МСС 34 - Междинно Финансово Отчитане
Международен Счетоводен Стандарт 34

Междинно Финансово Отчитане

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година

Регламент (ЕО) № 1274/2008 на Комисията от 17 декември 2008 година

Регламент (ЕО) № 70/2009 на Комисията от 23 януари 2009 година

Регламент (ЕО) № 495/2009 на Комисията от 3 юни 2009 година

Регламент (ЕС) № 149/2011 на Комисията от 18 февруари 2011 година

Регламент (ЕС) № 475/2012 на Комисията от 5 юни 2012 година


ЦЕЛ

Целта на настоящия стандарт е да се определи минималното съдържание на междинния финансов отчет и принципите за признаване и оценка при пълните или съкратените финансови отчети за междинен период. Навременното и надеждно междинно финансово отчитане подобрява възможността на инвеститори, кредитори и други да разберат способността на предприятието да генерира доход и парични потоци и неговото финансово състояние и ликвидност.

ОБХВАТ

               1. Настоящият стандарт не постановява кои предприятия трябва да публикуват междинни финансови отчети, колко често или колко скоро след края на междинния период. Все пак, правителствата, органите, регулиращи пазарите на ценни книжа, фондовите борси и счетоводните органи често изискват от предприятията, чиито ценни книжа на собствения или привлечен капитал са търгувани публично, да публикуват междинни финансови отчети. Настоящият стандарт е приложим, в случай че предприятието трябва или избира да публикува междинен финансов отчет в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане. Комитетът по Международни счетоводни стандарти (*) насърчава публично търгуваните предприятия да представят междинни финансови отчети, които да са в съответствие с принципите на признаване, оценяване и оповестяване, изложени в настоящия стандарт. По-конкретно публично търгуваните предприятия са насърчавани:

Забележка:

          (*) Правоприемник на Комитета за международни счетоводни стандарти стана Съветът за Международни счетоводни стандарти, който започна да функционира през 2001 г.

            

                    а) да представят междинни финансови отчети поне към края на първото полугодие на своята финансова година; и

                    б) да правят достъпни своите междинни финансови отчети не по- късно от 60 дни след края на междинния период.

               2. Всеки финансов отчет, годишен или междинен, се оценява самостоятелно за съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане. Фактът, че дадено предприятие може да не е представило междинни финансови отчети през определена финансова година или да е представило междинни финансови отчети, които не съответстват на настоящия стандарт, не пречи годишните финансови отчети на предприятието да са в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, ако иначе отговарят на тях.

               3. Ако междинният финансов отчет на дадено предприятие се описва като отговарящ на Международните стандарти за финансово отчитане, той трябва да отговаря на всички изисквания на настоящия стандарт. Параграф 19 изисква определени оповестявания в този смисъл.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

               4. В настоящия стандарт са използвани следните термини с посоченото значение:

Междинен период е период на финансово отчитане, по-кратък от пълна финансова година.

Междинен финансов отчет означава финансов отчет, съдържащ или пълен комплект финансови отчети (както са описани в МСС 1 Представяне на финансови отчети (както е преработен през 2007 г.)) или комплект съкратени финансови отчети (както са описани в настоящия стандарт) за даден междинен период.


СЪДЪРЖАНИЕ НА МЕЖДИННИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

               5. МСС 1(както е преработен през 2007 г.) дефинира пълния комплект финансови отчети като включващ следните компоненти:

                    а) отчет за финансовото състояние към края на периода;

                    б) отчет за всеобхватния доход за периода;

                    в) отчет за промените в собствения капитал за периода;

                    г) отчет за паричните потоци за периода;

                    д) пояснителни приложения, представляващи обобщение на значителните счетоводни политики и друга пояснителна информация; и

                    е) отчет за финансовото състояние към началото на най-ранния сравнителен период, когато предприятието прилага счетоводна политика със задна дата или прави преизчисление със задна дата на статии в своите финансови отчети, или когато прекласифицира статии в своите финансови отчети.

