Място на Изпълнение на Услуга, Свързана с Недвижим Имот

Публикувано на: 23.07.2012

Разяснение Изх. № 96-00-97 от 23.02.2012 г. на НАП  

Относно: Данъчно Третиране на Доставка на Услуга по Реда на ДДС

 

 

В Дирекция "ОУИ" – …… постъпи писмено запитване с вх. № …………/16.02.2012 г., относно данъчно третиране на доставка на услуга по реда на ДДС.

 

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: През м.ноември 2011 г. "Е" ЕООД сключва договор с дружество от Великобритания, по силата на който, българското дружество се явява подконсултант във връзка с изработването на ПУП-ПП за газопровод "Междусистемна връзка с Гърция – България" на територията на Република България. Дейността на подконсултанта, във връзка с изпълнението на горецитирания договор, се изразява в съгласувателни процедури със заинтересованите ведомства, подготовка на документи за закупуване на терени за площадковите обекти, уреждане на сервитутни права и право на прокарване на линейния обект, смяна на предназначението на терени и подготовка на документи за сключване на сделки за придобиване. Заданието приключва с одобрението на горецитирания ПУП-ПП от министъра на регионалното развитие и благоустройство.

 

Съгласно договор № МВГБ-02/21.11.2011 г., АД е подизпълнител по сключеният договор между "Е" ЕООД и дружеството от Великобритания. При осъществяване на своята дейност, във връзка с горецитирания договор, АД купува за нуждите за изработване на ПУП-ПП картен материал от МЗХ, Агенция по кадастъра, Военно-географска служба и др., като разходите по силата на договора префактурира на "Е" ЕООД с начислено ДДС, а последното ги префактурира на дружеството от Великобритания, тъй като тези разходи не са включени в стойността на договора за подизпълнение.

"Е" ЕООД следва да плаща такси от името на дружеството от Великобритания за съгласувания на ПУП-ПП към EVN, ВиК, АПИ, Агенция по горите, като същите ще бъдат префактурирани на чуждестранното лице.

 

Зададен е следният въпрос: Следва ли да се начислява ДДС по горепосочените три казуса?

 

В отговор на поставения от Вас въпрос изразяваме следното становище:

 

За да се приложи определен режим на облагане с ДДС на доставките на услуги е необходимо правилно да се определи мястото на изпълнение на съответната доставка. В зависимост от това се определя приложимият данъчен закон – за доставките с място на изпълнение на територията на страната – ЗДДС, а за тези с място на изпълнение извън територията на страната – данъчният закон по местоизпълнение на доставката. Това е определящо относно цялостното данъчното третиране на съответната услуга, приложимата данъчна ставка, лицето – платец на данъка и възникване на задължения във връзка със съответния регистрационен режим.

 

Разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС регламентира, че облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.

 

Считано от 01.01.2010 год. е променен основният принцип при определяне мястото на изпълнение на доставка на услуга, като мястото на изпълнение вече се определя от статута на получателя /данъчно задължено или данъчно незадължено лице/ и установяването на същия.

 

По смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.

Целта на разпоредбата е да се извърши данъчното облагане в страната, в която услугите се потребяват в действителност.

 

В същото време, в ал. 4 на чл. 21 на закона са разписани някои изключения от горното правило, като т. 1 визира услугите, свързани с недвижими имоти. В този случай за данъчното третиране на доставката не е от значение статута на получателя /данъчно задължено или данъчно незадължено лице/ и установяването на същия.

 

Съгласно чл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира недвижимият имот, когато услугата е свързана с недвижим имот, включително при:

                    а) предоставянето на права за ползване, на експертни услуги или услуги на посредници, свързани с недвижимия имот;

                    б) услуги по подготовка и координация на строителните работи, свързани с недвижимия имот, като архитектурни, инженерни, надзорни и други;

                    в) настаняване в хотели, къмпинги, караванни паркове, ваканционни лагери и други подобни.

 

Тъй като извършваните от Вас услуги /съгласувателни процедури със заинтересованите ведомства, подготовка на документи за закупуване на терени за площадковите обекти, уреждане на сервитутни права и право на прокарване на линейния обект, смяна на предназначението на терени, подготовка на документи за сключване на сделки за придобиване са свързани с недвижими имоти във връзка с одобряване на ПУП-ПП/ са свързани с недвижими имоти, находящи се на територията на Република България, по смисъла на чл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС, мястото на изпълнение е там където са недвижимите имоти, т.е. в България.

 

В случаите, при които доставката е с място на изпълнение на територията на страната, лице – платец на данъка на основание чл. 82, ал. 1 от ЗДДС е доставчикът.

 

Предвид гореизложеното, като регистрирано по ЗДДС лице сте длъжни да начислите ДДС по реда на чл. 86, ал. 1 от ЗДДС с данъчна ставка – 20 %.

 

Аналогично е данъчното третиране на доставката на картов материал за изработване на ПУП-ПП, както и таксите за съгласувания на същия.Коментари

Свързани документи със ЗДДС

-->