Вася Димкова Вася Димкова старши експерт

Промяна в трудово правоотношениеСтоличен общински съвет гласува нови структури за районите в София. Основните промени са в сливане на отдели и съкращаване на началници на отдели. В един от районите предлагат на всички останали служители (не началници) да бъдат понижени в длъжност от главен експерт в старши експерт (без да са показали ново щатно разписание) и, което е по-странно, от постоянен договор да сключат договор за 6-месечен изпитателен срок. Това правилно ли е?

Благодаря!Отговори

 • Здравейте,

  Не мисля, че това е законно. За справка чл. 123 от Кодекса на труда

  Трудовото правоотношение с работника или служителя не се прекратява при промяна на работодателя в резултат на:
  1. сливане на предприятия;
  2. вливане на едно предприятие в друго;
  3. разпределяне на дейността на едно предприятие между две или повече предприятия;
  4. преминаване на обособена част от едно предприятие към друго;
  5. промяна на правноорганизационната форма на предприятието;
  6. смяна на собственика на предприятието или на обособена част от него;
  7. преотстъпване или прехвърляне на дейност от едно предприятие на друго, включително прехвърляне на материални активи.
  (2) В случаите по ал. 1 правата и задълженията на работодателя прехвърлител преди промяната, които произтичат от трудовите правоотношения към датата на промяната, се прехвърлят на новия работодател приобретател.
  (3) Правата, произтичащи от допълнителното доброволно пенсионно осигуряване на работниците и служителите при работодателя прехвърлител, които са били в трудови правоотношения с него към датата на промяната по ал. 1, както и правата на лицата, които към датата на промяната не са били вече работници и служители, се уреждат в отделен закон.

  В тази връзка считам, че няма основание да се иска каквото и да било преназначаване или промяна на трудовото правоотношение.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->