               6. В интерес на своевременните действия и предвид разходите, както и за да се избягва повторението на вече отчетена в предходен период информация, от предприятието може да се изисква или то може да избере да предоставя по-малко информация към датите на междинно отчитане в сравнение с годишните си финансови отчети. Настоящият стандарт дефинира минималното съдържание на междинния финансов отчет като включващо съкратен финансов отчет и подбрани пояснителни приложения. Предназначението на междинния финансов отчет е да предоставя актуализация на последния пълен комплект годишни финансови отчети. Съответно той се концентрира върху нови дейности, събития и обстоятелства и не повтаря вече отчетена информация.

               7. Нищо в настоящия стандарт не е предназначено да възпрепятства или разубеждава предприятието да публикува пълен комплект финансови отчети (както е описано в МСС 1) в своя междинен финансов отчет, вместо съкратени финансови отчети и подбрани пояснителни приложения. Също така стандартът не възпрепятства, нито разубеждава предприятието да включи в съкратените междинни финансови отчети по-голям от минималния брой позиции или подбрани пояснителни приложения от посочените в стандарта. Насоките за признаване и оценяване в настоящия стандарт се прилагат също и към пълните финансови отчети за даден междинен период и такива отчети биха включвали всички оповестявания, изисквани от стандарта (особено подбраните оповестявания в пояснителните приложения в параграф 16), както и такива, изисквани от други стандарти.

Минимум компоненти на междинния финансов отчет

               8. Междинният финансов отчет включва като минимум следните компоненти:

                    а) съкратен отчет за финансовото състояние;

                    б) съкратен отчет за всеобхватния доход, представен или като:

                         i) съкратен единен отчет; или

                         ii) съкратен отделен отчет за доходите и съкратен отчет за всеобхватния доход;

                    в) съкратен отчет за промените в собствения капитал;

                    г) съкратен отчет за паричните потоци; и

                    д) подбрани пояснителни бележки.

               8А. Ако предприятието представя компонентите на печалбата или загубата в отделен отчет за доходите, както е описано в параграф 81 на МСС 1(както е преработен през 2007 г.), то представя междинна съкратена информация от този отделен отчет.

               8А. (Регламент (ЕО) № 475/2012, ОВ L 146, 06.06.2012) Ако предприятието представя компонентите на печалбата или загубата в отделен отчет, както е описано в параграф 10А от МСС 1(изменен през 2011 г.), то представя междинна съкратена информация от този отделен отчет.

Форма и съдържание на междинните финансови отчети

               9. Ако предприятието публикува пълен комплект финансови отчети в своя междинен финансов отчет, формата и съдържанието на тези отчети отговарят на изискванията на МСС 1 за пълен комплект финансови отчети.

               10. Ако предприятието публикува комплект съкратени финансови отчети в своя междинен финансов отчет, тези съкратени отчети включват като минимум всяко от заглавията и междинните суми, които са били включени в последния му годишен финансов отчет и подбраните пояснителни приложения съгласно изискванията на настоящия стандарт. Допълнителни позиции или пояснителни приложения се включват, ако тяхното невключване би направило съкратените междинни финансови отчети подвеждащи.

               11.(Регламент (ЕО) № 70/2009, ОВ L 21, 24.01.2009) В отчета, който представя компонентите на печалбата или загубата за междинен период, предприятието следва да представи основните доходи и доходите на акция с намалена стойност за този период, когато предприятието е в обхвата на МСС 33 Печалба на акция. (1).

Забележка:

          ( 1 ) Този параграф бе изменен от Подобрения на МСФО, издадени през 2008 г., за изясняване обхвата на МСС 34.

               11А. Ако предприятието представя компонентите на печалбата или загубата в отделен отчет за доходите, както е описано в параграф 81 на МСС 1(както е преработен през 2007 г.), в този отделен отчет се представят основните доходи на акция и доходите на акция с намалена стойност.

               11А. (Регламент (ЕО) № 475/2012, ОВ L 146, 06.06.2012) Ако предприятието представя компонентите на печалбата или загубата в отделен отчет, както е описано в параграф 10А от МСС 1(изменен през 2011 г.), в този отделен отчет се представят основните доходи на акция и доходите на акция с намалена стойност.

