Уточняване Правата на Работник при Отмяна на Заповед за Уволнение

Публикувано на: 23.07.2012

Писмо Изх. № 12-2267 от 26.06.2011 г. на МТСП

Относно: Уточняване Правата на Работник при Отмяна на Заповед за Прекратяване Трудовия Договор

 

При отмяна на заповедта за прекратяване на трудовия договор и възстановяването на работа на работника или служителя се счита, че трудовото му правоотношение не е било прекратявано, поради което всички права по него се запазват, вкл. и правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ.

В чл. 222, ал. 3 КТ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетението по тази алинея може да се изплаща само веднъж.

От запитването е видно, че служителят е възстановен с влязло в сила съдебно решение на заеманата преди уволнението му длъжност. Видно е също така, че в периода от уволнението до възстановяването е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

При отмяна на заповедта за прекратяване на трудовия договор и възстановяването на работа на работника или служителя се счита, че трудовото му правоотношение не е било прекратявано, поради което всички права по него се запазват, вкл. и правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ.Коментари

Свързани с Кодекса на труда

-->