Христина Пенкова Христина Пенкова Потребител

Размер на имуществената отговорност и удръжкиЗдравейте,

Обекта, в който работя като продавач консултант, беше ограбен през работно време от неизвестен за момента извършител. Работодателят разпореди, че задигнатия оборот ще бъде удържан на служителите присъствали на смяна.

В трудовата ми характеристика е отбелязано, че служителят "носи имуществена отговорност съгласно Кодекса на Труда". Тази отговорност пълна или ограничена е? Законно ли е да бъде взет от нас под формата на удръжки, и ако да - какъв е регламентирания ред, по който това е възможно да се случи и в какъв размер?

Ако не, какъв е законовия ред да защитим правата си?Отговори

 • Здравейте,

  Мисля, че този текст отговаря най-точно на поставения въпрос:

  Размер на отговорността за вреда, причинена при отчетническа дейност
  Кодекс на труда
  чл. 207. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Работник или служител, на когото е възложено като трудово задължение да събира, съхранява, разходва или отчита парични или материални ценности, отговаря спрямо работодателя:

  1. в размер на вредата, но не повече от трикратния размер на уговореното месечно трудово възнаграждение;

  2. за липса - в пълен размер заедно със законните лихви от деня на причиняването на щетата, а ако това не може да се установи - от деня на откриването на липсата.

  (2) Лицата, които са получили нещо без основание от причинителя на щетата или са се възползували от увреждането по т. 1 на предходната алинея, дължат солидарно с причинителя на вредата връщане на полученото до размера на обогатяването освен в случаите по чл. 271, ал. 1. Лицата дължат връщане и на полученото по дарение от причинителя на вредата, когато дарението е със средства, извлечени от причинената вреда.

  (3) Исковете по т. 2 на ал. 1 и по ал. 2 се погасяват с изтичането на 10-годишна давност от деня на причиняването на вредата.

  (4) Със закон могат да се установяват и други случаи на пълна имуществена отговорност.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->