               12. МСС 1(както е преработен през 2007 г.) дава насоки за структурата на финансовите отчети. Насоките за изпълнение на МСС 1 илюстрират начините, по които могат да бъдат представени отчетът за финансовото състояние, отчетът за всеобхватния доход и отчетът за промени в собствения капитал.

               14. Междинният финансов отчет се изготвя на консолидирана основа, ако последният годишен финансов отчет на предприятието е представлявал консолидиран отчет. Отделните финансови отчети на предприятието майка не съответстват и не са сравними с консолидираните отчети в последния годишен финансов отчет. Ако годишният финансов отчет на предприятието е включвал, освен консолидираните финансови отчети, също и отделните финансови отчети на предприятието майка, настоящият стандарт нито изисква, нито забранява включването на отделните отчети на предприятието майка в междинния финансов отчет на предприятието.

Подбрани пояснителни приложения

               15. (Регламент (ЕО) № 149/2011, ОВ L 46, 19.02.2011) Предприятието включва в междинния финансов отчет обяснение на събития и сделки, които са съществени за разбиране на промените във финансовото състояние и резултати на предприятието след края на последния годишен отчетен период. С информацията, оповестена по отношение на тези събития и сделки, се актуализира съответната информация, представена в последния годишен финансов отчет.

               15A. (Регламент (ЕО) № 149/2011, ОВ L 46, 19.02.2011) Потребителят на междинния финансов отчет на предприятието ще има достъп до последния годишен финансов отчет на това предприятие. Поради това, не е необходимо пояснителните приложения към междинния финансов отчет да представят относително несъществено актуализиране на информацията, която вече е била отчетена в пояснителните приложения към последния годишен финансов отчет.

               15Б.(Регламент (ЕО) № 149/2011, ОВ L 46, 19.02.2011) Следва списък на събития и сделки, за които трябва да се изисква оповестяване, ако са съществени. Списъкът не е изчерпателен.

                    а) обезценка на материалните запаси до нетната им реализируема стойност и обратното проявление на такава обезценка;

                    б) признаване на загуба от обезценка на финансови активи, имоти, машини и съоръжения, нематериални активи или други активи и възстановяване на такава загуба от обезценка;

                    в) обратното проявление на всякакви провизии за разходи за преструктуриране;

                    г) придобивания и продажби на позиции от имоти, машини и съоръжения;

                    д) неотменими задължения за закупуване на имоти, машини и съоръжения;

                    е) уреждане на съдебни дела;

                    ж) корекции на грешки от предишни периоди;

                    з) промени във фирмените или икономическите обстоятелства, които влияят на справедливата стойност на финансовите активи и пасиви на предприятието, независимо дали тези активи или пасиви са признати по справедлива стойности или амортизирана стойност;

                    и) всяко просрочие на кредит или нарушаване на кредитно споразумение, които не са били отстранени на или преди края на отчетния период;

                    й) сделки между свързани лица;

                    к) прехвърляне между равнищата на използваната йерархия на справедливата стойност при изчисляване на справедливата стойност на финансовите инструменти;

                    л) промени в класификацията на финансовите активи в резултат на промяна в целите или използването на тези активи; както и

                    м) промени в условните пасиви или условните активи.

               15В.(Регламент (ЕО) № 149/2011, ОВ L 46, 19.02.2011) Отделни МСФО съдържат насоки относно изискванията по отношение на оповестяванията за много точки, изброени в параграф 15Б. Когато събитие или сделка са съществени за разбирането на промените във финансовото състояние и резултатите на предприятието след края на периода на последното годишно отчитане, в междинния финансов отчет на предприятието трябва да се съдържат обяснение и актуализация на съответната информация, включена във финансовите отчети за последния период на годишно отчитане.

