Заплащане на Нощен Труд при СИРВ

Публикувано на: 15.03.2012





Писмо Изх. № 92-864 от 13.02.2008 г. на МТСП

Относно: чл. 9, ал. 2 от Наредбата за Структурата и Организацията на Работната Заплата

 

 

Превръщането на нощните часове в дневни, съгласно чл. 9, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), се извършва при сумирано изчисляване на работното време, но това не означава, че спрямо нощните часове не се прилага чл. 8 НСОРЗ.

При установено от работодателя по реда на чл. 142, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) сумирано изчисляване на работното време, за съответния период ще бъде налице извънреден труд, когато нормата работно време за същия период е превишена. В края на периода, за който е въведено сумирано изчисляване на работното време, работодателят изчислява отработеното време от конкретен работник или служител (фактически отработените часове, към които се прибавят приравнените часове, получени след превръщане на нощните часове в дневни с коефициент 1,143) и го сравнява с базата работно време за този период. Само когато се получат часове над определената норма за периода, те представляват извънреден труд и се заплащат съгласно чл. 262, ал. 1, т. 4 КТ.

Преценката дали е превишена нормата часове се прави в края на установения период на отчитане, и само когато се получи "превишаване", то часовете в повече представляват извънреден труд и се заплащат в края на периода.

От примера, посочен в запитването, е видно, че е установено сумирано изчисляване на работното време за период от 3 месеца. Посочено е, че фактически отработените часове са 188 часа, нормата часове е 184 часа, а след превръщане на отработените нощни часове в дневни (с коефициент 1,143) се получават 7 приравнени часа. Според посочените данни периодът на сумирано отчитане е 3 месеца, а фактически отработените часове и нормата часове очевидно се отнасят за период от 1 месец. Както посочихме по-горе, "сравнението" се извършва едва след изтичането на периода на сумирано изчисляване, т.е. ако работодателят утвърждава график за всеки месец, то следва да се имат предвид месечните графици за 3 последователни месеца.

По отношение на заплащането на нощния труд се прилага чл. 8 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ). Превръщането на нощните часове в дневни съгласно чл. 9, ал. 2 НСОРЗ се извършва при сумирано изчисляване на работното време, но това не означава, че спрямо нощните часове не се прилага чл. 8 НСОРЗ. Съгласно чл. 8 за всеки отработен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,25 лв. С оглед на това двете разпоредби се прилагат едновременно, т.е. при сумирано изчисляване на работното време нощните часове се превръщат в дневни с коефициент 1,143 и за същите тези нощни часове се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд.



Коментари

Свързани с Кодекса на труда

-->