Обезщетение чл. 222 ал. 3 от Кодекса на Труда

Публикувано на: 23.07.2012

Писмо Изх. № 94 Тт-107 От 05.07.2011 Г. На МТСП

Относно: не се Дължи Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ, ако Работникът или Служителят не е Придобил Право на Пенсия при Прекратяване на Трудовия Договор

 

В случаите, когато работникът или служителят не само е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но и е упражнил това право преди сключването на трудовия договор с последния си работодател, същият няма право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ.

От изложеното в запитването е видно, че от 01.03.2005 до 07.04.2011 г. служителката е работила като ръководител отдел "Човешки ресурси", където е постъпила като пенсионер. Видно е също така, че при прекратяване на трудовия договор с предишния си работодател не е имала придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, поради което посоченото обезщетение не щ е изплатено.

В чл. 222, ал. 3 КТ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия си стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетението по тази алинея може да се изплаща само веднъж.

В разпоредбата на ал. 3 на чл. 222 КТ изрично е предвидено, че обезщетението се дължи при прекратяване на трудовия договор, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Тъй като, както се посочва в запитването, служителката не само е придобила, но и е упражнила това право преди сключването на трудовия договор с последния си работодател, мнението ни е, че същата няма право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ.

Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, спорът може да бъде отнесен за решаване от съда.Коментари

Свързани с Кодекса на труда

-->