               16.(Отменен - Регламент (ЕО) № 149/2011, ОВ L 46, 19.02.2011)

               16A. (Регламент (ЕО) № 149/2011, ОВ L 46, 19.02.2011)

Други оповестявания

               16A. Освен оповестяването на съществените събития и сделки в съответствие с параграфи 1515В предприятието включва следната информация в междинните финансови отчети, ако не е оповестена на друго място в междинния финансов отчет. Информацията обикновено се отчита на базата на периода от началото на финансовата година до момента.

                    а) изявление, че при междинните финансови отчети се следват същата счетоводна политика и методи на изчисление, както при последните годишни финансови отчети или, ако тази политика или методи са били променени, описание на характера и ефекта от тази промяна;

                    б) обяснителни коментари относно сезонността или цикличността на междинните операции;

                    в) характер и брой на позициите, засягащи активите, пасивите, собствения капитал, нетния доход или паричните потоци, които са необичайни поради своя характер, размер или честота на проявление;

                    г) естеството и размера на промените в приблизителните оценки на сумите, отчетени в предишни междинни периоди за текущата финансова година, или промени в приблизителните оценки на сумите, отчетени в предишни финансови години;

                    д) емитиране, обратно изкупуване и погасяване на дългови и капиталови ценни книжа;

                    е) платени дивиденти (общо или на акция) отделно за обикновените акции и другите акции;

                    ж) следната информация за сегменти (оповестяване на информация за сегменти се изисква в междинните финансови отчети на предприятието само ако МСФО 8 Оперативни сегменти изисква предприятието да оповестява информация за сегменти в своите годишни финансови отчети):

               (i) приходи от външни клиенти, ако са включени в оценката на печалбата или загубата на сегмента, преглеждана от ръководителя, вземащ главните оперативни решения, или редовно предоставяни по друг начин на ръководителя, вземащ главните оперативни решения;

               (ii) интерсегментни приходи, ако са включени в оценката на печалбата или загубата на сегмента, преглеждана от ръководителя, вземащ главните оперативни решения, или редовно предоставяни по друг начин на ръководителя, вземащ главните оперативни решения;

               (iii) оценка на печалбата или загубата на сегмента;

               (iv) общи активи, за които има съществена промяна от сумата, оповестена в последните годишни финансови отчети;

               (v) описание на разликите спрямо последните годишни финансови отчети в базата на сегментирането или в базата на оценката на печалбата или загубата на сегмента;

               (vi) равнение на общия размер на печалбата или загубата на сегмента, подлежащ на отчитане, с печалбата или загубата на предприятието преди данъци (данъчен приход) и прекратените дейности. Все пак, ако едно предприятие направи разпределение по отчетни сегментни позиции от рода на данъчен разход (данъчен приход), предприятието може да направи равнение на общата сума на размера на сегментната печалба или загуба с печалбата или загубата по тези позиции. Съществените позиции за равняване се установяват и се описват поотделно в това равняване.

                    з) събития след междинния период, които не са отразени във финансовите отчети за междинния период;

                    и) ефекта от промените в състава на предприятието по време на междинния период, включително бизнес комбинациите, получения или загубен контрол върху дъщерни дружества и дългосрочните инвестиции, преструктуриранията и преустановените дейности. В случай на бизнес комбинации предприятието оповестява информацията, изисквана по силата на МСФО 3 Бизнес комбинации.

                    й) [заличен]

               17.(Отменен - Регламент (ЕО) № 149/2011, ОВ L 46, 19.02.2011)

               18.(Отменен - Регламент (ЕО) № 149/2011, ОВ L 46, 19.02.2011)

Оповестяване на съответствието с МСФО

               19. Ако междинният финансов отчет на предприятието е в съответствие с настоящия стандарт, този факт се оповестява. Междинният финансов отчет не се описва като отговарящ на стандарти, освен ако не отговаря на всички изисквания на Международните стандарти за финансово отчитане.

