаянсови и огнеупорни изделия;
  18. пещари, шлосери на смяна и пълначи при производството на карбид;
  19. работници, заети непосредствено в пресови отделения на брикетните фабрики;
  20. локомотивни машинисти и помощник локомотивни машинисти:
  а) от експлоатацията на Българските държавни железници;
  б) заети в изграждането и ремонта на железния път;
  21. машинисти и помощник-машинисти на подбивни и пресевни машини, свързани с изграждането и поддържането на железния път;
  22. машинисти и помощник-машинисти на електровози от метрополитена;
  23. шофьори на автобуси и тролейбуси и ватмани от вътрешноградския транспорт, работещи по график в градовете с население над 300 хил. души, с над 40 места в превозното средство;
  24. шофьори на автобуси и тролейбуси (извън тези по т. 23) от вътрешноградския транспорт, работещи по график, с над 60 места в превозното средство;
  25. шофьори на товарни автомобили с товароподемност 12 и повече тона;
  26. работещи в машинното отделение на плавателни съдове от морския и речния флот (без тези в крайбрежния флот);
  27. екипажа на кораби химикаловози и танкери;
  28. работници, изпълняващи работи в затворени съдове и в двойните дъна на плавателни съдове в корабостроенето и кораборемонта;
  29. хелингисти и корпусници в корабостроенето и кораборемонта;
  30. ръководител на полети в международни летища: лицензиран радарен и лицензиран процедурен;
  31. работници от аварийно-ремонтните групи, обслужващи електропреносни линии и мрежи;
  32. работници, специалисти и ръководни служители, обслужващи радиорелейни, телевизионни и УКВ честотни модулации в станциите на връх Ботев и връх Ореляк;
  33. работници по монтаж и поддръжка на антенно-мачтовата телекомуникационна техника с височина над 30 м;
  34. работници по изграждане и поддръжка на инженерни съоръжения с височина над 50 м;
  35. духачи с уста при производство на изделия от стъкло;
  36. оператори на линии и топитьори в производството на плоско стъкло;
  37. оператори на автомати и линии за производство на изделия от стъкло;
  38. работници, постоянно заети в цехове и звена за обработка на сурови кожи;
  39. работници от багрилна кухня в текстилното производство;
  40. работници, постоянно извършващи работа в хладилни помещения на хладилници за дълбоко замразяване при температура по-ниска от минус 10 гр. С;
  41. каналджии за текущо обслужване на подземни селищни канализационни системи и съоръжения за отпадни води;
  42. балерини, балетисти и танцьори;
  43. циркови артисти: акробати, гимнастици, балансьори и еквилибристи;
  44. оркестранти - духачи на медни инструменти.
 • благодаря
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->