Емил Попов Емил Попов Kreston BulMar управляващ съдружник, директор корпоративни финанси и основател на компанията

3.4. Митническа Декларация

Публикувано на: 17.11.2010

1. Митническа

ДЕКЛАРАЦИЯ


А. ПОЛУЧАВАЩО МИТНИЧЕСКО УЧРЕЖДЕНИЕ


(тук са ръкописно изписани входящи номера и кодове на получаващата митница)

8

2. Изпращач / Износител №

8. Получател №

формуляр за получателя14. Декларатор/Представител

15. Държава на изпращане/износ

15. Код държ. изпр.

17. Код държ. получ.

16. Държава на произхода

17. Държава на получаване18. Идентификация и националност на транспортното средство при пристигане 

20. Условия на доставка21. Идентификация и националност на трансп. средство при преминаване на границата 

22. Валута и обща фактурна стойност

23. Валутен курс

24. Вид на сделка


25. Вид транспорт на

26. Вид транспорт в

27. Място на разтоварване

28. Финансови и банкови данни


граница


държавата29. Входно митническо учреждение

30. Местонахождение на стоките

831. Колети и описание на стоката

Маркировки и номера на контейнер(и) – брой и вид

32. Стока

33. Тарифен код
34. Държ. на произх. – код

35. Бруто тегло – кг

36. Преференции
37. РЕЖИМ

38. Нето тегло – кг

39. Квота
40. Митнически манифест / Предшестващ документ


41. Допълн. мерна единица

42. Цена на стоката

43. М.О. Код
44. Допълн. информ. и предостав. докум., серт. и разрешит.


45. Уточняване


46. Статистическа стойност


47. Изчисляване на вземанията

Вид

Основа за изчисляване

Ставка

Сума

НП

48. Отсрочено плащане

49. Идентификация на склад

В. СЧЕТОВОДНИ ДАННИ


(тук се описва номер и дата, дадена от митницата, която се

използва за номер и дата на документа за целите на осчетоводяването)Всичко:
Забележка: Горната митническа декларация съдържа само първата страница от стандартния формуляр и всички основни клетки, за да създаде достатъчно добра представа за това, което се описва в нея.


1.  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Митническата Декларация е първичен счетоводен документ, с който се декларира внос на суровини, материали, стоки или материални активи от доставчик, който се намира извън Европейския Съюз, както и износ за получател извън Европейския Съюз.


2.  РЕКВИЗИТИ

Митническата Декларация се съставя по образец и ред, одобрен от Министъра на Финансите. Образецът на Митническата Декларация съдържа необходимите реквизити, за да се изчисли митническата облагаема стойност и дължимите мита, акцизи и ДДС.


3.  ПРЕДВАРИТЕЛЕН  ПРЕГЛЕД – правила, изключения, чести грешки/проблеми и техните решения

          • След като Митническата Декларация е заверена/приета от Получаващото Митническо Учреждение, не би трябвало да се очакват проблеми с нейното съдържание и реквизити, за да е необходимо да се внимава за некоректност или непълнота.

          • Митническата Декларация трябва да бъде придружава от Invoice и транспортни документи, от които ще бъдат видни точните наименования на доставените суровини, материали, стоки или материални активи, тяхната мярка, количество и единична цена.

          • Митническата Декларация описва всички дължими мита, акцизи и ДДС, след заплащането на които декларираното се освобождава от митницата.

          • При внос на суровини трябва да се внимава за митническия режим, под който са поставени суровините и как трябва да се отчитат за в бъдеще пред съответното Митническо Учреждение. Например внос на суровини за Активно Усъвършенстване (преработка), които след преработката си трябва да бъдат отчетени като обратно изнесени под формата на готова продукция.


4.  ПРИНЦИП  НА  ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ/ОТЧИТАНЕ  И  ПРЕПОРЪКИ 

          • Тук са в сила всички принципи на осчетоводяване, които са валидни и за Фактурата.

          • С осчетоводяването на Митническата Декларация и отразяването и в Дневника за Покупките, вносителят декларира правото си на данъчен кредит за платеното ДДС по внесените стоки. В Дневника за Покупките като доставчик се посочва ”чуждестранен контрагент”, чийто ИН по ЗДДС е съставен само от деветки.Коментари

-->