Периоди, за които се изисква представяне на междинни финансови отчети

               20. Междинните отчети включват междинни финансови отчети (съкратени или пълни) за периоди, както следва:

                    а) отчет за финансовото състояние към края на текущия междинен период и сравнителен отчет за финансовото състояние към края на непосредствено предхождащата финансова година;

                    б) отчети за всеобхватния доход за текущия междинен период и с натрупване за текущата финансова година до настоящия момент със сравнителни отчети за всеобхватния доход за съответните сравними междинни периоди (текущ и от началото на годината) на непосредствено предходната финансова година. Както се разрешава в МСС 1(както е преработен през 2007 г.), междинният отчет може да представи за всеки период или единен отчет на всеобхватния доход, или отчет, показващ компонентите на печалбата или загубата (отделен отчет за доходите) и втори отчет, започващ с печалбата или загубата и показващ компонентите на друг всеобхватен доход (отчет за всеобхватния доход).

                    в) отчет, посочващ промените в собствения капитал с натрупване за текущата финансова година до настоящия момент със сравнителен отчет за съответния сравним период от началото на годината до момента на непосредствено предходната финансова година; и

                    г) отчет за паричния поток с натрупване за текущата финансова година до настоящия момент със сравнителен отчет за съответния сравним период от началото на годината до момента на непосредствено предходната финансова година.

               20.(Регламент (ЕО) № 475/2012, ОВ l 146, 06.06.2012) Междинните отчети включват междинни финансови отчети (съкратени или пълни) за периоди, както следва:

                    а) баланс към края на текущия междинен период и сравнителен баланс към края на непосредствено предхождащата финансова година;

                    б) отчети за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за текущия междинен период и с натрупване за текущата финансова година до настоящия момент със сравнителни отчети за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за съответните сравними междинни периоди (текущ и от началото на годината) на непосредствено предходната финансова година. Както се позволява от МСС 1(изменен през 2011 г.), в междинния отчет може за всеки период да се представи отчет(и) за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход.

                    в) отчет, посочващ промените в собствения капитал с натрупване за текущата финансова година до настоящия момент със сравнителен отчет за съответния сравним период от началото на годината до момента на непосредствено предходната финансова година; и

                    г) отчет за паричния поток с натрупване за текущата финансова година до настоящия момент със сравнителен отчет за съответния сравним период от началото на годината до момента на непосредствено предходната финансова година.

               21. За предприятие, чиято дейност е предимно сезонна, може да бъде полезна финансовата информация за дванадесетте месеца, до края на междинния период, и сравнителната информация за предходния 12-месечен период. Съответно предприятия, чиято дейност е предимно сезонна, се насърчават да разгледат отчитането на такава информация в допълнение към информацията, изисквана в предходния параграф.

               22. Допълнение А илюстрира периодите, за които се изисква да бъдат представяни от предприятието, което се отчита на половин година, и за предприятието, което се отчита на тримесечие.

Същественост

               23. При решаването на въпроса как да се признае, класифицира или оповести отделен обект за целите на междинното финансово отчитане, трябва да се оценява съществеността във връзка с финансовите данни за междинния период. Когато се прави преценка за същественост, следва да се признае, че междинните оценки могат да разчитат на приблизителни оценки в по-голяма степен, отколкото оценките за същественост в годишните финансови данни.

               24. МСС 1 Представяне на финансови отчети и МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки определят един обект като съществен, ако пропускането или неправилното му отчитане би могло да повлияе на икономическите решения на потребителите на финансови отчети. МСС 1 изисква отделно оповестяване на съществените обекти, включително (например) преустановените дейности, а МСС 8 изисква оповестяване на промените в счетоводните приблизителни оценки, грешките и промените в счетоводната политика. Двата стандарта не съдържат количествено изражение на насоките относно съществеността

               25. Доколкото винаги се изисква преценка при оценяването на съществеността, Настоящият стандарт базира решенията за признаване и оповестяване върху данни за самия междинния период с цел да бъдат разбираеми цифрите в междинния отчет. Така например необичайни статии, промени в счетоводната политика или приблизителните оценки и грешки се признават и оповестяват на базата на съществеността във връзка с данните за междинния период с цел да се избегнат подвеждащи констатации, които могат да произтичат от неоповестяване. Приоритетната цел е да се гарантира, че междинният финансов отчет включва цялата информация, която се отнася до разбирането на финансовото състояние и резултатите на предприятието през междинния период.


