База за Изчисляване на Обезщетение при Пенсиониране

Публикувано на: 23.07.2012

Писмо Изх. № 92-275 от 02.05.2011 г. на МТСП

 

Относно: Каква е Базата за Изчисляване на Обезщетение при Пенсиониране

 

Поради това, че с работника или служителя не може да се сключи трудов договор по чл. 259 КТ за вакантна длъжност, получаваното възнаграждение не следва да се включва в базата за изчисляване на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ.

Писмо № 92-275 от 02.05.2011 г. на МТСП От запитването е видно, че със завеждащ "личен състав" е сключен трудов договор по чл. 259 за вакантната длъжност "домакин".

Съгласно разпоредбата на чл. 259, ал. 1 КТ, когато работник или служител изпълнява длъжност или работа на отсъстващ работник или служител, той ползва правата за тази длъжност или работа, включително и трудовото възнаграждение, ако това е по-благоприятно за него. Ако той изпълнява през това време и своята работа или длъжност, има право и на допълнително трудово възнаграждение, което се уговаря между страните по трудовото правоотношение. От тези права не може да се ползва работник или служител, който по длъжност е заместник на отсъстващия.

Условие за сключване на този договор е работникът или служителят, който е титуляр на длъжността, да отсъства от работа. В случай че длъжността е вакантна, с лицето не може да се сключи договор по чл. 259, ал. 1 КТ.

Съгласно чл. 110 КТ работникът или служителят може да сключи трудов договор с работодателя при когото работи за извършване на работа, която не е в кръга на неговите трудови задължения, извън установеното за него работно време. Няма пречка с лицето да се сключи трудов договор за допълнителен труд по чл. 110 КТ за длъжността "домакин".

В чл. 17, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата е предвидено, че в брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 или на обезщетенията по чл. 228 от Кодекса на труда се включват:

               1. основната работна заплата за отработеното време;

               2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда;

               3. допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер;

               4. допълнителното трудово възнаграждение при вътрешно заместване по чл. 259 от Кодекса на труда;

               5. възнаграждението по реда на чл. 266, ал. 1 от Кодекса на труда;

               6. възнаграждението, заплатено при престой или поради производствена необходимост, по чл. 267, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда;

               7. възнаграждението по реда на чл. 268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда.

Поради това, че с лицето не може да се сключи трудов договор по чл. 259 КТ за вакантна длъжност мнението ни е, че получаваното възнаграждение не следва да се включва в базата за изчисляване на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ.Коментари

Свързани с Кодекса на труда

-->