Емил Попов Емил Попов Kreston BulMar управляващ съдружник, директор корпоративни финанси и основател на компанията

3.5. Протокол по ЗДДС – в т.ч. за ВОП

Публикувано на: 17.11.2010

№ 1234567890

ПРОТОКОЛ

дата: 01.02.2010

ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ да начисли ДДС (най-често получател по ВОП)

(най-често доставчик по ВОП) НАСРЕЩНА СТРАНА

АЛФА ООД

DELTA-ATHENS Ltd.

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

VAT  : EL777888999

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

100 Luis Str., Athens 2000, Greece

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1


2


3


Дата на възникване на данъчното събитие по доставката:

01.02.2010

данъчна основа:


Номер и дата на фактура (ако е издадена до датата на протокола – при ВОП)

ДДС 20%:


Основание за начисляване или неначисляване на ДДС:

общо:1.  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Протоколът е първичен счетоводен документ, за целите на ЗДДС, който се съставя, в случаите, когато:

           • лицето, получател по доставка, извършва Вътре-Общностно Придобиване (ВОП);

           • лицето, получател на услуга, е длъжно да си самоначисли ДДС – когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е облагаема с място на изпълнение в България (например българско дружество, регистрирано по ЗДДС, получава консултантски услуги от чуждестранно дружество, регистрирано за ДДС цели в страна членка на ЕС или от трета страна);

           • при корекции на ползван данъчен кредит (например: самоначисляване на ДДС при липси и брак; продажба на стара сграда, за която е ползван данъчен кредит при нейното придобиване; преизчисляване на размера на ползвания през годината частичен данъчен кредит през месец декември);

           • лицето, получател по доставка, е придобиващ по тристранна операция;

           • лицето, получател по доставка, свързана с инвестиционно злато;

           • на лицето е разрешено начисляването на ДДС при внос, без да се внася ДДС на митница (при осъществяване на инвестиционни проекти, които са получили съответното одобрение за това);

           • собственик или работник е ползвал стоки или услуги за лична употреба, за които стоки или услуги е ползван данъчен кредит (без случаите за работно, предпазно или представително облекло);

           • безвъзмездно е прехвърлена собствеността на стоки върху трети лица, за които стоки е ползван данъчен кредит (без случаите на стоки с незначителна стойност предоставени с рекламна цел);

           • лицето доставя обща туристическа услуга (тогава данъкът се начислява с издаването на Протокол);

           • лицето е дилър (доставчик) на стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети (специален ред за облагане маржа на цената);

           • лицето е получател по доставка на битови отпадъци, производствени отпадъци, строителни отпадъци, опасни отпадъци, по специалните закони за тях или извършва преработка на изброените отпадъци;

           • доставката е облагаема с нулева ставка – например при износ, международен транспорт, доставка на обща туристическа услуга, която е облагаема с нулева ставка и т.н.;

           • данъкът не следва да се начислява – например при лихви и неустойки с обезщетителен характер;

           • са налице и други специфични случаи, описани в ЗДДС и правилника за неговото прилагане.


2.  РЕКВИЗИТИ


2.1.  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

           • Номер и дата на Протокола.

           • Името и идентификационния номер на задълженото лице.

           • Името и идентификационния номер на доставчика (ако има такъв, както например в случаите на ВОП или покупка на услуги от лица, регистрирани по смисъла на ЗДДС в друга държава членка на ЕС).

           • Номер и дата на Фактурата, когато такава е издадена до датата на издаване на Протокола (за ВОП, придобиващия в тристранна операция или получателя на услугата, когато данъкът е изискуем от получателя).

           • Количеството и вида на стоката или вида на услугата.

           • Датата на възникване на данъчното събитие.

           • Данъчната основа.

           • Ставката на данъка.

           • Основанието за начисляване или неначисляване на данъка.

           • Размерът на данъка.


2.2.  НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

                Името и идентификационния номер на ”насрещната страна”, освен в случаите на ВОП, което е удобство при проследяване на контрагента, във връзка с който е възникнало това задължение за начисляване на ДДС и последващата промяна. Независимо от това, че в много случаи идентификационния номер на ”насрещната страна” не е задължителен реквизит, е силно препоръчително да се посочи.


3.  ПРЕДВАРИТЕЛЕН  ПРЕГЛЕД – правила, изключения, чести грешки/проблеми и техните решения

           • Протоколът се издава в срок до петнадесет дни от датата, на която данъкът е станал изискуем (датата на данъчното събитие, която е датата на плащане за или доставка на стока/услуга).

           • Протоколите трябва да бъдат с поредни номера, без да се дублират и без да се пропускат номера при тяхното издаване, независимо дали са съставяни в една и съща форма (бланка). Номерацията не зависи и не се нарушава при изтичането на календарната година. За клонове/обекти могат да се определят диапазони от номера, които се издават при правилата за издаване на Фактури при диапазони от номера за клонове/обекти.

           • Грешно съставен или поправен Протокол се анулира и се издава нов. Анулираните Протоколи се съхраняват при техния издател съгласно Закона за Счетоводството.

           • Протокол се издава и в случаите, когато доставката е облагаема с нулева ставка, както и когато данък не следва да се начислява.

           • Ако Протоколът съдържа всички предвидени реквизити, в т.ч. името и идентификационния номер на ”насрещната страна” (където е приложимо), няма какво повече да се случи като проблем с него.

           • Ако липсват данни за ”насрещната страна” е препоръчително да се установи и да се допише допълнително в Протокола, защото практиката показва, че за нуждите и на ръководството и на данъчните органи много често тази информация се изисква.


4.  ПРИНЦИП  НА  ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ/ОТЧИТАНЕ  И  ПРЕПОРЪКИ

           • Протоколът за ВОП се осчетоводява по правилата за Фактура и се отразява и в двата дневника – и в Дневника за Покупките, и в Дневника за Продажбите.

           • Ако Протоколът не е свързан с ВОП, тогава се осчетоводява по правилата за Фактура и се отразява в съответния Дневник – за Покупките или Продажбите.

           • При задължение за подаване на ИНТРАСТАТ Декларации трябва да се съблюдава пълно съответствие за всеки данъчен (месечен) период между декларираните документи в Дневника за Изпращанията по ИНТРАСТАТ и Дневника за Продажбите по ЗДДС, тъй като съществува рискът контролните системи и органи веднага да открият разликите между двата дневника и да заподозрат деклариращия в измама. При Дневника за Пристиганията по ИНТРАСТАТ и Дневника за Покупките по ЗДДС този проблем не стои, тъй като, по закон, документ за покупки може да бъде отчетен в някой от следващите 12 данъчни (месечни) периода.Коментари

  • Здравейте, имам въпрос за получена фактура от Майкрософт-Ирландия за 100 евро. Ние сме ЕООД , регистрирано по ЗДДС и се занимаваме с услуги в сферата на архитектурен дизайн. Не разбирам в коя колона попада протокола по чл.117 след като съм самоначислила ДДС-то и сега тр да го отнеса в двата дневника.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->