ОПОВЕСТЯВАНИЯ В ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

               26. Ако приблизителната оценка на отчетена сума в даден междинен период се промени значително през последния междинен период на финансовата година, а отделен финансов отчет за този последен междинен период не се публикува, характерът и сумата на тази промяна в приблизителната оценка трябва да бъдат оповестени в пояснителна бележка към годишния финансов отчет за тази финансова година.

               27. МСС 8 изисква оповестяване на характера и (ако е необходимо) на сумата на промяната в приблизителната оценка, която или има съществено влияние в текущия период, или се очаква да има съществено влияние в следващи периоди. Параграф 16, буква г) от настоящия стандарт изисква подобно оповестяване в междинния финансов отчет. Примери за това включват промените в приблизителната оценка в последния междинен период, отнасящи се до обезценка на материални запаси, преструктуриране или загуби от обезценка, които са били отчетени в по-ранен междинен период на финансовата година. Оповестяването, изисквано от предходния параграф, е в съответствие с изискването на МСС 8 и е предвидено да бъде тясно по обхват, да се отнася единствено до промяна в приблизителната оценка. Не се изисква предприятието да включва в своите годишни финансови отчети допълнителна финансова информация от даден междинен период.


ПРИЗНАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ

Еднаква счетоводна политика, както при годишните финансови отчети

               28. В междинния финансов отчет предприятието прилага същата счетоводна политика, каквато прилага и в годишния си финансов отчет, с изключение на промените в счетоводната политика, въведени след датата на последния годишен финансов отчет, които трябва да бъдат отразени в следващия годишен финансов отчет. Честотата на отчитане на предприятието (годишно, полугодишно или тримесечно) обаче не се отразява на оценката на годишните му резултати. За да се постигне тази цел, оценките с цел междинно отчитане се правят на базата на периода от началото на годината до момента.

               29. Изискването едно предприятие да прилага същата счетоводна политика в своите междинни финансови отчети, каквато прилага и в своите годишни отчети, изглежда подсказва, че оценките за междинния период са извършвани, сякаш всеки междинен период е взет сам за себе си като независим отчетен период. Като постановява обаче, че честотата на отчитане на предприятието не засяга оценяването на неговите годишни резултати, параграф 28 признава, че даден междинен период е част от по-продължителна финансова година. Оценките, изготвени на базата на периода от началото на годината до момента, могат да включват промените в приблизителните оценки на суми, отчетени в предходни междинни периоди на текущата финансова година. Принципите за признаване на активи, пасиви, доходи и разходи за междинни периоди обаче са същите, както при годишните финансови отчети.

                    б) разход, който не отговаря на определението за актив в края на даден междинен период, не се отсрочва в отчета за финансовото състояние или за да се изчака бъдеща информация за това, дали е отговорил на определението за актив, или за да се изравнят доходите за междинните периоди в рамките на финансовата година; и

                    в) разход за данък върху печалбата се признава за всеки междинен период въз основа на най-добрата приблизителна оценка на претеглената средногодишна ставка за данъка върху печалбата, очакван за цялата финансова година. Може да се наложи сумите за разходи, начислени по данъка върху печалбата за един междинен период, да бъдат коригирани през последващ междинен период на същата финансова година, ако се промени приблизителната оценка на годишната ставка за данъка върху печалбата.

               31. Съгласно Общите положения за изготвяне и представяне на финансови отчети (Общите положения) признаването е "процесът на включване в отчета за финансовото състояние или отчетa за всеобхватния доход на статия, която отговаря на определението за елемент и отговаря на критериите за признаване". Определенията на активи, пасиви, доходи и разходи са фундаментални за признаването в края както на годишния, така и на междинния период на финансово отчитане.

