Стела Василева Стела Василева Потребител

ТЕЛК решение, изтачащо след придобиване право на пенсияИскам да попитам, ако служител, който работи на трудов договор след като се е пенсионирал за навършени години, и има ТЕЛК решение, срокът на което изтича след пенсионирането, решението става ли пожизнено, и има ли право на облекчение от ДДФЛ?Отговори

  • Здравейте,

    ТЕЛК решенията се подновяват при изтичане на техния срок.
    В случай, че решението на комисията не бъде подновено няма да можете да ползвате данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност.
  • "Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, обнародван в ДВ бр.99 от 16.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г., в §10а от преходните и заключителни разпоредби е създадена нова ал.3, по силата на която лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, както и лицата, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на този закон, независимо от определения в експертното решение срок."
    Този цитат ми говори друго!
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->