Diana Alexandrova Diana Alexandrova Потребител

ГФО на дружество в ликвидацияЗдравейте!

Дружеството е обявено в ликвидация през м.юни 2011 год. През същата година няма дейност. Какви отчети и декларации следва да подаде в статистиката и НАП за 2011 г.?

Благодаря предварително!Отговори

 • Само да допълня, че съм подготвила два год.отчета-един до датата на обявяване на прекратяването с ликвидация и един от тази дата до 31.12.2011, като само в баланса има суми. Това, което ме притеснява е коя декл.по чл.92 от ЗКПО трябва да подам.обр.1010 или обр.1010а?
 • Здравейте,

  Дружествата в ликвидация, ако към края на отчетния период не са приключили
  производството по ликвидацията, съставят баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци съгласно приложенията на Счетоводен стандарт 13 Отчитане при ликвидация и несъстоятелност (НСФОМСП). В случай че дружеството има приходи и от стопанска дейност, се съставя и отчет за приходите и разходите от тази дейност съгласно Счетоводен стандарт 1. Финансовият резултат от стопанската дейност и този от ликвидацията се представят отделно в отчетите. Приложенията към отчетите се съставят съгласно Счетоводен стандарт 1 (НСФОМСП).

  В случай че не сте извършвали дейност през отчетния период (включително нямате приходи и разходи, свързани с ликвидацията), то е допустимо да подадете годишна данъчна декларация по образец 1010а за лица неизвършвали дейност през съответната година, тъй като за периода до заличаването му дружеството следва да изпълнява задълженията си по общия ред на ЗКПО.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 158 от Закона за корпоративното подоходно облагане, както и в НСФОМСП 13 Отчитане при ликвидация и несъстоятелност.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->