               32. За активи се прилагат същите тестове за бъдещи икономически ползи към датите на междинно отчитане, както и в края на финансовата година на предприятието. Разходите, които по своя характер не биха отговорили на изискванията за активи в края на финансовата година, няма да отговарят на тези изисквания и към края на междинния отчетен период. По същия начин даден пасив към края на годишния отчетен период трябва да представлява съществуващо задължение към тази дата така, както и трябва да представлява такова задължение към датата на годишно отчитане.

               33. Основна характеристика на дохода (приходите) и разходите е, че свързаните с тях входящи и изходящи потоци на активи и пасиви вече са се състояли. Ако тези входящи или изходящи потоци са се състояли, свързаните с тях приходи и разходи се признават; в противен случай те не се признават. В Общите положения се посочва, че "разходите се признават в отчетa за всеобхватния доход, когато възникне намаление на бъдещите икономически ползи, свързано с намаляване на даден актив или нарастване на пасив, когато може да бъде надеждно оценено... Общите положения не позволяват признаването на статии в отчета за финансовото състояние, които не отговарят на определението за активи или пасиви."

               34. При оценяването на активите, пасивите, доходите, разходите и паричните потоци, отчетени във финансовите отчети, предприятие, което се отчита единствено годишно, може да вземе предвид информацията, която е станала достъпна за него в течение на финансовата година. Неговите оценки са ефективни на базата на натрупване от началото на годината до момента.

               35. Предприятие, отчитащо се на полугодие, използва информацията, която му се предоставя до средата на годината или скоро след това при извършване на оценките в своите финансови отчети за първия шестмесечен период, и информацията, предоставена в края на годината или скоро след това за 12-месечния период. Дванадесетмесечните оценки ще отразят възможни промени в приблизителните оценки на сумите, отчетени за първия шестмесечен период. Сумите, отчетени в междинния финансов отчет за първия шестмесечен период, не се коригират с обратна сила. Параграф 16, буква г) и параграф 26 изискват все пак да бъдат оповестявани характерът и размерът на значимите промени в приблизителните оценки.

               36. Предприятие, което се отчита по-често, отколкото на полугодие, оценява дохода и разходите на базата на периода от началото на годината до момента за всеки междинен период, като използва наличната информация при изготвянето на всеки комплект финансови отчети. Размерите на отчетените доходи и разходи за текущия междинен период ще отразяват всички промени в приблизителните оценки на сумите, отчетени за предходни междинни периоди на финансовата година. Сумите, отчетени в предходни междинни периоди, не се коригират с обратна сила. Параграф 16, буква г) и параграф 26 изискват все пак да бъдат оповестявани характерът и размерът на значимите промени в приблизителните оценки.

Приходи, получавани сезонно, циклично или случайно

               37. Приходи, които се получават сезонно, циклично или случайно в рамките на финансовата година, не се отчитат предварително, нито се отсрочват към датата на междинно отчитане, ако предсрочното или отсроченото отчитане няма да бъде уместно към края на финансовата година на предприятието.

               38. Примерите за това включват приходи от дивиденти, възнаграждения за права и правителствени дарения. Освен това някои предприятия редовно получават повече приходи в определени междинни периоди на финансовата година, отколкото в други междинни периоди, например сезонни приходи от продажба на дребно. Такива приходи се признават в момента на възникването им.

Разходи, понасяни неравномерно през финансовата година

               39. Разходите, които се понасят неравномерно през финансовата година на предприятието, се представят предварително или отсрочено за целите на междинното отчитане, ако и само ако е също така подходящо този вид разходи да се отчитат предварително или отсрочено в края на финансовата година.

Прилагане на принципите на признаване и оценка

               40. Допълнение Б представя примери за прилагане на общите принципи за признаване и оценка, изложени в параграфи 2839.

Използване на приблизителни оценки

               41. Процедурите за оценка, които трябва да се следват при междинния финансов отчет, трябва да бъдат създадени така, че да осигуряват надеждност на произтичащата информация и подходящо оповестяване на цялата съществена финансова информация, която се отнася до разбирането на финансовото състояние или резултатите на предприятието. Докато оценките както в годишния, така и в междинния финансов отчет често се основават на разумни приблизителни оценки, изготвянето на междинни финансови отчети най-общо ще изисква по-широко използване на методи за приблизителна оценка, отколкото биха изисквали годишните финансови отчети.

               42. Допълнение В представя примери за използване на приблизителни оценки през отчетни периоди.


ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ВЕЧЕ ОТЧЕТЕНИ МЕЖДИННИ ПЕРИОДИ

               43. Промяната в счетоводната политика, различна от тази, за която преходът е посочен от нов МФСО, се отразява чрез:

                    а) преизчисляване на финансовите отчети за предишни междинни периоди на текущата финансова година и сравними междинни периоди на предишни финансови години, които ще бъдат преизчислени в годишните финансови отчети съгласно МСС 8; или

                    б) когато не е осъществимо да се определи кумулативният ефект към началото на финансовата година от прилагането на нова счетоводна политика към всички предишни периоди, като се коригират финансовите отчети за предходните междинни периоди на текущата финансова година, както и сравнимите междинни периоди на предишни финансови години, се цели новата счетоводна политика да се прилага перспективно от най-ранната възможна дата.

               44. Една цел на предходния принцип е да се гарантира, че към определена група операции се прилага еднаква счетоводна политика през цялата финансова година. Съгласно МСС 8 промяната в счетоводната политика се отразява чрез прилагане с обратна сила, с преизчисляване на финансовите данни от предходни периоди назад, доколкото това е осъществимо. Все пак, ако не е осъществимо да си определи кумулативната сума на корекцията, отнасяща се до предходни финансови години, тогава според МСС 8 новата политика се прилага от бъдеща дата, като се започва от най-близката възможна дата. Ефектът на принципа в параграф 43 е да изисква, в рамките на текущата финансова година, всяка промяна в счетоводната политика да бъде прилагана с обратна сила или ако това не е осъществимо, с бъдеща дата не по-късно от началото на финансовата година.

               45. Ако се позволи отразяване на счетоводните промени към междинна дата в рамките на финансовата година, това би позволило прилагането на две различни счетоводни политики към отделна група операции в рамките на една финансова година. Резултатът би бил трудности в разпределението за отчетния период, замъглени резултати от дейността и усложнен анализ и разбираемост на информацията за междинния период.


ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

               46. Настоящият стандарт влиза в сила за финансовите отчети, които обхващат периоди, започващи на или след 1 януари 1999 г. По- ранното му прилагане се насърчава.

               47. МСС 1(както е преработен 2007 г.) изменя терминологията, използвана във всички МСФО. Освен това се изменят параграфи 4, 5, 8, 11, 12 и 20, заличава се параграф 13 и се добавят параграфи 8А и 11А. Предприятието трябва да прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година. Ако предприятието прилага МСС 1(преработен 2007 г.) за един по-ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.

               48.(Регламент (ЕО) № 495/2009, ОВ L 149, 12.06.2009) МСФО 3(преработен от Съвета по международни счетоводни стандарти през 2008 г.) изменя параграф 16(и). Предприятието прилага това изменение за годишните периоди, започващи на или след 1 юли 2009 година. Ако предприятието прилага МСФО 3(преработен 2008 г.) за един по-ранен период, това изменение също се прилага за този по-ранен период.

               49.(Регламент (ЕО) № 149/2011, ОВ L 46, 19.02.2011) С издадените през май 2010 г. Подобрения на МСФО беше изменен параграф 15, параграфи 15А—15В и 16А бяха добавени, а параграфи 1618 бяха заличени. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2011 г. По-ранното прилагане се разрешава. Ако предприятието прилага измененията за по-ранен период, то оповестява този факт.

               51.(Регламент (ЕО) № 475/2012, ОВ L 146, 06.06.2012) - нов С издадения през юни 2011 г. документ "Представяне на компоненти на другия всеобхватен доход" (изменения на МСС 1) се изменят параграфи 8, 8А, 11А и 20. Предприятието прилага тези изменения, когато прилага МСФО 1(изменен през юни 2011 г.).-->